Terug

Alliantie Kinderarmoede Nederland

3 maart 2020
Terug

Healthworx en Factor W

15 juli 2019

Wij dragen bij aan een gezonder Nederland en zetten ons in voor meer dialoog en samenwerking in het publieke domein.

Healthworx en Factor W werken aan een mooiere wereld waarin iedereen mee kan doen. Dit doen wij in het maatschappelijke domein, de publieke gezondheid, zorg en welzijn. Op basis van onze ervaringen in het werkveld en vele gesprekken die wij gevoerd hebben, betekent gezondheid voor mensen vooral: invulling aan het leven kunnen geven zoals dat bij jou past, van betekenis kunnen zijn en mee kunnen doen.

In het werken aan een gezond en vitaal Nederland vinden wij dat het te vaak ontbreekt aan dialoog en samenwerking en daar willen we iets aan doen. Omdat het echt anders kan. Binnen de organisatie waarin je werkt, in relatie met andere partijen en – last but not least – in de samenwerking met be-trokkenen zelf, de inwoners van wijk, dorp of stad. Wat vinden zij belangrijk? Wat verstaan zij onder gezondheid? En waar zien zij kansen om samen aan gezondheid en vitaliteit te werken?

Healthworx en Factor W willen bijdragen aan meer dialoog en samenwerking in het publieke domein, zodat meer Nederlanders zich gezond en gelukkig voelen. Naast onze reguliere werkzaamheden zullen wij daarom extra activiteiten organiseren waarin het gesprek met de inwoner en met elkaar centraal staat. Gebaseerd op het gedachtengoed van Deep Democracy, theory U en waarderend actieonderzoek. Met als belangrijk uitgangspunt: het betrekken van het hele systeem om tot snelle en passende veranderingen en oplossingen te komen en er van uit gaande dat oplossingen in de groep aanwezig zijn. Dit begint met echt contact en echte verbinding maken. Niet alleen met het hoofd maar ook met het hart. Het helpt dan om hele andere vormen te kiezen, niet alleen met woorden maar ook bijvoorbeeld met het inzetten van beeld of muziek. Factor W werkt daarom onder andere samen met theatermaker en muzikant Eva van Pelt.

Onze activiteiten

 • Activiteit 1
  Wij organiseren in 2019 1x een Meetup Public Health met als thema “het gesprek met de inwoner voeren”. De meetup is vrij toegankelijk. Deelnemers oefenen met dialoogvormen, zodat zij die na de meeting zelf kunnen toepassen;
 • Activiteit 2
  Wij geven in 2019 2x een lezing of workshop tijdens bijeenkomsten van Alles is Gezondheid en andere (landelijke) partners. Doel daarvan is het belang van de dialoog agenderen én voorbeelden geven van hoe het anders kan;
 • Activiteit 3
  Wij interviewen in 2019 6 good practices (mensen die al vanuit de dialoog met de inwoner aan gezondheid werken) en publiceren deze interviews op onze sites en andere social mediakanalen;
 • Activiteit 4
  Wij organiseren in 2019 1x een zakelijke leeskring waarin een boek over het voeren van gesprekken e/o luisteren centraal staat. Doel hiervan is kennis en inspiratie delen, leren van elkaar.

Terug

Vrouwenplatform Carree

Wij willen een bijdrage leveren aan de maatschappelijke en sociale positie van vrouwen in de samenleving.

Carree doet dit door het verstrekken van informatie en advies, het aan de orde stellen en bespreken van maatschappelijke problemen waarmee vrouwen te maken hebben en het stimuleren van maatschappelijke (waaronder politiekbestuurlijke) participatie door vrouwen.

In 2019-2020 voert Carree verschillende projecten uit waarin vrouwen worden versterkt en gecoacht richting participatie en zelfstandigheid. Met aandacht voor gezond zijn en vitaal leven.

Onze activiteiten

 • Vrouwen Coachen meiden
 • De Nieuwe Toekomst
 • Eigen Kracht Werkt
 • Wereldmeiden
 • Wereldvrouwen

Terug

TanteLouise-Vivensis

12 december 2018

Wij zetten ons in voor een gezonder Nederland door zorg en innovatie met elkaar te verbinden.

TanteLouise-Vivensis is bekend als pionier op gebied van zorg, innovatie en ontwikkeling. De visie van tanteLouise-Vivensis met betrekking tot zorg en innovatie is dat wij er van alles aan doen om met de nieuwste ontwikkelingen op gebied van zorginnovatie onze cliënten, hun mantelzorgers en hun zorgmedewerkers te laten ervaren wat er hedendaags mogelijk is met behulp van technologie in de zorg.

