Terug

Perspectief Groep

29 juli 2019

Ja, wij Perspectief Groep bv onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en beloven speciaal hiervoor de onderstaande activiteiten uit te voeren.

Onze bijdrage aan vitaler en gezonder Nederland:

Perspectief wil het toonbeeld van vitaliteit in Harderwijk zijn. Door een inspirerend voorbeeld voor anderen te zijn stimuleren we Harderwijkse organisaties om aan de slag te gaan met vitaliteit. Samen streven we naar gezondere, vitalere werknemers in de gemeente Harderwijk (en omgeving).

Onze activiteiten:

 • Om kennisontwikkeling te stimuleren, delen wij ten minste maandelijks onze kennis op het gebied van fysieke FITheid, mentale FITheid, loopbaanFITheid en organisatieFITheid met andere werkgevers. We gebruiken hiervoor onze social mediakanalen (LinkedIn, Facebook en Instagram) onder #ikblijfinzetbaar.
 • We delen tenminste maandelijks onze verschillende FITheidchallenges met andere werkgevers, om anderen aan te zetten tot kopiegedrag. We gebruiken hiervoor onze social mediakanalen (LinkedIn, Facebook en Instagram) onder #ikblijfinzetbaar.
 • Onze wekelijkse bootcamp is toegankelijk voor andere werkgevers. We nodigen actief werkgevers in de omgeving Harderwijk, Ede en Zwolle uit om deel te nemen. Hiermee hopen we hen te stimuleren vergelijkbare activiteiten in te zetten. En zorgen ervoor dat er minstens iedere maand één andere werkgever meedoet.
 • We organiseren eind 2019 een vrij toegankelijk congres voor werkgevers door het hele land op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Om onze kennis op dit gebied te verspreiden en andere werkgevers aan te zetten tot actief beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Pledsge Perspectiefgroep

 

 

Terug

Stichting Werk & Mantelzorg

12 december 2018

Wij streven ervoor dat werknemers die werk en mantelzorg combineren, gezond, vitaal en in balans blijven.

Daartoe werken we aan bewustwording en agendering van het thema bij politiek, rijksoverheid, gemeenten, werkgevers, sociale partners, belangenorganisaties en werkende mantelzorgers. Met als doel overbelasting, verzuim, uitval en verloop te voorkomen.

Onze activiteiten

 • Informatie, advies en concrete tools over het combineren van werk & mantelzorg
  Werk & Mantelzorg biedt informatie en advies, en ook concrete tools zoals een plan van aanpak, checklist, thermometer en een nulmeting/onderzoek om met het thema aan de slag te gaan. Mantelzorgvriendelijke organisaties worden beloond met de Erkenning ‘Wij werken Mantelzorgvriendelijk’.
 • Motiveren sociale partners om combinatie werk en mantelzorg op te nemen in CAO’s
  Werk & Mantelzorg vraagt sociale partners om aan de onderhandelingstafel en in cao’s aandacht te besteden aan de combinatie werk en mantelzorg. Bijvoorbeeld door het slim inzetten van (verlof)regelingen en meer ruimte te creëren voor individuele maatwerkafspraken, regelingen voor (tijdelijke) werktijdverkorting, voor duurzame inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling en te kijken naar flexibiliteit in arbeid, bijvoorbeeld in werktijden en locatie.
 • Stimuleren en ondersteunen gemeenten bij verbetering combinatie werk & mantelzorg
  Werk & Mantelzorg stimuleert en ondersteunt gemeenten in drie rollen: de gemeente als werkgever zelf (voorbeeldfunctie), de gemeente als WMO-verstrekker aan mantelzorgers, en de gemeente als voorlichter en aanjager van werkgevers in haar gemeente.
Terug

Topcinn

Ja, wij zetten ons in voor een vitaler Nederland door partners uit de creatieve sector met elkaar te verbinden

Wij willen partners uit de creatieve sector verbinden met de doelen van Alles is Gezondheid en ze vraagstukken over gezondheid voorleggen. Daarnaast willen wij producten en innovaties uit de creatieve sector in beeld brengen bij Alles is Gezondheid.

