Terug

Groen en Gezond beleid

13 januari 2021

Ja, wij onderschrijven de doelstelling van Alles is Gezondheid en dragen hieraan bij door aandacht voor en inzet op een groene gezonde leefomgeving.

 

Groen biedt combinatievoordelen: gelijktijdig verbetert groen het vestigingsklimaat, vastgoedwaarde, biodiversiteit en gezondheid. Het vermindert wateroverlast en hittestress.
De gezondheidswaarde van groen is relatief onbekend. Onderzoek bewijst dat groen positieve effecten op gezondheid heeft, zoals minder overgewicht, psychische klachten, diabetes en hartvaatziekten. Een groene omgeving zorgt direct en indirect voor gezondere inwoners. De coronamaatregelen hebben bovendien de bewustwording van het belang van groen vergroot, te merken aan het massaal bezoek aan de natuur.

De baten van groen voor gezondheid kunnen meer benut worden, in zowel het ruimtelijke als het sociale domein. We dragen hieraan gezamenlijk bij via bewustwording, positieve beeldvorming, verbinding en activatie. We stimuleren vergroening en activiteiten die zoveel mogelijk mensen en in het bijzonder kwetsbare groepen in contact brengen met de natuur.

Onze activiteiten:

 • We brengen vanuit wetenschap en praktijk onder de aandacht wat een groene leefomgeving voor gezondheid kan doen via onder meer de infographic ‘Groen, ook voor Gezond Beleid’, videomateriaal en bijeenkomsten;
 • Binnen drie jaar bereiken en stimuleren wij zo veel mogelijk gemeenten om in hun beleid meer groen in te zetten voor gezondheid en helpen met kennis en advies om dit concreet vorm te geven;
 • We dragen via kennisuitwisseling, samenwerking en inspiratie door o.a. thematische denk- en doe-sessies bij aan initiatieven en regionale netwerken die gezondheid willen bevorderen door aanleg, beheer en gebruik van groen in de leefomgeving;
 • Wij dragen bij aan het monitoren en evalueren van de voortgang van onze hierboven genoemde activiteiten.

Terug

Stichting Koningshof Utrecht

12 december 2018

Wij zetten ons in voor een gezonder Nederland door mensen te leren over het verbouwen van eigen groenten.

Stichting Koningshof heeft in 2012 een stukje braakliggend tuinder- en kassengebied aan de Koningsweg in Utrecht Oost weer op de kaart gezet door er een stadslandbouwproject te starten waar mensen kunnen leren over het verbouwen van hun eigen groenten.

De specifieke tuinderskennis is nog aanwezig bij de hoveniers van weleer en wordt overgedragen op de volgende generaties en gecombineerd met hedendaagse ideeën (eerlijk, duurzaam, biologisch, etc.) over het telen van gezonde voeding. Het ontwikkelen van een ‘Groene Academie’, een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, en waar we de kennis en de beleving over het telen, oogsten, verwerken, bewaren en proeven van gezonde voeding kunnen delen en verzamelen.

Onze activiteiten

 • Workshops
  Stichting Koningshof Utrecht bieden ‘Workshop Koningshof’ aan aan 80 deelnemers die moestuinieren waarbij we de kennis van de oude hovenier combineren met de inzichten van nu en overdragen op de nieuwe generatie. Ook aan kinderen tussen de 6 en 18 jaar waarbij zelf ontdekken leren centraal staat
 • Verse biologische groenten aanbieden aan stadsbewoners en lokale restaurants
  Stichting Koningshof Utrecht kweekt  biologische groenten en vergeten groentenrassen. Van deze groenten mogen de bewoners van de stad zelf komen oogsten. Deze andere manier van boodschappen doen versterkt de beleving en laat mensen zelf ervaren waar hun dagelijkse groenten vandaan komen. Koningshof stimuleert ‘korte ketens’ en netwerken van lokale groene ondernemers en organisaties, door het verbinden van consument en producent. Ze leveren op kleine schaal producten aan lokale restaurants en aan het voedselcollectief VOKO.
 • Kom proeven voelen en kijken in de moestuin
  Stichting Koningshof Utrecht organiseert  zelfoogst op de zaterdagen voor de bezoekers. Eventuele overschotten gaan naar de voedselbank. Dit jaar bieden we de gelegenheid aan de partners van Alles is gezondheid… om eens een bezoekje aan Koningshof te komen brengen en te komen kijken, proeven en voelen wat er op Koningshof ontkiemd is.

Terug

HANNN

Wij dragen bij aan een vitaler Nederland door alle partijen en ingrediënten op het gebied van ‘Healty ageing’ bij elkaar te brengen en te ondersteunen bij doorontwikkeling van innovaties.

Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) brengt alle partijen en ingrediënten op het gebied van ‘Healthy ageing’ bij elkaar. De innovaties komen van de leden van dit platform. HANNN geeft vervolgens ondersteuning bij business development, het vinden van financieringsbronnen en het zoeken naar internationale partners. Bekijk alle partners op de website van HANNN.

Onze activiteiten

 • Bij elkaar brengen ingrediënten en partijen Healthy Ageing
  De rol van het HANNN is het bij elkaar brengen van alle ingrediënten en partijen op het gebied van Healthy Ageing. Dit met als doel nieuwe producten, diensten en concepten tot stand te brengen die een bijdrage leveren aan preventie, genezing, betere zorg en zelfmanagement.
 • Ondersteuning doorontwikkeling innovaties
  Bij HANNN komt de innovatie van de partners (leden), maar HANNN ondersteunt bij business development, het vinden van financieringsbronnen (zoals Europese Fondsen) en bij het zoeken naar internationale partners.
 • Maatschappelijke en internationale agenda
  HANNN voert een maatschappelijke en een internationale agenda. Met deze agenda’s worden de belangen van het netwerk vertegenwoordigd naar overheden en Europa. Het netwerk wordt daarmee steviger gepositioneerd. De ervaring vanuit onze regio willen HANNN via het Alles is Gezondheid-platform delen.
Kan component niet renderen
Terug

Stichting GezondNL i.o.

Wij dragen bij aan een vitaler Nederland door ons in te zetten voor de ‘Gezonde Wijk’.

Het doel van GezondNL is het stimuleren van de ontwikkeling en het realiseren van de randvoorwaarden voor een ‘Infrastructuur van een Gezonde Wijk’. De hoofddoelgroep bestaat uit gezondheidscentra en aanverwante wijkorganisaties.

Onze activiteiten

 • Het komend jaar een handreiking ‘Infrastructuur van de Gezonde Wijk’ te updaten en beschikbaar te stellen aan geïnteresseerden;
 • Het organiseren van intervisiebijeenkomsten voor Gezonde Wijk-coördinatoren werkzaam bij gezondheidscentra en aanverwante wijkorganisaties;
 • Het helpen opzetten van een benchmark om de prestaties van ‘Gezonde Wijken’ te monitoren als basis voor verbeterplannen in die wijken;
 • Met partners (gemeenten, verzekeraars, regionale netwerken) het concept van een gezondheidspolis verder door te ontwikkelen en een pilot hiermee te starten;
 • Kennisuitwisseling te stimuleren en geïnteresseerden actief in contact met elkaar te brengen; daarvoor registreren wij lopende projecten en beschikbare tools op de website GezondNL.nl.

Terug

VHG

Wij zetten ons in voor een gezonder Nederland door middel van groene schoolpleinen.

Branchevereniging VHG is een vereniging voor hoveniers, groenvoorzieners, boomspecialisten, dak- en gevelbegroeners en interieurbeplanters. Leden van VHG geven ondersteuning bij het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van groene schoolpleinen. Daarnaast ontwikkelt VHG een handleiding ‘Groene Schoolpleinen’.

Onze activiteiten

 • Ondersteuning ontwerp, aanleg en onderhoud groene schoolpleinen
  Leden van Branchevereniging VHG geven ondersteuning bij het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van groene schoolpleinen, die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Het gaat hierbij niet alleen om het groen zelf, maar ook om de communicatie met betrokken partijen in de voorbereiding en het betrekken van de kinderen bij het groen.
 • Ontwikkeling handleiding ‘Groene Schoolpleinen’
  Branchevereniging VHG neemt het initiatief tot het ontwikkelen van een praktische handleiding ‘Groene Schoolpleinen’, waarmee hoveniers ondersteund worden in hun bijdrage aan de groene schoolpleinen en de interactie met de kinderen over het groen. Deze handleiding zal, met steun van het Productschap Tuinbouw, worden ontwikkeld op basis van wetenschappelijke informatie. Hierbij wordt samengewerkt met organisaties die zich ook op groen en groen- en natuureducatie aan kinderen richten.
Terug

WEL in Flevoland

Ja, wij beloven ons sterk te maken voor een gezonde, vitale regio

Wij zullen de impact verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

 • We maken ons sterk voor een gezonde, vitale regio. Samen met andere partijen in Flevoland geven wij vorm aan het netwerk Alles is Gezondheid Flevoland.
 • We benaderen en zoeken verbinding met mogelijke netwerkpartners.
 • Wij delen goede initiatieven en praktijkvoorbeelden. We inspireren en versterken elkaar. We delen kennis via onze website, nieuwsbrieven en social media.
 • We monitoren en evalueren initiatieven.
 • We ‘practice what we preach’; daarom werken we intern aan een open bedrijfscultuur en goede werkomstandigheden. Wij hebben aandacht voor de balans tussen werk en privé, persoonlijke ontplooiing en gezondheid.

Meer weten

Samen met andere partijen in Flevoland geeft CMO Flevoland vorm aan regionetwerk Alles is Gezondheid Flevoland. Regionale partners, organisaties, bedrijven en individuen bouwen samen aan een vitaal en krachtig Flevoland. Meer weten of aansluiten? Bekijk de pagina van het regionetwerk.

Terug

Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen

Ja, wij onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en zetten ons in voor betere betaalbare zorg dichtbij.

Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen streeft naar betere betaalbare zorg dichtbij. Daarbij wil zij het voortouw nemen in de regionale samenwerking met gezondheidswinst als focus.

Onze activiteiten

 • Ontwikkeling regionale streekpositie regio
  Vanuit het inzicht dat de rol en functie van zorg en het zorgnetwerk in de regio een nieuwe invulling behoeft, ontwikkelen de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen een regionale streekpropositie van, voor en door de regio.
 • Samenwerking met regionale ketenpartners
  Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen werken samen met regionale ketenpartners zoals huisartsen, wijkverpleegkundigen en andere zorgverleners om de zorg dichtbij, toegankelijk en betaalbaar te houden. Bejegening van ‘de mens achter de patiënt’ aanpassen aan regionale gebruiken en cultuur.
 • Zorg in geborgenheid van eigen herkenbare omgeving
  ‘Onze taal, onze mensen, onze manieren’ zodat patiënten de zorg krijgen in de geborgenheid van de eigen, herkenbare omgeving, in het ziekenhuis met ‘de menselijke maat’. Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen werken aan het verbeteren van de gezondheidstoestand van de regionale bevolking waardoor op termijn de zorgvraag afneemt, wat leidt tot lagere zorgkosten. Daarbij vormen leefstijl, doelmatige zorg, gepast gebruik van zorg en dus ook het vermijden van onnodige zorg belangrijke factoren. Dit betekent dat de burgers in de regio leefstijl bewust geactiveerd moeten worden in het mede ontwikkelen van gezondheid bevorderende doelen en maatregelen waarbij zelfredzaamheid en omgevingsparticipatie, middelen en geen doel zijn.
 • Betere aansluiting zorgvraag, zorgaanbod en zorgverzekering
  Binnen het verzorgingsgebied van de bij de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen aangesloten ziekenhuizen inzicht krijgen, binnen onze mogelijkheden, in de per doelgroep variërende zorgbehoeften om zorgvraag, zorgaanbod en zorgverzekering beter op elkaar aan te laten sluiten om zo bij te dragen aan zinnige en zuinige zorg en behoud van nabije zorg.
 • Aanbod BeterDichtbijPolis
  Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen bieden een zorgverzekering aan, de ‘BeterDichtbij polis’, die – nu en in de toekomst – bijdraagt aan een duurzame samenleving met goede zorg dichtbij, die toegankelijk, menselijk en betaalbaar is en blijft.
Terug

Provincie Noord-Brabant, Regio West-Brabant en Stichting Care Innovation Center West-Brabant

Ja, wij zetten ons in voor een vitaler Nederland door te informeren en enthousiasmeren over het programma in de regio West-Brabant.

De Provincie Noord-Brabant, Regio West-Brabant en Stichting Care Innovation Center West-Brabant informeren en enthousiasmeren in de regio West-Brabant over Alles is Gezondheid en zetten aan om met het programma mee te doen.