Onze activiteiten

 • Slimme technische toepassingen vullen zorg aan
  TanteLouise-Vivensis is van mening dat technologie de zorg kan aanvullen door slimmer zorg te verlenen aan de cliënt en hun mantelzorgers, door deze de regie te geven door gebruik te maken van slimme toepassingen. Toepassingen waarmee het mogelijk is om op de hoogte te blijven van de zorgontwikkelingen van de cliënt door de mantelzorgers te informeren hierover
 • Opschaling op gebied Zorg op Afstand
  Verder is tanteLouise-Vivensis vastberaden om met ingang van 2015 een opschaling te realiseren op het gebied van Zorg op Afstand, door meer cliënten in de thuissituatie van zorg te voorzien middels Beeldzorg. Cliënten maken nu al gebruik van Beeldzorg, een opschaling hiervan zal ervoor zorgen dat meer cliënten in de gelegenheid worden gebracht hier gebruik van te maken.
 • Leefcirkels voor meer vrijheidservaring clienten
  Voor onze intramurale psychogeriatrische cliënten zijn wij momenteel met Leefcirkels de enige zorgorganisatie binnen Brabant die gebruik maakt van dergelijk techniek om ‘op maat’ de intramurale cliënt meer vrijheid te laten ervaren door deze de mogelijkheid te bieden vrijuit door het gehele verpleeghuis te wandelen, maar ook in de tuin van het verpleeghuis en aangrenzende wijk, met borging van de veiligheid.
 • Brug slaan met zorg, innovatie en onderwijzende organisaties regio
  Ons streven is om met het ondertekenen van deze pledge een brug te slaan met de zorg, innovatie en onderwijzende organisaties binnen de regio om de cliënt, diens mantelzorger en zorgmedewerkers te ondersteunen en om de kennis, ervaring en ideeën met elkaar te delen.
Terug

Langerdoor

 Ja, wij onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en zetten ons in voor kennisoverdracht over veroudering.

Langerdoor geeft innovatieve antwoorden op vergrijzingsvraagstukken vanuit een gerontologische invalshoek en werkt vanuit de vier domeinen van de gerontologie: wonen, zorg, welzijn en arbeid. Langerdoor is er voor professionals en particulieren. Onze visie is dat mensen pas goede keuzes kunnen maken als zij wéten waarom zij die keuzes (moeten of willen) gaan maken.

Onze activiteiten

 • Onafhankelijke kennisoverdracht aan senioren, (zorg)professionals en studenten over veranderingen die veroudering met zich meebrengt.
  Eén van de belangrijkste doelen van Langerdoor is onafhankelijke kennisoverdracht aan senioren, (zorg)professionals en studenten (die met senioren gaan werken) over veranderingen die de normale veroudering met zich meebrengt.
 • Extra aandacht besteden aan preventieve maatregelen die senioren in en om het huis kunnen treffen
  Langerdoor gaat extra aandacht geven aan voorlichting over hoe senioren binnen de kaders van ouder worden, op eenvoudige wijze, hun vitaliteit en gezondheid kunnen behouden door het nemen van preventieve maatregelen in en om het huis.
Terug

Stichting Chocolate Lovers

Ja, wij onderschrijven de missie van Alles is gezondheid en zetten ons in door verschillende groepen mensen te helpen.

Wij, Chocolate Lovers, zijn een stichting met bijna 50 vrijwilligers die zich dag in, dag uit belangeloos inzetten om de doelstellingen van de stichting keer op keer te verwezenlijken. Wij leiden onze eigen vrijwilligers op tot ambachtelijke Chocolatier, winkel-, logistiek-, Sales-, Administratief-, of allround medewerker. We zijn op deze manier in de gelegenheid een 100% eerlijk product in de winkel te verkopen.

Onze activiteiten

 • Inzetten van vrijwilligers
  Inzetten van onze vrijwilligers en diensten om Zeeuwse inwoners te helpen, gezinnen met langdurig/ernstig zieke kindjes en eenzame ouderen. Zo willen we helpen aan mooie momenten voor gezinnen met langdurig zieke kindjes, het doen van laatste wensvervullingen voor kinderen en jongeren en het helpen aan extra levensvreugde voor de oudere, dementerende medemens.
 • Resultaten realiseren en verbeteren
  De komende jaren hebben wij de ambitie om de volgende resultaten te (blijven) realiseren/verbeteren:

  • Het uitbreiden van onze ondersteuning werkzaamheden voor hulpbehoevende doelgroepen.
  • Grote bijdrage leveren die de realisatie van het Willy Wonka Villa voor de toekomst mogelijk gaat maken.
  • Het verkrijgen van meer vaste klanten die op hun wijze een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappelijke initiatieven van de Chocolate Lovers.
 • Aantoonbare bevordering vitaal en gezond gedrag
  Binnen de bovengenoemde ambities streven we ernaar om de beschreven handvatten en tools met elkaar te verbinden die uiteindelijke zullen leiden tot een aantoonbare bevordering van vitaal en gezond gedrag.
 • Kennis en ervaring delen
  Wij zullen de opgedane kennis en ervaring delen met andere regio’s en netwerken in Nederland, met als doel het gedachtegoed en de best practices ten dienste te stellen van andere partijen met een gelijke doelstelling en ambitie.