Onze activiteiten

 • TOPCINN wil bedrijven en individuen uit de creatieve sector verbinden aan organisaties die zich inzetten voor de doelen van Alles is Gezondheid
  Wij streven ernaar de gehele creatieve industrie in Noord Nederland in kaart te brengen en hun creatieve vermogen daar waar mogelijk te verbinden aan complexe vraagstukken.
 • TOPCINN gaat vraagstukken vanuit Alles is Gezondheid voorleggen aan de creatieve sector
  Deze vraagstukken halen we op via de sociale marktplaats van Alles is Gezondheid en daarnaast bieden wij een portal om vraagstukken bij ons te melden. Tevens organiseren wij regelmatig meet-ups waar de creatieve industrie vertegenwoordigd is en andere partijen hun vraagstukken in een mini-lab aan de creatieve sector kunnen presenteren
 • TOPCINN gaat producten en innovaties vanuit de creatieve sector in beeld brengen bij Alles is Gezondheid
  De creatieve sector meldt producten (in ontwikkeling) of vraagt ons naar passende omgevingen voor het organiseren van living labs. Wij brengen daar waar opportuun de partijen die vraag en aanbod representeren met elkaar in contact. Daarnaast stellen we de databank van producten open voor derden.
Terug

VitaalPortaal.nu

Veranderen doe je niet alleen en kun je niet alleen

Vitaalportaal, de coöperatie ter bevordering van vitaliteit, biedt een integrale aanpak op vitaliteit en blijvende verandering voor de werkende mens en organisaties. We onderscheiden ons door innovatieve benaderingen waarin we e-health en rakende werkvormen combineren, zodat de beleving centraal staat. We zijn er van overtuigd dat vitaliteit niet berust op een enkel aspect in ons dagelijks bestaan. Veranderen bestendigt wanneer op alle leefgebieden (wonen, werken, leren en vrije tijd) actief wordt ingezet.

Onze activiteiten

 • Faciliteren van een gebalanceerde leef- en werkstijl
  VitaalPortaal verbreed en verdiept door het faciliteren van een gebalanceerde leef- en werkstijl met behulp van VitalinQ via digitale coaching (2000 medewerkers)
 • Opleiden
  VitaalPortaal helpt met het opleiden van medewerkers en adviseurs om Vitaliteitsmanagement handen en voeten te geven in organisaties (30 mensen)
 • Beleven van gezondheid en vitaliteit
  Het (laten) beleven van gezondheid en vitaliteit: wat doet een gezonde leefstijl nu echt met je? Een aanpak op maat waar 25 teams vanuit verschillende regionaal verbonden organisaties worden uitgedaagd in de Social Health Challenge! Hiermee brengen we medewerkers in een bedrijf en (netwerken van) bedrijven en organisaties letterlijk en figuurlijk in beweging, zodat blijvend vitaal functioneren van mens en organisatie wordt bereikt door een belevingsaanpak met slimme mix van online en offline elementen. De focus ligt op uitvoering en borging waarbij blijvende aandacht voor vitaliteit in de (organisatie)cultuur wordt opgenomen.
Terug

Arbouw (tegenwoordig Volandis)

Volandis schept werkklimaat waarin werknemers in de bouwnijverheid gezond de pensioengerechtigde leeftijd halen.

Volandis voert activiteiten binnen een meerjarenprogramma uit om condities te scheppen voor een werkklimaat waarin werknemers in de bouwnijverheid gezond de pensioengerechtigde leeftijd halen en daarna voldoende fit zijn om van hun pensioen te genieten.

Onze activiteiten

 • Versterken kennis werkgevers op gebied van duurzame inzetbaarheid personeel
  Volandis versterkt met onder meer de inzet van regionale workshops en bijeenkomsten de kennis van werkgevers in de bedrijfstak op het gebied van duurzame inzetbaarheid van personeel. Hier wordt de aandacht gericht op reeds in de bedrijfstak beschikbare informatiebronnen.
 • Vergroten van inzicht werknemers in eigen duurzame inzetbaarheid
  Volandis zet in op het vergroten van het inzicht van werknemers in hun eigen duurzame inzetbaarheid en de bewustwording omtrent hun eigen handelingsperspectief. Het in 2013 ontwikkelde model om werknemers aan thematafels informatie te verschaffen wordt verder uitgerold.
 • Ontwikkeling Toolkit Duurzame Inzetbaarheid
  Volandis werkt aan het verder ontwikkelen van de Toolkit Duurzame Inzetbaarheid. De Toolkit is een digitaal instrument. Met behulp van deze Toolkit kunnen bedrijven een analyse maken van de eigen situatie en een aanpak ontwikkelen om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te verbeteren.
 • Onderzoek naar factoren die duurzame inzetbaarheid bevorderen
  Volandis doet verder onderzoek naar factoren die duurzame inzetbaarheid in de bedrijfstak bevorderen.

