Kennislab

Vind relevante kennis, tools, naslagwerken en leerervaringen uit ons netwerk

Terug

Kennisvoucher Positieve Gezondheid in netwerk – Noordkop Gezond voor Elkaar

2 november 2021

Netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar is een samenwerkingsverband van organisaties in de Kop van Noord-Holland. Het netwerk is opgericht in 2018 door de GGD Hollands Noorden, HKN Huisartsen, Omring en ZONH. In totaal hebben 23 organisaties zich aan het netwerk verbonden. Noordkop Gezond voor Elkaar verbindt organisaties in de Kop van Noord-Holland vanuit het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. Samen wordt er gewerkt aan een Positief Gezonde Regio in 2033 voor alle inwoners.

In 2020 is een regiobeeld opgesteld, waarna de ontwikkeling van de Routekaart Gezondheid 2033 is gestart. In de Routekaart staan vier urgente thema’s centraal: een “Gezonde leefomgeving”, “Meedoen naar vermogen”, “Gezond opgroeien” en “Gezond ouder worden”. Hierbij wordt uitgegaan van een brede visie op gezondheid: Positieve Gezondheid.
Er is voor gekozen om met kleine, concrete stappen de beweging naar een Positief Gezonde Regio in gang te zetten. Dit wordt gerealiseerd door binnen drie actielijnen te werken aan de vier hierboven genoemde thema’s. Binnen de actielijnen worden haalbare en meetbare doelen gesteld. Op dit moment (oktober 2021) worden de actielijnen verder uitgewerkt.

De scholingsstructuur is kenmerkend voor het netwerk. In 2019 zijn zes trainers Positieve Gezondheid vanuit het netwerk opgeleid door iPH. Vanuit het netwerk worden sindsdien trainingen en workshops georganiseerd in de regio, waarbij gebruik wordt gemaakt van een eigen ‘trainerspool’. Hiermee is er kennis, ervaring en menskracht in de regio om de professionals te trainen en begeleiden in het werken vanuit Positieve Gezondheid.

  • De opgebouwde contacten hebben ervoor gezorgd dat er met de gemeenten in de regio aan tafel wordt gezeten rondom het opstellen van een regionaal preventieakkoord.
  • Meerdere organisaties in de regio hebben één of meerdere medewerkers getraind in Positieve Gezondheid en zijn hier intern mee verder gegaan. De onderlinge contacten vanuit het netwerk maken dat organisaties samenwerking opzoeken en elkaar versterken. Dit wordt verder uitgebouwd door de succesverhalen en ‘lessons learned’ te delen via de website en linkedin-pagina.

Impressie ondertekening intentieverklaring Noordkop Gezond voor Elkaar

Voor wie?

  • Het netwerk acteert op macro niveau. Door de organisaties in de regio te verbinden, kennisdeling en ontwikkeling te stimuleren op het onderwerp Positieve Gezondheid.
  • Binnen de Routekaart Gezondheid wordt macro niveau met meso –en micro niveau verbonden. Door concrete projecten of activiteiten te verbinden aan een van de drie actielijnen worden gezamenlijk resultaten behaald.

Kennisvoucher aanvragen

  • Vraag een kennisvoucher aan wanneer je als beginnend netwerk wil leren van de ervaringen van Noordkop gezond voor Elkaar. Bijvoorbeeld hoe je een netwerk opstart, organisaties aan je verbindt en gezamenlijk door ontwikkelt.
  • Als je meer wilt weten over het in eigen beheer organiseren van trainingen Positieve Gezondheid (samen met een eigen trainerspool).
  • Als je meer wil weten over de samenwerking met Gemeenten, bijvoorbeeld rondom een Regionaal Preventieakkoord.

Contact

Voor meer informatie over dit voorbeeld neem je contact op via info@noordkopgezondvoorelkaar.nl.

 

 

Lees het artikel over de oprichting van netwerk ‘Noordkop Gezond voor Elkaar’, het 14e regionetwerk van Alles is Gezondheid.

KENNISVOUCHER AANVRAGEN

Vraag een Kennisvoucher aan bij dit voorbeeld.


Adviseur Positieve Gezondheid
Netwerkadviseur & regiocoördinator