Terug

Factsheet: Toename van fastfoodketens rondom scholen in achterstandswijken

30 juni 2020

Tussen 2005 en 2019 is het aantal fastfoodrestaurants met een derde gegroeid (34%) en is er bijna een verdubbeling van het aantal lunchrooms (96%) in Nederland. Vooral in buurten met een laag inkomen rond scholen is er meer ongezond aanbod, dan in wijken met een hoog inkomen.

Vers aanbieders zoals bakkers, slagers, en groenteboeren verdwijnen rondom scholen (-52%) en daar komen vaak ‘lunchroom’ voor in de plaats, waar ook ketens als Starbucks en Dunkin’ Donuts onder vallen (+51%).

Dit en meer blijkt uit de cijfers binnen de factsheet: Ontwikkelingen voedingsaanbod rondom vo- en mbo-scholen periode 2004-2019, uitgevoerd door Locatus in opdracht van JOGG.

Voedselaanbod op scholen gezonder

De afgelopen jaren hebben veel scholen het aanbod van eten en drinken in hun kantines gezonder gemaakt. Daarbij werden zij geholpen door het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen dat door JOGG wordt beheerd. Het Akkoord is ondertekend door meer dan 30 cateraars en automatenleveranciers. Nederlandse scholen werken aan een gezonder voedingsaanbod bij voorkeur volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum.

Het aanbod in scholen wordt gezonder, maar de directe omgeving van de school blijft achter. Het onderzoek van Locatus toont aan dat bijna 2/3 van alle scholen in Nederland 1 of meer voedselaanbieders binnen 5 minuten loopafstand heeft, met name rondom mbo-scholen. JOGG ziet de ernst van deze ontwikkeling in en waarschuwt voor het verarmen van het voedselaanbod rond scholen.

Luister ook het item in BNR-nieuwsradio

Korting bij een fastfoodketen. Go of no go?

Column: Korting voor studenten bij McDonald’s, zorgelijk of eigen verantwoordelijkheid?

Terug

Gezondere leefstijl deelnemers Voel je Goed!

28 mei 2019

Vergeleken met hoogopgeleiden leven laagopgeleiden ruim zes jaar korter en bijna negentien jaar in minder goed ervaren gezondheid. Bepalend voor deze verschillen zijn gezondheidsvaardigheden: het kunnen vinden, begrijpen, beoordelen en toepassen van informatie bij het nemen van beslissingen die met je gezondheid te maken hebben.

Gecombineerde aanpak

Voel je goed! is een doelgerichte aanpak van 20 weken om de gezondheid en leefstijl van laaggeletterde volwassenen met overgewicht te verbeteren door eet- en beweegadviezen te combineren met groepslessen gezondheidsvaardigheden.

Deelnemers aan het woord

Alles is Gezondheid sprak drie deelnemers die met Voel je goed! aan de slag zijn gegaan. Mala, Harry en Christel vertellen hoe ze ‘anders leven’ om gezonder te worden en blijven.

Mala: “Als je je goed voelt en minder weegt heb je meer zin om van alles te doen.”

Goede resultaten

De aanpak heeft inmiddels de eerste successen geboekt. De belangrijkste onderzoeksresultaten zijn dat de deelnemers:

 • gemiddeld 2,8 kg zijn afgevallen;
 • in Body Mass Index (gemiddeld verschil 1,1 kg/m2) zijn gedaald;
 • een smallere tailleomvang (gemiddeld -3,6 cm) hebben;
 • een verbeterde algemene gezondheid ervaren;
 • meer fruit eten;
 • verbeterde gezondheidsvaardigheden ervaren;
 • ervaren dat ze beter kunnen opschrijven wat ze bedoelen.

Lees meer over het onderzoek en de resultaten.

Praktijkvoorbeeld

Meer weten over de aanpak Voel je Goed!?

Meer weten over #hoe Voel je Goed! werkt in voor – en tegenspoed? Kom naar de #hoedan-sessie op ons congres.

