Terug

Alliantie IJmond

Details
Datum ondertekening 06-06-2018
Actief Ja
Regionetwerk Alliantie IJmond
Thema Gezonde Leefomgeving, Gezonde Leefstijl, Positieve Gezondheid
Organisaties HeliomareViva! ZorggroepDijk en Duin (Parnassia)Rode Kruis ZiekenhuisGGD Kennemerland 

Wij, partners die zich verenigd hebben in Alliantie IJmond, bundelen onze krachten en willen samen bouwen aan duurzame positieve gezondheid en zorg aan de inwoners in onze regio Midden-Kennemerland.

Daarom willen wij ons verbinden aan het Nationaal Programma Preventie Alles is gezondheid. Wij zijn van mening dat de gezondheid van de mensen in Nederland nog veel beter kan. Het verbeteren van de gezondheid draagt bij aan een vitale maatschappij en een vitale economie.

Het netwerk ‘ Vitaal IJmond’ , onderdeel van Alliantie IJmond, zet zich maximaal in om vanuit een integrale kijk op gezondheid en welzijn, de inwoners in Midden-Kennemerland zo gezond mogelijk te laten opgroeien en ouder worden! Wij voelen ons samen verantwoordelijk voor betere, toegankelijke en betaalbare zorg en ondersteuning voor de inwoners van onze regio op basis van de visie “Positieve gezondheid”. Wij zijn een Alliantie van partijen van verschillende disciplines, onze kernactiviteiten zijn rondom de zorg, welzijn, preventie en behandeling. Onze visie is gebaseerd op de nieuwe defi nitie van Gezondheid, waardoor de nadruk ligt op meer welbevinden en minder zorg in de regio. Daarom stimuleren, ondersteunen en ontwikkelen we de onderlinge samenwerking tussen alle partijen in de regio die aan deze koers een waardevolle bijdrage kunnen leveren.

Wij erkennen dat we een belangrijke rol spelen bij de verbetering van de gezondheid van mensen. Wij onderschrijven dat een brede aanpak gericht op preventie hierbij essentieel is, waarbij de gezamenlijke inzet van maatschappelijke partners en overheid onmisbaar is. Wij onderschrijven de doelstellingen van het Nationaal Programma Preventie Alles is gezondheid…, te weten dat we de groei van het aantal chronisch zieken keren en gezondheidsverschillen tussen groepen mensen verkleinen.
Tevens onderschrijven wij dat de focus hiervoor gelegd wordt op: • het bevorderen van de gezondheid van mensen en het voorkomen van chronische ziekten door een integrale aanpak in de omgeving waarin mensen wonen, werken en leren; • een prominente plek voor preventie in de gezondheidszorg; • Het op peil houden van de gezondheidsbescherming en nieuwe bedreigingen te keren.

Onze activiteiten

  • Wij bieden in samenhang persoonsgerichte zorg en ondersteuning, wat mensen helpt een kwalitatief hoogwaardig en zinvol leven te leiden met zoveel mogelijk zelfstandigheid en deelname aan het dagelijks leven. Dit doen we door het realiseren van passende voorzieningen voor alle inwoners in de regio. Het zelf organiserend vermogen in de samenleving ligt in toenemende mate bij mensen zelf, bij netwerken en in het maatschappelijk ondernemerschap van organisaties en bedrijven. Dienstverlening van de overheid is daarop aanvullend; sluit daarop aan. Dat is de omkering van ‘zorg voor’ naar ‘zorgen dat’. Dat vraagt om andere arrangementen voor het realiseren van passende voorzieningen, lokaal en regionaal. Wij willen deze ontwikkelopgave samen met alle netwerkleden vorm geven.
  • Een andere focus is gericht op verdere uitwerking van de aanpak van overgewicht en obesitas, voortbordurend op de reeds gestarte initiatieven om overgewicht bij jeugd te verminderen. Obesitas is namelijk een van de belangrijkste oorzaken van ziekte en sterfte. Door onze krachten en ideeën te bundelen, gericht op een gedragsverandering, en samenwerking te zoeken met partners uit andere sectoren, zoals het bedrijfsleven.
  • Het organiseren van workshops en intervisie bijeenkomsten in ons netwerk om van elkaar te leren en praktijkervaringen te delen. Het beoogde resultaat is dat organisaties anders denken en doen, hierover actief communiceren en dat onze medewerkers en inwoners weten wat van ze wordt verwacht.

Wij dragen bij aan het monitoren en evalueren van de voortgang van onze hierboven genoemde activiteiten en leggen hierover jaarlijks verantwoording af.

Kan component niet renderen

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.