 

 

 

Terug

Stichting van de Arbeid

Ja, wij zetten ons in voor een vitaal Nederland met gezonde werknemers

Wij onderkennen dat een goede gezondheid van werknemers onmisbaar is. Een brede aanpak gericht op preventie is nodig, evenals de gezamenlijke inzet van sociale partners en overheid. Dit uitgaande van een heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen partijen zoals in het Sociaal Akkoord 2013 is omschreven. De Stichting continueert haar inspanningen die zich richten op de duurzame participatie van werknemers door het stimuleren van een gezonde werkomgeving en het bevorderen van de vitaliteit van werknemers. In de Beleidsagenda 2020 stelt de Stichting van de Arbeid: ‘Naast arbobeleid op de werkplek dienen vitaliteits- en gezondheidsbeleid in brede zin ertoe bij te dragen dat werknemers ‘fit for the job’ zijn. Investeringen hierin zijn zowel een verantwoordelijkheid van de werknemer als van de werkgever. Deze inspanningen van de Stichting liggen volledig in lijn met de doelstellingen van het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid.’

Onze activiteiten

 • Continuering activiteiten op centraal en decentraal niveau
  Zich ervoor in te spannen dat de activiteiten die nu reeds worden ondernomen op centraal en decentraal niveau worden gecontinueerd en waar nodig en mogelijk worden geïntensiveerd dan wel uitgebreid
 • Bevorderen vitaliteitsbeleid in bedrijven
  Aan decentrale sociale partners aan te bevelen om vitaliteitsbeleid in bedrijven te bevorderen door in gesprek te gaan met werknemers over blijvende inzetbaarheid van de werknemer en te bezien wat een werknemer nodig heeft om vitaal en inzetbaar te blijven en wat werkgever en werknemer kunnen doen om te bereiken dat werknemers vitaal en inzetbaar blijven.
Terug

Veiligheidsregio Groningen

Wij zetten ons in voor een gezond Nederland

Binnen de Veiligheidsregio Groningen werkt een aantal partners, waaronder de brandweer en de politie, samen om noodsituaties te voorkomen en te bestrijden. Veiligheidsregio Groningen zorgt ervoor dat hulpverleners en bestuurders voorbereid worden op deze taak. Bovendien wordt er regelmatig geoefend. Dit is erg belangrijk voor een effectieve inzet bij grootschalige incidenten.

Onze activiteiten

 • Ontwikkeling Fit en Gezond-programma’s
  Veiligheidsregio Groningen ontwikkelt de Fit en Gezond-programma’s voor alle medewerkers binnen deze veiligheidsregio en stelt deze breed beschikbaar. In de periode 2015 – 2017 zet ze deze programma’s op in samenwerking met andere veiligheidsregio’s en andere parate diensten zoals de politie en de geneeskundige hulpverlening, de Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen. Door deelname aan de Fit en Gezond-programma’s verbetert de conditie, de lichamelijke gesteldheid en de mentale weerbaarheid van medewerkers.
 • Verbindingen leggen thema Fit en Gezond
  Veiligheidsregio Groningen verbindt de periodieke keuringen van brandweerpersoneel met het thema Fit en Gezond.
 • Organisatie Fit en Gezond-markt
  Veiligheidsregio Groningen organiseert jaarlijks een Fit en Gezond-markt.
 • Verbindingen leggen binnen veiligheidsregio
  Veiligheidsregio Groningen legt actief verbindingen met andere organisaties of belanghebbenden op het gebied van Fit en Gezond om zo ervaringen en kennis te delen.
Terug

Good Workathon

Ja, wij onderschrijven de missie van Alles is gezondheid te weten dat we de groei van het aantal chronisch zieken keren en gezondheidsverschillen tussen groepen mensen verkleinen.

Tevens onderschrijven wij dat de focus hiervoor gelegd wordt op: 

 • het bevorderen van de gezondheid van mensen en het voorkomen van chronische ziekten door een integrale aanpak in de omgeving waarin mensen wonen, werken en leren;
 • een prominente plek voor preventie in de gezondheidszorg;
 • het op peil houden van de gezondheidsbescherming en nieuwe bedreigingen te keren.

