Disclaimer

Alles is Gezondheid besteedt constante zorg en aandacht aan de samenstelling van onze website. Het is mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Alles is Gezondheid. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is.

Privacy Statement

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. We gaan dan ook zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. De door u achtergelaten of geplaatste informatie op deze website wordt zorgvuldig verwerkt, waarbij uw privacy zoveel mogelijk wordt beschermd. De verwerking zal plaatsvinden in overeenstemming met de geldende (privacy)wet- en regelgeving.

Verwerking persoonsgegevens

Vanaf 1 juli 2017 is het programmabureau Alles is Gezondheid via een subsidie vanuit de Rijksoverheid ondergebracht bij onderzoeks- en adviesbureau Sardes. Daarmee valt Alles is Gezondheid juridisch onder Sardes. Bij Sardes en Alles is Gezondheid staat kwaliteit en professionaliteit van dienstverlening hoog in het vaandel. Een belangrijk onderdeel vormt een zorgvuldige verwerking van (persoons)gegevens van (potentiële) partners, opdrachtgevers en deelnemers conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In de privacyverklaring van Sardes leest u hoe wij hiermee omgaan.
Alles is Gezondheid gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u het heeft achtergelaten. Wij verstrekken uw (persoons)gegevens niet aan derden. De (persoons)gegevens die u aan ons verstrekt, worden slechts voor de volgende doeleinden verwerkt:

  • Contactformulier: uw gegevens worden automatisch per e-mail naar ons verstuurd. Uw gegevens worden niet opgeslagen. Na afhandeling van uw e-mailbericht wordt het e-mailbericht verwijderd.
  • Nieuwsbrief: uw gegevens worden gebruikt voor het toezenden van de nieuwsbrief en/of uitnodigingen voor evenementen. Wij werken met een dubbele opt-in en iedere mailing bevat een uitschrijflink (opt-out).
  • Pledgeparterregistratie: als u zich als organisatiepartij verbindt aan het netwerk van Alles is Gezondheid, registreren wij u als pledgepartner en worden uw (persoons)gegevens minimaal 1 keer per jaar gebruikt voor uitnodiging aan de verplichte voortgangsmonitor.
    Alle doeleinden hebben als doel u te informeren en te ondersteunen bij de uitvoering van uw professionele activiteiten.

Wijzigen persoonsgegevens

U kunt de gegevens die wij over u hebben vastgelegd te allen tijde per e-mail (info@allesisgezondheid.nl) bij ons opvragen en laten aanpassen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

Wijziging privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om de privacy policy te wijzigen binnen het kader van de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG).