Terug

De Beweegalliantie

9 februari 2024

De Beweegalliantie is een netwerkorganisatie met de missie meer Nederlanders elke dag in beweging te krijgen. Iedere dag. Overal. Want met bewegen blijf je gezond. Het netwerk gelooft erin dat bewegen net zo normaal is als slapen, tandenpoetsen en het gebruik van je mobiele telefoon. Meer bewegen is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord met als uiteindelijke doel dat 75% van de Nederlanders in 2040 voldoet aan de beweegrichtlijnen.

Meer bewegen draagt bij aan maatschappelijke opgaven

We bewegen met z’n allen veel te weinig: in 2020 voldeed nog maar 53% van de Nederlanders aan de beweegrichtlijnen. Hoe zorgen we ervoor dat mensen met kleine aanpassingen in gedrag toch meer bewegen en dat zelfs opnemen in hun dagelijkse routine? De Beweegalliantie ruimt obstakels op en stimuleert vernieuwende beweeginitiatieven zodat meer Nederlanders meer gaan bewegen. Iedere dag.

Het netwerk bestaat uit heel diverse mensen, partijen en sectoren die samen de energie, kracht en de variëteit aan kennis en middelen hebben om daadwerkelijk in actie te komen en zien de oplossing in structurele langdurige aanpak waarbij inwoners, maatschappelijke organisaties, werkgevers en overheden een gezamenlijke opdracht hebben om bewegen te stimuleren. De Beweegalliantie zorgt dat partijen en organisaties structureler impact kunnen hebben door de kracht van elkaars netwerk te benutten. Samen schalen we succesvolle en vernieuwende initiatieven op en maken we structurele problemen en kansen inzichtelijk bij beleidsmakers en politici. Het doel van de Beweegalliantie is dat in 2040 bewegen een vanzelfsprekend onderdeel is van het leven van iedere Nederlander.

Meer bewegen draagt bij aan de aanpak van meerdere maatschappelijke opgaven. De mentale en fysieke gezondheid, het remmen van de zorgkosten, de ontwikkeling van kinderen, verbeterde arbeidsproductiviteitduurzaamheid, gezond ouder worden en sociale cohesie. De investering betaalt zich dubbel en dwars terug. Het RIVM laat zien dat weinig beweging na roken en ongezonde voeding de hoogste ziektelast, sterftecijfer en zorguitgaven heeft.

Carl Verheijen, voormalig topschaatser en chef de mission van de Nederlandse ploeg tijdens de Olympische Winterspelen 2022, is voorzitter van de Beweegalliantie.
‘Met de oprichting van de Beweegalliantie is een enorme stap voorwaarts gezet om meer Nederlanders langdurig in beweging te krijgen. Ik zie de Beweegalliantie als een buitenboordmotor om al die goede initiatieven die er al zijn een extra zetje te geven. Daarnaast worden door samenwerking en kruisbestuiving binnen de beweegalliantie nieuwe initiatieven ontwikkeld, die de afzonderlijke partijen niet alleen kunnen realiseren,’ zegt hij.

Wat doet de Beweegalliantie?

Met de Beweegalliantie komt er meer maatschappelijke aandacht en actie voor bewegen. De focus van de Beweegalliantie ligt op een rol als verbinder en aanjager. Tussen verschillende domeinen, de publieke en private sector of tussen landelijk en lokaal beleid. Dat doen ze door te werken met settings en cirkels: Een setting is een plek in de maatschappij waarin ruimte is voor meer beweging. Daarbij richt de Beweegalliantie zich op de settings werk, zorg, onderwijs, leefomgeving, vrije tijd en actieve mobiliteit. Mensen en partijen uit het netwerk kunnen op eigen energie en enthousiasme binnen een setting een cirkel oprichten. Zo’n cirkel identificeert obstakels, ruimt ze op en vergroot het effect van succesvolle initiatieven. Een cirkel is dynamisch in tijd, omvang en participanten.

Daarbij bouwt de alliantie voort op samenwerkingen en initiatieven die er al zijn. Er wordt breed samengewerkt om gezamenlijk initiatieven op te schalen of op te starten.

Initiatief en ontstaan

In de Beweegalliantie werkt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vanaf 2022 samen met partijen uit onder meer de zorg, het maatschappelijk en sociaal domein, onderwijs, bedrijfsleven, sport, kennisinstellingen, gemeenten en andere departementen. De alliantie is een aanjager die andere partijen faciliteert met kennis, netwerk en communicatie.

Meedenken?

Heb je een vraag over deze alliantie of wil je meebewegen? Neem dan contact op met Esther Roelofs op esther.roelofs@beweegalliantie.nl.

Meer Beweegalliantie?

Kom in beweging voor meer bewegen! Bekijk de website van de Beweegalliantie.

Terug

Hollands Midden

1 juli 2020

SportSupport / Hillegom in Beweging, WelzijnsKompas Hillegom Lisse, The Pando Network en gemeente Hillegom ondersteunen als strategische partners van Healthy Hillegom het leefstijlakkoord Healthy Hillegom en werken mee aan de gezonde keuze de makkelijke keuze te maken onder regionetwerk Hollands-Midden.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) wil kijken hoe het concept van de gezondheidsbeweging Healthy Hillegom als voorbeeld kan dienen voor andere gemeenten en brede navolging krijgt in toekomstige lokale preventieakkoorden. Dat gaf hij aan bij een werkbezoek aan het initiatief op 12 juni 2020, dat in samenwerking met lokale (zorg)organisaties, ondernemers, scholen, (sport)verenigingen, supermarkten en horeca Hillegommers wil activeren een gezonde levensstijl aan te nemen.

