Terug

Video: Groene Gezonde Leefomgeving

24 september 2020

Met het netwerk Groene Gezonde Leefomgeving wordt ingezet op de gezonde kracht van de natuur. Via mooie projecten uit de praktijk in Noord-Holland zie je op welke manier de groensector met andere sociale domeinen samenwerkt om zo veel mogelijk mensen te laten profiteren van de gezonde effecten die de natuur op ons en onze omgeving heeft.

De volgende mensen en initiatieven komen in de video aan bod:

Jolanda Maas is senior onderzoeker aan de sectie Klinische Psychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze houdt zich sinds 2005 bezig met onderzoek naar de helende werking van groen in de leef-, opvang-, school-  en zorgomgeving. Zij geeft aan dat er steeds meer wetenschappelijk bewijs is, dat groen werkt om zowel fysieke als mentale klachten te verminderen. Ook als sprake is van een aandoening als depressie of een angststoornis.
Meer weten?

Dorien Kotterman is eigenaar van de Groene Reiger. Het bedrijf waarmee ze projecten opzet om mensen te verbinden en laten profiteren van de natuur. Onder meer op het Landgoed Willibrordus, waar ze in samenwerking met GGZ NHN De Groene Brug ontwikkelde om via activiteiten, groene werkplekken, wandelingen en ommetjes stigma’s te verminderen en de lichamelijke en mentale gezondheid van bewoners, medewerkers en omwonenden te verbeteren.

Via Ronald van Zon maken we kennis met Gezond Natuur Wandelen. Een mooi project dat 6 jaar geleden in Haarlem en Texel van start ging en dat inmiddels loopt in 7 provincies en 50 gemeenten. Het doel is door heel Nederland een fijnmazig netwerk te hebben van de gratis natuurwandelingen zodat de impact groot wordt op gezondheid en welzijn.

Over het tiny forest in Den Helder vertelde Projectleider Peter Luijten van IVN natuureducatie.  In gemeente Den Helder worden in samenwerking met een groot aantal partners vier minibosssen geplant om de natuur dichter bij de mens en in dit geval kinderen te brengen. De natuur is goed voor mens en dier en zorgt voor meer hittebestendigheid en biodiversiteit in de stad.  Meer weten?

Jacob Spaander is verandercoach en dakboer. Hij is een van de initiatiefnemers van de Daktuin op zorgcentrum Pennemes in Zaandam. Een zorgcentrum dat via natuurinnovatieve projecten zorgt voor verbinding, activiteiten en meer gezondheid voor bewoners, medewerkers en buurtgenoten. Meer weten?

Netwerk Groene Gezonde leefomgeving, met landelijke, regionale en lokale leden, is een lerend netwerk dat vergroening en activiteiten stimuleert die zoveel mogelijk mensen en in het bijzonder kwetsbare groepen in contact brengen met de natuur. Meedoen of meer weten? Ga naar Platform Groen Kapitaal.

 

 

Netwerkadviseur groen
Terug

Gezondere keuzes maken met het Kavelmodel

28 augustus 2020

Dat voor het gezonder maken ook de financiële prikkels relevant zijn en verandering behoeven verkenden we met elkaar in het traject Gezonde rekenkamer.

In het kavelmodel testen en organiseren we samen de randvoorwaarden om met elkaar de gezondheid van de inwoners te verbeteren in een afgebakend geografisch gebied. Gezondheid moet een vanzelfsprekendheid zijn; een basisprincipe voor de inrichting van de samenleving. Met het kavelmodel kunnen inwoners gezondere keuzes maken, zorgprofessionals mensen weer centraal stellen en is er structureel voldoende geld om door te groeien naar een systeem waarin naast zorg ook gezondheid steeds meer centraal staat.

Het kavelmodel is een initiatief van Health KIC en wordt gefaciliteerd door Noaber Foundation, Menzis, PGGM, Alles Is Gezondheid en het Ministerie van VWS. Met het kavelmodel kunnen inwoners gezondere keuzes maken, zorgprofessionals mensen weer centraal stellen en is er structureel voldoende geld om door te groeien naar een systeem waarin naast zorg ook gezondheid steeds meer centraal staat.