Terug

Sociaal makelaars krijgen ruimte in Gouda

3 januari 2019

Kun je als gemeente bijdragen aan het terugdringen van gezondheidsachterstanden door het bevorderen van samenredzaamheid? En hoe pak je dat dan aan? Gemeente Gouda zet in op de functie van de sociaal makelaar: een verbinding tussen het sociaal team en burgerinitiatieven in de wijk. TNO is erbij betrokken om de werkwijze van de makelaars inzichtelijk te maken, bij te sturen en te zorgen voor kennis die gedeeld kan worden met andere gemeenten.

Sinds 2015 zijn drie sociaal makelaars actief in Gouda onder begeleiding van sociaal makelaar Berthie Melissen. Melissen: “We ondersteunen de sociaal werkers bij het in kaart brengen van het informeel netwerk, een scala aan eigen oplossingen in de wijk. We weten wie hulp nodig hebben en welke bewoners juist actief zijn in de buurt. Door deze mensen samen te brengen, kan reguliere hulpverlening veelal vermeden worden. Onlangs werd er in een wijk waar veel gezinnen met lage inkomens wonen een initiatief gestart om in de schoolvakanties voor kinderen activiteiten aan te bieden en of schooltraktaties te verzorgen. Een informeel aanbod wat meedoen makkelijker maakt.”

“Door wijkbewoners samen te brengen, kan reguliere hulpverlening veelal vermeden worden.”

Ruimte voor flexibiliteit

De sociaal makelaars kijken wat er leeft en hebben de ruimte om verschillende domeinen aan elkaar te verbinden. Melissen: “We zitten aan tafel met zowel de wethouder als de professionals in de wijk, vrijwilligers en buurtbewoners. We zijn de ambassadeurs van de samenredzaamheid. We denken in oplossingen. Als er veel vraag blijkt op het gebied van financiële hulp, dan kijken we of er bewonersinitiatieven zijn op dit gebied, of dat we met partijen uit de stad kunnen samenwerken aan een collectieve oplossing. We hebben in die situatie als sociaal makelaar een ondersteunende rol. Als er via bewoners en/of professionals geen relevant bestaand aanbod is, dan ontwikkelen we zelf iets nieuws met en voor bewoners uit de wijk. We hebben bijvoorbeeld ‘de Papierwinkel’ opgestart. Daar helpen getrainde vrijwilligers bewoners op een laagdrempelige manier met hun brieven en administratie.”

Optimalisatie werkwijze

Marloes van der Klauw van TNO onderzoekt de functie van de sociaal makelaar. Met subsidie van ZonMw is het onderzoek in oktober 2016 gestart en als project/pledge in 2017 aangesloten bij Alles is Gezondheid. Samen met andere sociaal makelaars, organisaties, vrijwilligers en bewoners uit de wijk en andere gemeenten wordt gereflecteerd op de werkwijze van de sociaal makelaars.

Van der Klauw: “We zien dat er meer mogelijk is dan grijpen naar de professionele zorgoplossingen die er zijn. De makelaars werken preventief en kunnen daarmee vaak de gang naar de zorgverlening voorkomen. In Gouda-West bijvoorbeeld, ligt een straat met een groot aantal eenpersoonshuishoudens die met weinig moeten rondkomen. In die straat was echter ook een aantal actieve bewoners die iets wilden ondernemen: een moestuin. De sociaal makelaar heeft verschillende partijen bij elkaar gebracht om dit te realiseren. De tuin is er gekomen. Er wordt groente verbouwd en het is prachtig om te zien dat de initiatiefnemers zich verantwoordelijk voelen. Ze hebben meer verbondenheid met de buurt, de maatschappij en ze zorgen zelf dat het goed komt.”

“We zien dat er meer mogelijk is dan grijpen naar professionele zorgoplossingen.”

