Terug

Alpine Hearing Protection

12 december 2018

Wij leveren een bijdrage aan de preventie van gehoorschade door hard geluid.

Wij zetten ons er voor in dat mensen op een voor het gehoor veilige manier kunnen genieten van muziek, nu en in de toekomst, en dat zij daarbij geen onherstelbare schade oplopen. Dat doen we door bij te dragen aan meer bewustwording en communicatie over, en preventie van, gehoorschade.

Onze activiteiten

 • Op een veilige manier genieten van muziek voor scholieren
 • Ontwikkelen innovatieve oplossingen
 • Verstrekken gratis oordoppen
 • Gerichte en actieve voorlichting over preventie gehoorschade
 • Met blogs inspelen op actualiteit en waarheid van de dag
 • Veilige comfortabele gehoorbescherming aanbieden
 • Betere norm gehoorbescherming
 • Kennisdelen over goede gehoorbescherming
 • Samenwerken en adviseren over beperken van gehoorschade
 • Gehoorschade op laten nemen in de jeugdmonitor
 • Handreiking gehoorschade uitdragen
 • Platform voor jongeren over gehoorschade
 • Verzamelen van ervaringen met mensen met gehooraandoeningen voor kennisbank
 • Aandacht vragen voor veilig uitgaan en preventie van gehoorschade door creeren mediamomenten
 • Voorlichtingslessen op scholen over gehoorschade beperking
 • Faciliteren van wetenschappelijk onderzoek naar vroegtijdig opsporen van gehoorschade
 • Vergroten van bewustwording van risico’s van hard geluid
 • Bewustwording bij Horeca via I Love my ears-campagne
 • Informatie leveren over meten van geluidsniveaus
 • Grotere verkrijgbaarheid van gehoorbescherming
 • Bewustwording van risico’svan hard geluid bij 48 lidverenigingen
 • Gehoorschade op de kaart bij studentenverenigingen
 • Kennis delen over gehoor, gehoorbescherming en hoor-hulpmiddelen met andere partijen
 • Thunderplugs levert balangenloos bijdrage aan vergroten van bewustwording risico’s van hard geluid
 • Leveren van betaalbare gecertificeerde oordoppen aan podia, scholen en festivals in heel Nederland
 • Samenwerking om ouders en leerlingen over gehoorschade te informeren
 • Convenant met VWS om op een veilige manier van muziek te genieten

Terug

Rijksoverheid

Ja, wij onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en zetten ons in voor de gezondheid van alle medewerkers.

De rijksoverheid heeft een visie op Gezond Werken en Bevlogenheid geformuleerd en vastgesteld: wij willen vitaliteit, werkvermogen en inzetbaarheid van alle medewerkers vergroten en versterken. De focus ligt niet alleen op problemen en tekortkomingen (verzuim), maar ook, en zelfs meer, op ontwikkeling, bevlogenheid en welbevinden. Wij spannen ons maximaal in om de gevolgen van verminderde vitaliteit, werkvermogen en inzetbaarheid te beperken, te verminderen en om te buigen.

Onze activiteiten

 • Uitvoering geven aan eigentijds HRM-beleid
  De rijksoverheid geeft uitvoering aan een eigentijds HRM-beleid, met een heldere sturingsfilosofie op basis van de 5-R’en: richting, ruimte, resultaat, rekenschap en relatie
 • Aandacht voor gezond werken
  De rijksoverheid schenkt veel aandacht aan gezond werken in de context van arbeidsomstandigheden in brede zin en duurzame inzetbaarheid. Dit doen we op basis van het stimuleren van de dialoog tussen de leidinggevenden en medewerkers. Sleutelwoorden hierbij zijn Preventie, Eigen Regie en zelfwerkzaamheid van medewerkers.
 • Organisatie efficiënte en integrale arbeidsgerelateerde zorg
  De rijksoverheid organiseert van een efficiënte en integrale arbeidsgerelateerde zorg
 • Ontwikkelen diagnose- en interventie-instrumenten
  De rijksoverheid ontwikkelt diagnose- en interventie-instrumenten in samenwerking met kennisinstituten
 • Toekomstvisie Rijksoverheid op AiG
  De rijksoverheid gaat de komende jaren onverminderd door met de uitvoering van de acties die we al in gang hebben gezet. Wij realiseren ons echter ook dat er nog veel werk te verzetten is en dat er nog veel verbeterd kan worden. Graag laten wij ons op dan ook inspireren door andere deelnemers aan het programma ‘Alles is gezondheid… ’. Door deel te nemen aan dit programma geven wij een extra impuls aan onze eigen ambities. Hetgeen ten goede komt aan onze medewerkers, de prestaties van de sector en de samenleving!
Terug