Activiteiten in het netwerk

Concrete activiteiten aanjagen, initiëren en/of organiseren
op de volgende zes thema’s:

  1. Natuurlijk eten
  2. Blijven bewegen
  3. Hard werken, hard ontspannen
  4. Bruisende connecties & zingeving
  5. Financieel fit
  6. Gezonde leefomgeving

Iedere inwoner van Hillegom enthousiasmeren mee te doen. Organisaties en bedrijven aan laten sluiten bij het
partnernetwerk Healthy Hillegom om de ambities concreet te borgen.

Partners

Healthy Hillegom, SportSupport / Hillegom in Beweging,
WelzijnsKompas, Hillegom Lisse, The Pando Network en gemeente Hillegom.

Sluit ook aan

Om tot een gezonde en veerkrachtige regio te komen, hebben inwoners, professionals en organisaties elkaar nodig. Het regionetwerk gaat graag de verbinding aan met mogelijke netwerkpartners. Wil je aansluiten bij het netwerk? Neem contact met ons op.

Terug

Noordkop Gezond voor Elkaar

21 december 2018

Omring, GGD Hollands Noorden, ZONH en HKN Huisartsen hebben het initiatief genomen om een netwerk op te richten om gezamenlijk de visie van Positieve Gezondheid uit te dragen. Het veertiende regionetwerk van Alles is Gezondheid heet Noordkop Gezond voor Elkaar.

Met 22 organisaties onderschrijft het netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar de visie van Positieve Gezondheid. Gezondheid wordt hierbij niet enkel gezien als de aan- of afwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in hun leven om te gaan en daarbij zo veel mogelijk zelf regie te voeren. Het netwerk gelooft in de veerkracht van mensen en de positieve werking van eigen regie.

Positief gezonde regio

De organisaties die deelnemen aan het netwerk investeren de komende jaren in samenwerking en hebben met elkaar één missie: over 15 jaar is de Kop van Noord-Holland een positief gezonde regio. Om dit te bereiken krijgen bewoners de juiste handvatten aangeboden om zo gezond mogelijk en veerkrachtig te leven, passend bij hun situatie. De organisaties richten zich op alle 150.000 inwoners van de Kop van Noord-Holland, of ze nu patiënt/cliënt zijn, medewerkers van de deelnemende organisaties of ‘gewoon’ inwoner.

Samenwerkingsagenda

Het netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar gaat eerst aan de slag met het bepalen van gezamenlijke acties en stelt hiervoor een samenwerkingsagenda 2019 op. Het gaat hierbij om acties richting eigen personeel, bijvoorbeeld op gebied van scholing maar ook over bijeenkomsten en workshops voor inwoners.

Sluit ook aan

Om tot een gezonde en veerkrachtige regio te komen, hebben inwoners, professionals en organisaties elkaar nodig. “We kunnen het niet alleen en het is belangrijk om met elkaar vanuit hetzelfde gedachtegoed te gaan werken”, aldus de leden van het kernteam. Het regionetwerk gaat dan ook graag de verbinding aan met mogelijke netwerkpartners. Wil je aansluiten bij het netwerk? Neem contact met ons op.

Terug

Regio Gooi en Vechtstreek

17 december 2018

Regio Gooi en Vechtstreek maakt zich sterk voor een gezonde vitale regio in samenwerking met inwoners, gemeenten, ziekenhuis, Netwerk Goed en Gezond Leven, verloskundigen, huisartsen, sportverenigingen, scholen, speeltuinverenigingen, welzijn- en zorgorganisaties, natuurorganisaties en bedrijfsleven.

Regio Gooi en Vechtstreek (met als aanjager GGD Gooi en Vechtstreek) zet zich in voor een gezonde vitale regio. Het netwerk organiseert inspiratiebijeenkomsten en KOP-lopersessies waarin goede voorbeelden worden gedeeld. Verder verzorgt het netwerk trainingen, ontwikkelt zij tools en vraagt zij subsidie aan om bovenstaande uit te voeren. Regionetwerk Gooi en Vechtstreek heeft twee belangrijke speerpunten: Generatie Rookvij en (groene) inrichting van de leefomgeving.

Generatie Rookvrij

De ambitie is dat kinderen vanaf 2019 in de regio Gooi en Vechtstreek opgroeien in een Rookvrije Omgeving. Het regionetwerk zet in op het creëren van rookvrije kind-omgevingen (thuis, speeltuin, kinderopvang, school, sport) via deskundigheidsbevordering, stimuleringsacties, ondersteuning op maat, toolkits (stappenplan en communicatiemateriaal), aanpassingen in gemeentelijke (huur)voorwaarden en beleidsafspraken van organisaties.

Aandacht voor (groene) inrichting van de leefomgeving

Het regionetwerk agendeert gezondheid als onderdeel van de regionale/lokale omgevingsvisie bij partners die in het kader van de Omgevingswet met elkaar samenwerken. Regionaal en lokaal gezondheid moet zo vroeg mogelijk worden meegenomen bij de integrale planvorming. Het netwerk streeft ernaar dat de omgeving zo wordt ingericht dat de burger wordt beschermd tegen negatieve invloeden en wordt verleid tot gezond gedrag.

Meer weten of aansluiten?

Onze regionetwerken kunnen altijd nieuwe partners gebruiken. Sterker, we vinden het een eer als je je wil verbinden aan een van deze netwerken. Laat het ons weten via info@allesisgezondheid.nl.

Pledge Gooi en Vechtstreek

Steeds meer partners zetten zich in voor een vitaal Nederland.