Momenteel worden er de verkenningen uitgevoerd naar welke gebieden als kavel kunnen starten. Voordat een gebied als kavel kan starten, wordt er onder andere bekeken of er al bestaande samenwerking is met genoeg lef en leiderschap, of de systeemspelers willen of moeten veranderen en of er voldoende verbeter- en besparingspotentieel aanwezig is. Binnen díe kavels met voldoende potentieel gaan we vervolgens 3 dingen anders doen.

Anders Organiseren

We gaan anders organiseren; domeinoverstijgend samenwerken, gericht op positieve gezondheid, met en voor de inwoners. Samen met de huidige systeemspelers gaan we op weg naar het nieuwe normaal. Een tijdelijk team van experts ondersteunt de inwoners, professionals en bestuurders met extra kennis, kunde en organisatiekracht. Met elkaar bepalen we wat de behoefte is en waar de échte potentie in het gebied ligt. Zo creëren we draagvlak en betrokkenheid.

Anders Financieren

We gaan anders financieren door middel van een investeringsfonds. De bestaande regioplannen, die gericht zijn op meer gezondheid, krijgen we in het huidige systeem niet of slechts tijdelijk betaald. De eenmalige investering uit het fonds biedt de partijen binnen de kavel de financiële ruimte om ideeën uit te voeren om zo méér gezondheid te realiseren en daarmee de stijgende zorgkosten te remmen. Met behulp van shared savings afspraken worden de verminderde meerkosten vervolgens verdeeld tussen de betrokken partijen.

Anders Monitoren

Om anders te kunnen organiseren en financieren moeten we ook anders monitoren. We brengen in beeld wat wel en niet werkt op gebied van gezondheidsinterventies. We meten niet alleen ziekte, maar ook de beleefde gezondheid over de hele levensloop. Anders monitoren is ook inzicht geven in ziekte en gezondheid van de kavel en verantwoorden wat met het bestede geld is gebeurd.

Zie voor meer informatie https://www.kic.nl/

       

Terug

Gezondheid en zorg van morgen vormgeven met reSTART HEALTHcare

7 augustus 2020

De druk die het COVID-19 virus op onze samenleving en op de gezondheidszorg legt is ontwrichtend. Tegelijkertijd zien we dat de digitalisering binnen de zorg een grote vlucht neemt.

ReSTART HEALTHcare

Alles is Gezondheid lanceerde  samen met partners Deloitte, Nationale-Nederlanden, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Agis Innovatiefonds en Dutch Hacking Health initiatief reSTART HEALTHcare. Van 11 tot 15 juni organiseerden we  gezamenlijk een virtuele hackathon om (digitale) vernieuwing te versnellen en gezondheid en zorg van morgen structureel vorm te geven.

Virtuele hackathon

Doel van de hackathon was het versnellen van digitale innovaties die zorgen voor het herstarten van de zorg en verbeteren van gezondheid in Nederland. Dit is georganiseerd met zowel partijen uit de gezondheidsbranche als uit het omringende ecosysteem. Alle teams stonden voor dezelfde uitdaging:

“hoe kunnen wij de gezondheid en veerkracht van de burger, professional en patiënt vergroten”?

Onderstaand een greep uit verschillende publicaties rondom reSTART HEALTHcare,  de start van het initiatief, het verloop van de hackathon en het vervorlgtraject.

Terug

Wachtkamer-animatie Groen en gezondheid

30 mei 2019

Dertig minuten per dag bewegen in de natuur en je voelt je beter. Dat is de boodschap van de wachtkamer-animatie die de projectgroep Beter in het Groen van GGD Gooi en Vechtstreek heeft gemaakt over de positieve relatie tussen natuur en onze gezondheid.

Deze video-animatie is ontwikkeld aan de hand van een interviewronde onder huisartsen.

Groen en gezondheid

Alles is Gezondheid besteedt integraal aandacht aan het effect van de natuur op onze gezondheid. Meer weten?

Terug

Gezondere leefstijl deelnemers Voel je Goed!

28 mei 2019

Vergeleken met hoogopgeleiden leven laagopgeleiden ruim zes jaar korter en bijna negentien jaar in minder goed ervaren gezondheid. Bepalend voor deze verschillen zijn gezondheidsvaardigheden: het kunnen vinden, begrijpen, beoordelen en toepassen van informatie bij het nemen van beslissingen die met je gezondheid te maken hebben.