Terug

Hogeschool Utrecht

Wij dragen bij aan een vitaler Nederland door de expertise van het Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening (IvZ) in te zetten bij praktijkgerichte onderzoeken.

De Hogeschool Utrecht zet de expertise in van het Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening (IvZ) dat praktijkgericht onderzoek uitvoert naar patiëntenzorg, met als doel de gezondheid en het welzijn van patiënten te behouden en te verbeteren. Het onderzoek is erop gericht mensen met een ziekte langer zelfstandig en zelfredzaam te laten zijn.

Onze activiteiten

 • Onderzoek ouderen met meerdere chronische aandoeningen
  Hogeschool Utrecht (lectoraat ‘Chronisch zieken’) doet onderzoek naar ouderen met meerdere chronische aandoeningen, die thuis wonen of die in ziekenhuizen worden opgenomen. Centraal staat de verpleegkundige zorg gericht op het voorkomen van functieverlies. Vroegsignalering van risico’s, preventie en het versterken van het zelfmanagement staan hierbij voorop.
 • Onderzoek relatie fysieke activiteit en fitheid en factoren die deze relatie beïnvloeden
  Hogeschool Utrecht (lectoraat ‘Leefstijl & Gezondheid’) richt zich op de relatie tussen fysieke activiteit en fitheid en de factoren die die relatie beïnvloeden, waarbij specifiek wordt gekeken naar mensen waarbij risicofactoren spelen en mensen met (chronische) aandoeningen. Het lectoraat levert kennis over secundaire preventie bij rolstoelgebonden kinderen, kinderen met langdurige beperkingen en thuiswonende mensen na beroerte.
 • Onderzoek mogelijkheden en beperkingen van technologie in de zorg
  Hogeschool Utrecht (lectoraat ‘Vraaggestuurde zorg’) onderzoekt de mogelijkheden en beperkingen van technologie in de zorg. Met bouwkundige en technologische aanpassingen kunnen mensen met dementie, met COPD of met een verminderd gezichtsvermogen langer thuis blijven wonen, of kunnen diabeten zelf hun bloedsuikerwaarden doorgeven aan een zorgprofessional op afstand. Zo vermindert technologie de zorgkosten.
 • Onderzoek kinderen met taalachterstanden en volwassen met taalstoornis
  Hogeschool Utrecht (lectoraat ‘Logopedie-Participatie door Communicatie’) richt zich op mensen met een beperkte communicatieve redzaamheid. Er wordt onderzoek gedaan naar vroegsignalering van kinderen met taalachterstanden, met als doel preventie van leerproblemen, en het voorkomen van miscommunicatie tussen volwassenen met een taalstoornis als gevolg van een beroerte en hun partners, kinderen en zorgverleners.

Terug

Alliantie gezondheid en geletterdheid

Wij willen de aanpak van laaggeletterdheid en gezondheid op de agenda  houden en de aandacht hiervoor waar mogelijk vergroten.

De Alliantie gezondheid en geletterdheid gaat extra activiteiten ontplooien voor de 2,5 miljoen mensen in Nederland die laaggeletterd zijn. Er is immers genoeg winst te behalen: taal maakt gezonder, taal participeert en taal werkt. Kortom, lezen en schrijven zijn essentieel om mee te kunnen doen op school, op het werk en in de maatschappij.

Taal maakt gezonder

Laaggeletterden ervaren hun gezondheid als slechter, hebben minder kennis over ziekte, gezondheid en gezond leven, zijn vaker ziek en maken meer gebruik van zorg. Zij hebben meer moeite met therapietrouw en zelfzorg en op oudere leeftijd hebben zij een 1,5 maal groter sterfterisisco. Door het volgen van een taaltraject voelen deelnemers zich o.a. fysiek (39%) en psychisch gezonder (53%).

Taal participeert

Onderzoeken tonen aan dat 40-60% van de deelnemers een betere sociale inclusie krijgen na deelname aan taaltrajecten. Een betere taalbeheersing zorgt ervoor dat mensen zelfredzamer, sociaal actiever en gelukkiger zijn. Hun welzijn verbetert significant.