NEN

Wij zetten ons in voor een gezonder Nederland door te sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Wij erkennen dat we een belangrijke rol spelen bij de verbetering van de gezondheid van mensen. Wij onderschrijven dat een brede aanpak gericht op preventie hierbij essentieel is, waarbij de gezamenlijke inzet van maatschappelijke partners en overheid onmisbaar is. Wij onderschrijven de doelstellingen van het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid (AiG)’, te weten dat we de groei van het aantal chronisch zieken keren en gezondheidsverschillen tussen groepen mensen verkleinen.

Onze activiteiten

 • Het lanceren van een NEN-Webtool ‘Zelfdiagnose Duurzame Inzetbaarheid’, gebaseerd op de Nationale Praktijkrichtlijn NPR 6070 ‘Sturen op duurzame inzetbaarheid van Medewerkers’. Met de zelfscan krijgt men zowel inzicht in de fysieke en mentale conditie van (groepen van) medewerkers als in de bedrijfscultuur en de mate waarop duurzame inzetbaarheid onderdeel is van het beleid.
 • NEN zal als initiatiefnemer van het platform ‘Duurzaaminjewerk.nl’ de bedrijven, maatschappelijke partners en de overheid ondersteunen bij het integraal invoeren van Duurzame inzetbaarheid binnen de organisaties met behulp van de NPR 6070 en de Webtool.
Terug

KeenCorp

Wij zetten ons is voor een gezonder Nederland door medewerkersbetrokkenheid en klanttevredenheid te verhogen.

KeenCorp gelooft dat betrokken medewerkers meer energie hebben, minder last van stress hebben, gelukkiger en gezonder zijn. Medewerkersbetrokkenheid is een van de belangrijkste drivers voor succes van een organisatie. Dit heeft een directe impact op tevreden klanten en bedrijfsresultaten.

Onze activiteiten

 • Beschikbaar maken van informatie om medewerkersbetrokkenheid en klanttevredenheid te verhogen
  KeenCorp meet de medewerkersbetrokkenheid in een organisatie continu met behulp van software die taal en spanning op taal detecteert, analyseert en daarbij patronen herkent. Informatie over energiebronnen en -lekkages binnen en tussen groepen medewerkers is hiermee eenvoudig beschikbaar. Zo kunnen organisaties op tijd en gericht interventies plegen voor het verhogen van medewerkersbetrokkenheid, het verbeteren van klanttevredenheid en uiteindelijk het resultaat.
 • Bedrijven inzicht geven hoe om te gaan met kwetsbare groepen medewerkers
  KeenCorp is in staat om verschillende groepen medewerkers met een continue meting goed bij de pols te houden. Dit kan bijvoorbeeld erg waardevol zijn voor groepen met een hoog risico op burn-out zoals vrouwen in de groep hoogopgeleide medewerkers tussen de 30 en 45 jaar (generatie “X”). Bedrijven krijgen inzicht hoe ze met deze kwetsbare groep om kunnen gaan en kunnen eenvoudig en actief monitoren of interventies het beoogde effect hebben.
 • Bedrijven inzicht geven door het bouwen van business cases
  KeenCorp is samen, met hun partner KornFerry, op zoek naar 5 bedrijven die mee willen doen aan een pilot van een half jaar, met een groep van 100-150 mensen. Deze bedrijven krijgen inzicht hoe met deze groep goed om te gaan via maandelijkse rapportages en advies. Wij willen deze bedrijven graag uitnodigen om concrete business cases te bouwen door het zoeken van verbanden tussen de betrokkenheidsmeting en de diverse invloeden op  medewerkersbetrokkenheid die we kennen: fusie/integratietrajecten, wijzigende arbeidsvoorwaarden, ziekteverzuim en leiderschapseffectiviteit. Wie wil met ons in zee om deze pilot te doen?
 • Samenwerken met partners door het inzetten van interventies
  KeenCorp nodigt partners van Alles is gezondheid… uit om met ons samen te werken door hun interventies in te zetten in een aanbod naar de onderzochte organisaties, daar waar nodig.
 • Geven van workshops
  KeenCorp biedt relaties, zoals die van Alles is Gezondheid, aan om 3 workshops te geven over het gebruik van big data, of over spanning in taal en de bijbehorende coachingsmethode Golden Box. 