Onze activiteiten

 • Organisatie netwerk- en informatiebijeenkomsten Alles is gezondheid in regio West-Brabant
  De Provincie Noord-Brabant, Regio West-Brabant en Stichting Care Innovation Center West-Brabant organiseren netwerk- en informatiebijeenkomsten met partijen uit de Quadrupel helis (burgers, overheid, onderwijs en organisaties).
 • Verbinden partijen Alles is gezondheid in regio West-Brabant
  De Provincie Noord-Brabant, Regio West-Brabant en Stichting Care Innovation Center West-Brabant verbinden partijen actief met elkaar en ondersteunen om tot nieuwe projecten te komen.
Terug

LMG strategie + creatie

Wij zetten ons in voor een vitaler Nederland en streven ernaar om de wens om van Zeeland dé vitale en gezonde regio te ondersteunen.

Vanuit onze expertise doen wij dat graag door Zeeuwse inwoners, organisaties en bedrijven binnen Zorg, Onderwijs, Overheid en Ondernemers, met de daarbij behorende werknemers en Zeeuwse inwoners, een communicatie en kennisplatform te bieden.

Onze activiteiten

 • Het realiseren van een regionaal overstijgende website met bijbehorende kennisportal, nieuwsbrief en social media kanalen. Door het kiezen van de juiste “tone of voice” zijn wij in staat het netwerk op de meest wenselijke wijze te bereiken en te stimuleren om kennis op te nemen, praktisch te implementeren en deze te delen. Het is hierbij van belang dat elke doelgroep op zijn/haar eigen DNA word benaderd en aangesproken. Tevens zijn wij als organisatie in staat om deze elementen te manifesteren door onze jaarlijkse events zoals de horecabeurs en de Contacta beurs in Goes.
 • De komende jaren hebben wij de ambitie om de volgende resultaten te (blijven) realiseren/verbeteren:
  • Het verbinden van Zeeuwse organisaties, inwoners en werknemers aan de social media en maandelijkse nieuwsbrief;
  • Tientallen Zeeuwse instanties binnen de Zorg, Onderwijs, Overheid en Ondernemers die hun expertise, onderzoeksresultaten en kennisdocumenten delen op de kennisportal;
  • Een breed platform creëren met Zeeuwse vertegenwoordigers, werknemers en inwoners die gebruik maken van de kennisportal en de aanwezige informatie, kennis en wenselijke leads naar de juiste organisaties of instellingen;
  • Het realiseren van de juiste tools die de behoefte tot het vinden en delen van kennis ervan makkelijk en bereikbaar maken.
 • Binnen de bovengenoemde ambities streven we ernaar om de beschreven handvatten en tools met elkaar te verbinden die uiteindelijke zullen leiden tot een aantoonbare bevordering van vitaal en gezond gedrag.
 • Wij zullen de opgedane kennis en ervaring delen met andere regio’s en netwerken in Nederland, met als doel het gedachtegoed en de best practices ten dienste te stellen van andere partijen met een gelijke doelstelling en ambitie.

Voor een overzicht van lopende projecten en initiatieven verwijzen we naar onze website www.lmg.nl

Terug

College Perinatale Zorg

Ja, wij zetten ons in de kwaliteit van de geboortezorg te verbeteren

Het College Perinatale Zorg wil de kwaliteit van de geboortezorg verbeteren door goede regionale samenwerking van alle professionals in het netwerk van zwangerschap en geboortezorg. Want ieder mens verdient een goede geboorte.

Onze activiteiten

 • Aanbieden bouwstenen mulitidisciplinaire zorgstandaarden geboortezorg
  Het College Perinatale Zorg biedt bouwstenen aan in de vorm van multidisciplinaire zorgstandaarden
 • Concretisering regionale samenwerking professionals geboortezorg
  Het College Perinatale Zorg faciliteert de concretisering van de regionale samenwerking van professionals
 • Organiseren integrale zorg rondom zwangere in regio om bestaande versnippering op te heffen
  Het College Perinatale Zorg organiseert integrale zorg rondom de zwangere in de regio zodat de bestaande versnippering wordt opgeheven. We betrekken hierbij andere partijen zoals zorgverzekeraars en Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) intensief. Het doel is optimale zorg voor moeder en kind
 • Verandering cultuur en gedrag rondom geboortezorg
  Het College Perinatale Zorg zet zich in om een gedragsverandering rondom geboortezorg te realiseren.