Taal werkt

43% van de laaggeletterden is niet actief op de arbeidsmarkt. De stap naar werk is zonder te kunnen lezen en schrijven erg groot. Werkende laaggeletterden zijn kwetsbaar, zij komen moeilijk mee met veranderingen. Het volgen van een taaltraject leidt tot een verhoging van efficiëntie en effectiviteit voor de werkgever, een verlaging van verzuim en een verhoging van het inkomen van de laaggeletterde.

Onze activiteiten

 • Aandacht genereren voor aanpak laaggeletterdheid en gezondheid en zoeken samenwerkingspartners
  De Alliantie gezondheid en geletterdheid houdt de aanpak van laaggeletterdheid en gezondheid op de agenda van eigen organisaties en de maatschappij om de aandacht daarvoor waar kan te vergroten; daarbij spannen wij ons in om creatieve aanpakken uit te zetten en elk minimaal een andere samenwerkingspartner te vinden in onze gezamenlijke strijd tegen laaggeletterdheid;
 • Taalscholing en afnemen minimaal 60.000 basismeters
  De Alliantie gezondheid en geletterdheid werkt mee aan het vinden van cursisten en vrijwilligers en leidt de gevonden cursisten naar taalscholing. Hierbij zullen we minimaal 60.000 basismeters afnemen;
 • Scholen minimaal 15.000 vrijwilligers volgens de landelijke Taal-voor-het-Leven-training
  De Alliantie gezondheid en geletterdheid leidt minimaal 15.000 vrijwilligers op volgens de landelijke Taal-voor-het-Leven-training;
 • Koppelen minimaal 45.000 cursisten aan een vrijwilliger die de landelijke Taal-voor-het-Leven-training heeft gehad
  De Alliantie gezondheid en geletterdheid bereikt minimaal 45.000 cursisten en koppelt deze aan een vrijwilliger die de Taal-voor-het-Leven-training heeft gehad.

 

Kan component niet renderen

 

Terug

St. Elisabeth

Ja, wij onderschrijven de missie van Alles is gezondheid en zetten ons in voor fysiek én mentaal welzijn van onze cliënten.

Bij St. Elisabeth vinden we het versterken van zelfredzaamheid en een focus op fysiek én mentaal welzijn van onze cliënten belangrijk. Zo staat dat beschreven in onze visie. Deze aspecten dragen immers aantoonbaar bij aan het welbevinden van zowel cliënten als medewerkers, dus ook aan hun gezondheid en vitaliteit.

Onze activiteiten

 • Uitbreiding ontspannings- en culinaire mogelijkheden St. Elisabeth stimuleert dit o.a. door ontspannings- en culinaire mogelijkheden uit te breiden. Hierbij zoeken we verbinding met de wijk, zodat ontmoeting tussen senioren uit de wijk en woonachtig bij Woonzorgcentrum St. Elisabeth optimaal wordt gefaciliteerd en gestimuleerd, waarmee eenzaamheid wordt bestreden.
 • Meer zeggenschap medewerkers en samenwerking experts verzuimpreventie Daarnaast biedt St. Elisabeth medewerkers meer medezeggenschap en gaan we samenwerken met een expert op het gebied van verzuimpreventie.
Terug

KBO-vereniging Senioren Belang Ulft en Seniorenbelang Gendringen

Ja, wij zetten ons in voor een vitaler Nederland door mensen die thuiszitten twee uur per werkdag de mogelijkheid tot gezond bewegen te bieden.

Het plan is om het aantal deelnemers aan deze FreeWheel Club van 70 naar 600 op te hogen en een vrijkomend zwembad om te bouwen tot een integraal preventief gezondheidscentrum.

Onze activiteiten

 • Mensen die thuiszitten de mogelijkheid geven twee uur per werkdag gezond te bewegen
  Unie KBO biedt de mogelijkheid aan mensen, die om welke reden dan ook overdag thuis zitten (“freewheelers”), om elke werkdag van 9.00 tot 10.00 een uur gezond te bewegen. Dit alles in de buitenlucht tegen uiterst lage kosten en onder begeleiding van deskundige vrijwilligers.
 • Een integraal preventief gezondheidscentrum
  Unie KBO heeft het plan een vrijkomend overdekt zwembad om te bouwen tot een integraal preventief gezondheidscentrum, speciaal voor ouderen vanaf 55 jaar en uitkeringsgerechtigden vanaf 30 jaar (Senioren Beweeg- en Trefcentrum Vitaal 85). Inzet is om hun “healthy lifespan” gemiddeld met 8 jaar te verlengen. Voor de realisatie en de exploitatie van dit centrum zal de Senioren Coöperatie Vitaal 85 worden opgericht.