Terug

TU Delft

Ja, wij zetten ons in voor het bevorderen van de verbetering van de gezondheid van mensen

Als onderwijs- en onderzoekinstituut en als werkgever willen wij een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van de verbetering van de gezondheid van mensen. Ons Human Resources Programma is gericht op duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Het aantrekken en behouden van onze toptalenten is hierbij een wezenlijk onderdeel. De TU Delft is al een aantal jaar actief op dit terrein door onder andere onderzoek en onderwijs binnen het Delft Research Initiative Health programma en in het samenwerkingsverband Medical Delta.

Onze activiteiten

 • Bevorderen gezondheid en vitaliteit met vitaliteitsprogramma
  Wij dragen bij door de gezondheid en vitaliteit van onze medewerkers te bevorderen met behulp van ons vitaliteitsprogramma waarbij het accent ligt op de uitvoering van het Health Coach Programma. We hebben de afgelopen jaren ruim 350 medewerkers hierin begeleid. En werken continu aan verdere professionalisering.
 • Streven naar betere metingen effectiviteit vitaliteitsprogramma
  Wij streven naar steeds betere metingen van de effectiviteit: fysiek, gezondheidsgedrag, tevredenheid, productiviteit en bevlogenheid in het werk
Terug

MKB Parkstad

Ja, wij onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en zetten ons in voor de gezondheid van (toekomstige) medewerkers.

MKB Parkstad is een belangenvereniging van middelgrote en kleine bedrijven in de regio Parkstad (Oostelijke mijnstreek) en heeft 450 leden. MKB Parkstad onderhoudt het contact met 8 gemeenten.

Onze activiteiten

 • Workshops over gezondheid van medewerkers
  Wij hebben als bedrijven een belangrijke rol bij de gezondheid van mensen en in het bijzonder de gezondheid van onze medewerkers. Deze moeten steeds langer doorwerken, de vergrijzing neemt snel toe. Ook de digitalisering en flexibilisering gaan voor sommige beroepen een uitdaging geven. Veel MKB-ondernemers hebben door hun kleinschaligheid meestal erg korte lijnen met hun medewerkers. Dit maakt gesprekken over leefstijl en gezondheid soms lastig. Als MKB Parkstad zetten wij ons in om workshops over deze thema’s te organiseren.  
 • Deelname Gezonde Basisschool van de Toekomst
  Wij nemen als MKB Parkstad deel aan de Gezonde Basisschool van de Toekomst van Movare. Doel van het project is te onderzoeken of kinderen die op de basisschool een dagritme aangeboden krijgen met voldoende onderwijstijd, sport, bewegen, spelen en aandacht voor gezonde voeding een betere fysieke, emotionele en intellectuele groei doormaken. Tevens wordt onderzocht of kinderen en ouders hierdoor meer rust en minder stress ervaren en of dit bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven. Naast deze mogelijke voordelen voor het kind wordt gekeken naar de maatschappelijke en economische voordelen op zowel de middellange als de lange termijn.  
  Wij zien in dit initiatief de opstap naar de gezonde medewerker van de toekomst. Als MKB Parkstad vervullen wij de rol om problemen die ontstaan in de uitvoering (zoals extra afval, de logistiek naar de scholen) met behulp van lokale bedrijven en Movare op te lossen, zodat het project zo goed mogelijk doorgang vindt. Wij geloven dat MKB-bedrijven hierdoor gemotiveerd worden binnen de eigen bedrijven een gezondere leefstijl te bevorderen.
 • Activiteiten met leden van MKB Parkstad
  Wij zullen samen met onze leden:

  • Aandacht vragen voor gezondheid en welzijn;
  • Leden bewust maken van de mogelijkheden die er zijn om medewerkers te helpen gezond te leven binnen en buiten het bedrijf, met specifiek aandacht voor beweging en goede voeding;
  • De inzetbaarheid van onze medewerkers versterken;
  • Ruimte bieden voor medewerkers die mantelzorg verlenen;
  • Informatie ter beschikking stellen welke mogelijkheden hiervoor al bestaan en samen met lokale overheden en scholen kijken hoe wij onze toekomstige medewerkers zo goed mogelijk op hun taak kunnen voorbereiden, niet alleen vaktechnisch maar vooral in hun leefstijl en persoonlijke bewustwording;
  • Bewustwording creëren bij de lokale overheden om bij aanbestedingen niet alleen op prijs te beoordelen. Doordat wij samenwerken met deze maatschappelijke initiatieven willen wij hen ook laten zien dat wij een maatschappelijke toegevoegde waarde leveren.
Terug

Richting

Ja, wij onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en zetten ons in voor arbeidsgerelateerde zorg.

Richting biedt binnen het huidige bestel een nieuwe invulling van arbeidsgerelateerde zorg, door werknemers een context te bieden waarin het stimulerend is te werken aan je gezondheid. Wij bieden een volwaardig alternatief op de huidige arbodienstverlening aangevuld met arbeidsgerelateerde zorg, met als doel: “Als je (even) niet werkt, werken we aan gezondheid”.

Onze activiteiten

 • Begeleiden medewerkers in samenwerking met hele gezondheidsketen
  Richting begeleidt medewerkers in een positieve context op het terrein van werk en gezondheid in sport- en gezondheidscentra, te beginnen in Breda en Tilburg en Maastricht. Daarbij constateren wij niet wat er is, maar behandelen wij ook met een keten aan artsen voor werk en gezondheid, fysiotherapeuten, psychologen, diëtisten en sportbegeleiders en tweedelijns specialisten. Hierbij werken we samen met werkgevers en werknemers en met inkomens- en zorgverzekeraars
 • Samenwerken in de weg naar arbeidsgerelateerde zorg
  Richting bouwt voor op opgedane kennis en ervaring en bundelt ervaring op werk, inkomen en zorg tot een gezonde keten en geeft hiermee invulling aan de landelijke plannen omtrent de nieuwe arbeidsgerelateerde zorg. Richting heeft haar dienstverlening vooraf afgestemd en getoetst aan vertegenwoordigers van SZW, VWS, VNO NCW, FNV en CNV, zorg- en inkomensverzekeraars en bovenal werkgevers en medewerkers en professionals in de arbeidsgerelateerde zorg. Dit omdat enkel door samenwerking de arbeidsgerelateerde zorg gezond wordt. Voor een objectieve toetsing hebben wij de samenwerking met TNO gezocht
Terug

Stapje

Wij zetten ons in voor een vitaler Nederland door het creëren van een gezondere werkomgeving.

Stapje is een samenwerkingsverband tussen Werk aan je Zaak, Duwtje en Nieuwe Gezondheid, die de schouders willen zetten onder het creëren van een gezondere werkomgeving in Nederland. 90.000 uur van ons leven besteden we aan werk. Laten we er dan voor zorgen dat we die tijd zo besteden dat we ons beter voelen!

Plezier in je werk, je fit voelen en zin om je te ontwikkelen. Stapje wil bouwen aan een gezondere toekomst. Wij zijn ervan overtuigd dat je met kleine stappen groot effect bereikt. Van slimmere keuzes tot het doorbreken van gewoontes en het aanpassen van de omgeving. En vooral door te doen! Samen.

Stapje beoogt bij te dragen om een trendbreuk te creëren op het gebied van leefstijl, met een focus op gezond bewegen, goede voeding, een gezonde werk omgeving en coachend leiderschap.