Gecombineerde aanpak

Voel je goed! is een doelgerichte aanpak van 20 weken om de gezondheid en leefstijl van laaggeletterde volwassenen met overgewicht te verbeteren door eet- en beweegadviezen te combineren met groepslessen gezondheidsvaardigheden.

Deelnemers aan het woord

Alles is Gezondheid sprak drie deelnemers die met Voel je goed! aan de slag zijn gegaan. Mala, Harry en Christel vertellen hoe ze ‘anders leven’ om gezonder te worden en blijven.

Mala: “Als je je goed voelt en minder weegt heb je meer zin om van alles te doen.”

Goede resultaten

De aanpak heeft inmiddels de eerste successen geboekt. De belangrijkste onderzoeksresultaten zijn dat de deelnemers:

  • gemiddeld 2,8 kg zijn afgevallen;
  • in Body Mass Index (gemiddeld verschil 1,1 kg/m2) zijn gedaald;
  • een smallere tailleomvang (gemiddeld -3,6 cm) hebben;
  • een verbeterde algemene gezondheid ervaren;
  • meer fruit eten;
  • verbeterde gezondheidsvaardigheden ervaren;
  • ervaren dat ze beter kunnen opschrijven wat ze bedoelen.

Lees meer over het onderzoek en de resultaten.

Praktijkvoorbeeld

Meer weten over de aanpak Voel je Goed!?

Meer weten over #hoe Voel je Goed! werkt in voor – en tegenspoed? Kom naar de #hoedan-sessie op ons congres.

Terug

Grijs, Groen & Gelukkig

16 mei 2019

Grijs, Groen & Gelukkig laat zien dat de natuur als zorginterventie werkt en wil hiermee een revolutie ontketenen binnen de ouderenzorg. IVN kan via dit project, met ondersteuning van de Nationale Postcode Loterij, tienduizend ouderen een gelukkige oude dag bezorgen.

Grijs, groen en gelukkig draagt in drie jaar bij aan het vergroenen van 100 zorgcentra, waarmee 10.000 ouderen in contact komen met de natuur. Op die manier kunnen ze zelf de voordelen van de natuur ervaren en hun welzijn verhogen. Ook medewerkers van de zorgcentra hebben er profijt van. Ze zijn bijvoorbeeld meer tevreden en hebben minder stress.

Met een gevarieerde natuurbelevingsactiviteiten en samenwerking met omwonenden, zorgprofessionals, en mantelzorgers komen mensen weer in contact met de natuur en vergroten daarmee hun welzijn.

Meer weten?

Het programma kent veel voorbeelden, partners en mogelijkheden.

Alles over Grijs, Groen & Gelukkig

Onderzoek

IVN ondersteunt onderzoek naar de impact van groen en deelt kennis en inzichten.

Samenwerken

Binnen Grijs Groen & Gelukkig van IVN zijn veel vormen van samenwerking mogelijk.

Terug

Portretten ervaringsdeskundigen kinderarmoede

7 mei 2019

In 2030 mag geen enkel kind de dupe zijn van armoede en zijn er geen nieuwe gezinnen die in armoede terechtkomen. Het programma Gelijke Kansen van het Ministerie van OCW ondersteunt dit doel en is een van de partners. Het programma heeft bijgedragen door drie mini-documentaires over kinderarmoede genaamd ‘Levenslang’ te maken. Door documentaire maker Frank van Osch.

De documentaires tonen aan dat je kinderarmoede een leven lang met je meedraagt. “De schaamte voor en sociale uitsluiting door armoede beïnvloedt de ontwikkeling van kinderen”, beaamt Tamara van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zo krijgen kinderen die opgroeien in armoede niet altijd steun en aanmoediging vanuit huis. Ook hebben deze kinderen te maken met stress door de zorgen van hun ouders of ontbreekt het ze aan een rustige plek om huiswerk te maken. De stress die leven in armoede met zich mee brengt is ongezond, slecht voor de schoolprestaties en belemmert kansengelijkheid.

“Ik heb altijd geleerd als je in gevaar komt dan kun je drie dingen doen: vluchten, vriezen of vechten. Ik was altijd aan het vluchten. Ik liet me niet zien.” – Martin

Alliantie kinderarmoede

Meer dan 100 partners dragen actief bij om de effecten van kinderarmoede tegengaan.

