Terug

Alliantie Gender & Gezondheid

12 februari 2019

LET OP: DEZE ALLIANTIE IS NIET MEER ACTIEF. Kijk voor meer info op WOMEN Inc.

Te weinig aandacht voor sekse- en genderverschillen binnen de geestelijke gezondheidszorg kan leiden tot onjuiste diagnoses en ontbreken van tijdige, passende zorg. Om die reden is de Alliantie Gender en Gezondheid opgericht. Deze alliantie is een interdisciplinair samenwerkingsverband van hoogleraren, medisch specialisten, beleidsmakers en andere zorgprofessionals.

Om te streven naar kwaliteitszorg voor iedereen heeft netwerkorganisatie WOMEN Inc. een scherpe strategie ingezet. De ambitie: in 2025 hebben mannen en vrouwen gelijke kansen op een goede gezondheid.

Tijdlijn

2012 – Oprichting op initiatief van WOMEN Inc. met ondersteuning van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

2015 – Ondertekenen van de pledge

2016 – Start van het Nationaal Programma Gender & Gezondheid. Bij het programma, dat wordt gecoördineerd door ZonMw, kunnen interventies worden getoetst op gendersensitiviteit en wordt kennis ontwikkeld, gebundeld en verspreid.

2017 – Publicatie Rapport effecten Alliantie Gender en Gezondheid

De alliantie bestaat uit

 • International association for Womens Mental Health
 • WOMEN Inc.
 • MIND
 • Samen Sterk zonder Stigma
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
 • Nederlande Vereniging Gender & Gezondheid
 • Landelijke vereniging POH-GGZ
 • De Nederlandse GGZ

Doelen

 • In onderzoek naar geestelijke gezondheidszorg wordt sekse en gender standaard meegenomen en expliciet onderzocht. Het wetenschappelijke veld is zich bewust van de relevantie van sekse en gender voor psychische gezondheid en meer bekwaam in de toepassing van gendersensitieve wetenschap.
 • GGZ-gerelateerde opleidingen worden gendersensitief doordat in onderwijs en nascholing aandacht is voor genderverschillen en de toepassing hiervan in de praktijk, zowel in preventie, diagnose, behandeling en nazorg.
 • Realiseren van een toegankelijke, genderspecifieke geestelijke gezondheidszorg waar iedereen zich veilig en begrepen voelt bij hulpverleners die kennis hebben van genderspecifieke aspecten van de GGZ.
 • Bewustwording en kennisvergroting van sekse- en genderverschillen bij het brede publiek over mentale klachten, psychische problemen en aandoeningen door middel van toegankelijke publicaties, webinars en publieksvoorlichting.

Lees het missiestatement (2021)

Onderzoek

De MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en WOMEN Inc. hebben samen onderzocht hoe genderverschillen van invloed zijn op de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Voorheen ontbrak het aan aandacht voor deze verschillen, terwijl biologische en gendergerelateerde factoren van invloed kunnen zijn op mentale klachten.

Het onderzoek, in opdracht van ZonMw, heeft ervaringen van cliënten en professionele input verzameld, waaruit blijkt dat een gendersensitievere ggz kan worden bereikt door het vergroten van kennis, meer aandacht voor genderaspecten in bejegening, en het beter rekening houden met genderaspecten in behandelingen voor gepersonaliseerde zorg

Het onderzoek benadrukt dat genderrollen en onbewuste aannames invloed kunnen hebben op het uiten, diagnosticeren en behandelen van mentale klachten. Zo worden bijvoorbeeld ADHD en autisme bij vrouwen vaak gemist, terwijl depressies bij mannen mogelijk vaker over het hoofd worden gezien.

Lees de rapportage

Bekijk de website

Pledge Gender & Gezondheid

Steeds meer partners tekenen voor een gezond Nederland.

Resultaten activiteiten

Sinzer onderzocht de resultaten en effecten zijn van de activiteiten van de Alliantie Gender & Gezondheid.

Meer allianties

We geloven in integraal samenwerken. Daarom helpen we thematische allianties formeren.