Onze activiteiten

 • Duurzame inzetbaarheid concreet maken
  Minimaal 30 werkgevers uitnodigen abstracte begrippen als duurzame inzetbaarheid concreet te maken. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van het Nieuwe Gezondheid dossier.
 • Coachend leidinggeven
  Leidinggevenden informeren en inspireren om coachend leiding te geven met de focus op het aanwakkeren van intrinsieke motivatie.
 • Slimme handvatten om vitaal aan het werk te blijven
  Medewerkers leren hoe zij opgeruimd de dag door kunnen komen door slimme handvatten te bieden met het doel vitaal aan het werk te blijven.
 • Omgeving inzetten voor gezonder gedrag
  De omgeving inzetten. 87% van ons leven brengen we binnen door. Door met gedragswetenschappelijke kennis naar de werkomgeving te kijken, stimuleren we gezonder gedrag.
 • Aan de slag met Nieuwe Gezondheidsthema’s
  Medewerkers handvatten bieden door het inzetten van inspiratieseminars, coaching en activity trackers. We dagen iedereen uit die extra stap te zetten. We creëren een community zodat waar mogelijk ook collega’s, familie en vrienden geïnspireerd worden om gezonder te leven. Bijvoorbeeld met behulp van de Nieuwe Gezondheid maandelijkse leefstijl factsheet. Onze ambitie is om in 2017 15.000 mensen aan de slag te laten gaan met 1 of meer van de 15 Nieuwe Gezondheid thema’s.

Terug

WeMedic

WeMedic gaat graag de samenwerking aan met partnerorganisaties in het netwerk van Alles is Gezondheid om innovatieve projecten te realiseren die gezondheid bevorderen

Met de introductie van nieuwe werkwijze maken zij de afstand tussen de zorgzoekende en de zorgverleners vele malen korter. Zij maken de zorg/hulp voor zo ver het verantwoord en mogelijk is via Internet toegankelijk.

Onze activiteiten

 • Online portaal voor bestaande hulp- of zorgorganisaties
  WeMedic biedt een eigen online portaal aan reeds bestaande hulp- of zorgorganisaties zodat ze hun zorgaanbod of hulp, expertise en kennis online beschikbaar kunnen stellen voor hun doelgroep.
 • Online gezondheidcampagnes organiseren/faciliteren
  WeMedic organiseert en/of faciliteert online gezondheidscampagnes in samenwerking met zorgverleners en sociale hulpinstanties waarbij online communicatie met de hulp- of zorgverlener centraal staat of onderdeel van is.

Check: www.wemedic.com

Terug

BUSS

Ja, wij zetten ons in voor een vitaler Nederland door organisaties het interieur te geven dat bij ze past en waardoor werknemers de werkomgeving krijgen waarin ze optimaal kunnen presteren.

Wij zetten ons met 100% passie in om ervoor te zorgen dat organisaties het interieur krijgen dat bij ze past en dat werknemers de werkomgeving krijgen waarin ze optimaal kunnen presteren. Bij veel beroepen werk je een groot deel van de dag zittend. Te lang zitten en in dezelfde houding werken kan echter resulteren in vervelende klachten. Bovendien gaat het ten koste van de productiviteit en de motivatie. Ons zit-staconcept voor de dynamische werkomgeving rekent af met oubollige en gedateerde werkwijzen waarin medewerkers constant op 1 plek zitten. Wij zien het liefst dynamisch ingedeelde en ingerichte ruimtes waarbinnen beweging en creativiteit gestimuleerd wordt. Hiermee helpen wij bedrijven indirect de productiviteit onder medewerkers te vergroten en het ziekteverzuim te verlagen.

Onze activiteiten

 • Begeleiding mensen
  BUSS Ontwerp & Inrichting richt al 10 jaar bedrijfsgebouwen in met als 1 van de speerpunten ”gezondheidsmanagement”. Hiervoor levert BUSS Ontwerp & Inrichting niet alleen zit-sta meubilair, maar begeleidt zij de mensen ook zodat ze niet meer statisch achter hun werkplek hoeven te zitten.
 • Reductie CANS-klachten
  BUSS Ontwerp & Inrichting heeft met deze aanpak CANS-klachten tot wel 50% kunnen reduceren. Zo heeft BUSS Ontwerp en Inrichting al honderden mensen laten kennis maken met deze manier van dynamisch werken en vergaderen.
 • Sponsoring sportevenementen in Groningen
  BUSS Ontwerp & Inrichting sponsort sportevenementen in Groningen, om de sportverenigingen in staat te stellen meer jeugd in beweging te krijgen.