Onze activiteiten

 • Adopteren van de uitkomsten van de Goodworkathon
  Wij adopteren de uitkomsten van de Goodworkathon van het jaarcongres 2018 van Alles is gezondheid … als antwoord op de vraag: hoe maken wij van mensen, waarvan de arbeidsmarkt afstand heeft genomen, onze beste werkenden?
 • Het gezamelijk organiseren van activiteiten
  Wij organiseren gezamenlijk een of meerdere activiteiten voor ondernemingsraden om de aanbevelingen uit deze Goodworkathon om te zetten in concrete acties binnen bedrijven.
 • Rapporteren over de voortgang
  Wij rapporteren over de voortgang via de Nieuwsbrief van Alles is Gezondheid.

Terug

Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Het expertisecentrum Veilige Publieke Taak is een samenwerkingsproject van het CAOP, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Slachtofferhulp Nederland.

Het expertisecentrum helpt werkgevers in alle sectoren en branches om een prettige en productieve werkomgeving te creëren, waar agressie, intimidatie en geweld zo veel mogelijk voorkomen en beperkt wordt. Hierdoor weten werkgevers hoe ze werkdruk en psychosociale belasting ten gevolge van agressie en geweld kunnen tegen gaan. Het resultaat is mentaal gezondere werknemers.

Onze activiteiten

 • Ontwikkeling Online kennisplatform Veilig Werken
  Het expertisecentrum Veilige Publieke Taak ontwikkelt een online kennisplatform Veilig Werken, waar informatie over en praktische instrumenten voor een aanpak van agressie, intimidatie en geweld het de werk voor werkgevers beschikbaar is. Niet alleen vanuit de kennis van het expertisecentrum zelf, maar ook door kennis van anderen te ontsluiten
 • Organisatie kennisbijeenkomsten werkgevers voor ontwikkeling effectieve aanpak agressie
  Het expertisecentrum Veilige Publieke Taak organiseert 5 kennisbijeenkomsten voor werkgevers over verscheidene thema’s die relevant zijn voor het ontwikkelen en uitvoeren van een effectieve aanpak van agressie
 • Ontwikkeling webinairs effectieve aanpak agressie op werkvloer
  Het expertisecentrum Veilige Publieke Taak ontwikkelt 5 webinars over verscheidene thema’s die relevant zijn voor het ontwikkelen en uitvoeren van een effectieve aanpak van agressie het werk de werkvloer
 • Organisatie bijeenkomst strategische belang sociale veiligheid op werk
  Het expertisecentrum Veilige Publieke Taak organiseert een bijeenkomst voor bestuur en hoger management over het strategisch belang van sociale veiligheid op het werk.
 • Stimuleren van samenwerking
  Het expertisecentrum Veilige Publieke Taak stimuleert de samenwerking en kennisuitwisseling tussen organisaties in de aanpak van agressie en geweld op de werkvloer. Ook stimuleert het expertisecentrum de samenwerking met het openbaar bestuur, de politie en het Openbaar Ministerie. Het expertisecentrum Veilige Publieke Taak werkt hiertoe samen met specialistische kenniscentra, brancheorganisaties, vakbonden, arbeidsmarkt- en opleidingsfondsen en individuele organisaties.
Terug

SKSG

Wij zetten ons in voor een vitaler Nederland door het bevorderen van duurzame inzetbaarheid bij onze medewerkers wat ook de gezondheid van hun kinderen bevordert.

Onze activiteiten

 • Bevorderen van duurzame inzetbaarheid van medewerkers
  SKSG:

  • Hanteert bewegingsprogramma’s voor de kinderen van 0-12 jaar in samenwerking met relevante samenwerkingspartners en onderwijs;
  • Voert het voedingsbeleid uit conform de adviezen van het Voedingscentrum binnen onz organisatie;
  • Coacht hun medewerkers t.a.v. gezondheid, vitaliteit en plezier in het werk;
  • Organiseert personeelssport en lifestyledagen;
  • Biedt ondersteuning bij het stoppen met roken;
  • Biedt coaching bij het omgaan met werkdruk;
  • Faciliteert actieve werkplekken door middel van statafels en swoppers;
  • Financiert sportabonnement of fiets via de werkkostenregeling;
  • Werkt samen met relevante partijen en zetten stagiaires Voeding en Diëtiek in om de gezondheid te bevorderen;
  • Doet intern onderzoek door inzet van studenten op het gebied van voeding/beweging/werkdruk/kinderen/ouders.