 

Terug

Documentaire Kinderarmoede: Levenslang

27 maart 2019

Dinsdag 26 maart is de Alliantie Kinderarmoede gelanceerd. De alliantie brengt organisaties uit alle hoeken van de samenleving bij elkaar om samen nieuwe, creatieve en slimme oplossingen te bedenken voor de aanpak van kinderarmoede. De doelstelling? In 2030 mag geen enkel kind de dupe zijn van armoede en zijn er geen nieuwe gezinnen die in armoede terechtkomen. Een essentiële missie, zo blijkt ook uit de drie mini-documentaires over kinderarmoede door filmmaker Frank van Osch. De documentaires zijn mede mogelijk gemaakt door programma Gelijke Kansen en Alles is Gezondheid.

De documentaires, genaamd ‘Levenslang’, tonen aan dat je kinderarmoede een leven lang met je meedraagt. “De schaamte voor en sociale uitsluiting door armoede beïnvloedt de ontwikkeling van kinderen”, beaamt Tamara van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zo krijgen kinderen die opgroeien in armoede niet altijd steun en aanmoediging vanuit huis. Ook hebben deze kinderen te maken met stress door de zorgen van hun ouders of ontbreekt het ze aan een rustige plek om huiswerk te maken. De stress die leven in armoede met zich mee brengt is ongezond, slecht voor de schoolprestaties en belemmert kansengelijkheid.

Bekijk de documentaires:

Over Alliantie Kinderarmoede

De Alliantie Kinderarmoede is ontstaan vanuit de samenwerking tussen Missing Chapter Foundation, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en Alles is Gezondheid. Meer dan 100 aangesloten partners zetten zich in voor de 378.000 kinderen in Nederland die onder de armoedegrens leven. Voor meer informatie over alle partners en hun bijdrage zie: www.alliantiekinderarmoede.nl

Lancering

Op 26 maart 2019 is de Alliantie Kinderarmoede Nederland gelanceerd.

Meer weten

Meer weten over de Alliantie Kinderarmoede? Hans Christiaanse staat je graag te woord.

Terug

Actief herstel voor, tijdens en na een knieoperatie

21 februari 2019

Door integrale samenwerking in Ede, tussen het ziekenhuis, eerstelijns hulpverleners en een netwerk van professionals in de wijk, kunnen mensen die een orthopedische ondergaan in Ziekenhuis de Gelderse Vallei sneller herstellen.

We volgende Jan Klein, die voor zijn operatie zijn conditie verbeterde en spieren versterkte met een fysiotherapeut uit zijn buurt, na de operatie snel weer op de been was en weer thuis verder kon trainen met zijn fysiotherapeut. Het resultaat een minder lange ziekenhuisopname en beter en sneller herstel.

Betrokken bij de aanloop naar Actief Herstel zijn naast Ziekenhuis de Gelderse Vallei onder meer de Alliantie Voeding, Gemeente Ede, Wageningen Universiteit & Research en vanuit Alles is Gezondheid Ferry Koper.

Over Actief Herstel

Orthopeden van Ziekenhuis Gelderse Vallei ontwikkelden samen met fysiotherapeuten ‘Actief Herstel’.

Terug

Welzijn op recept

8 januari 2019

Welzijn op Recept is een alternatief voor het ‘traditionele pilletje’ voor mensen met psychosociale klachten. Huisartsen verwijzen mensen met psychosociale klachten door naar een welzijnscoach of schrijven een recept uit voor activiteiten op het gebied van ontmoeting, sport of cultuur. Doel is dat mensen door deze activiteiten zelf actief hun gezondheid en welzijn verhogen.

Om Welzijn op recept beter te integreren in de huisartsenpraktijk is in beeld gebracht wat een goed welzijnsrecept is. De essentiële bestanddelen van het ‘recept’ zijn gebaseerd op een broodje hamburger. Benieuwd? Bekijk de video

Video

Waarom zou je als huisarts werken met Welzijn op recept?

Website

Trainingen, nieuws, video’s en informatie over het kennisnetwerk.

 

Reportage EenVandaag

EenVandaag liep mee met twee voormalig patiënten, die via welzijnsactiviteiten weer meedoen, huisartsen en de grondlegger van Welzijn op recept. Bekijk het succesverhaal:

Relevant praktijkverhaal

Heb je ook relevante praktijkkennis, een leermoment of succesverhaal te delen?