Loslaten

Sociaal makelaar Melissen: “De onderzoekers van TNO hebben afstand en kunnen evalueren hoe we ertoe doen. Het onderzoek zorgt daarnaast voor de nodige structuur in de ontwikkeling van de functie. Dat helpt. Wanneer we ergens tegenaan lopen, zetten de onderzoekers een tool in of organiseren ze een sessie, zodat we gericht aan die hobbel kunnen werken.” Van der Klauw: “We bedenken samen wanneer je als sociaal makelaar een initiatief kunt loslaten. Wanneer is de bewoner of organisatie in de wijk eigenaar? We hebben voor het onderzoek een ganzenbordvariant ontwikkeld, waarmee we met elkaar de stappen kunnen benoemen van de werkwijze van de sociaal makelaar. Zo werd duidelijk hoe de makelaars aan het begin van een initiatief al kunnen toewerken naar dat loslaten in een latere fase.”

Kennisdeling

Na de opstartfase eind 2016 en de onderzoeksfase in 2017 zorgt TNO begin 2018 dat de resultaten en geleerde lessen worden gedeeld. Niet in de vorm van een blauwdruk die klakkeloos kan worden overgenomen door andere gemeenten, maar concrete tips en een set voorwaarden op bestuurlijk, uitvoerend en bewonersniveau. Tips en voorwaarden die je nodig hebt om de sociaal makelaar succesvol in te zetten. Eén van die voorwaarden is dat de gemeente de sociaal makelaars de ruimte geeft om dingen anders te organiseren en aan relaties te bouwen. De wijk is te dynamisch om vaste protocollen en procedures op te kunnen stellen.

Lees meer

Lees meer over de sociaal makelaar op de website van Gemeente Gouda.

Handreiking Sociaal Makelaar

Deze praktische handreiking voor gemeenten en professionals in het sociaal domein maakt inzichtelijk hoe de functie van sociaal makelaar eruit kan zien op gemeentelijk, uitvoerend en wijkniveau.

Video pledgeondertekening

Op 30 mei 2017 ondertekenden Gemeente Gouda en partners de pledge van Alles is Gezondheid. In deze video leggen zij uit hoe sociaal makelaars de verbinding maken tussen zorgaanbod en burgerparticipatie in de wijk.

Terug

Praktijkvoorbeeld: aandacht voor voeding en beweging in ziekenhuis

31 december 2018

De medisch specialisten in Ziekenhuis Gelderse Vallei onderschrijven het belang van meer aandacht voor voeding en bewegen voor een optimaal behandelresultaat. Al tien jaar werkt het ziekenhuis met Wageningen University & Research aan onderzoek en toepassing van voedingskennis in de transmurale zorg. In de nieuwe projecten is naast voeding en bewegen ook meer aandacht voor de rol van de familie en de naaste omgeving.

Hoe goed en snel iemand herstelt van een operatie, is afhankelijk van factoren die per persoon variëren. Om te zorgen dat patiënten in een optimale conditie de operatie ingaan en na de ingreep zo snel en goed mogelijk in hun eigen omgeving weer kunnen functioneren, houdt onze partner Ziekenhuis Gelderse Vallei rekening met factoren als voeding, beweging en sociale omgeving.

Menrike Menkveld-Beukers: “Er is grote belangstelling voor voeding in de medische zorg.”

Invloed omgeving

Menrike Menkveld-Beukers, manager Alliantie Voeding in de Zorg: “Het gaat echt om zorg op maat. Per patiënt stimuleren we de juiste fysieke activiteiten en goede voedingskeuzes. Mensen die risico lopen op vertraagd herstel geven we voor de operatie een training die aansluit op hun wensen en mogelijkheden. Maar ook ná de operatie zorgen we voor een intensievere samenwerking met organisaties in de wijk, zoals de thuiszorg en fysiotherapeuten en diëtisten. Vooral voor kwetsbare ouderen is dit van belang.”

At Your Request

Een voorbeeld van zorg op maat is de maaltijdservice At Your Request in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Patiënten bepalen zelf hoeveel ze eten, wat ze eten, met wie en op welk moment van de dag ze dat doen. De service stimuleert patiënten om gevarieerder, gezonder en lekkerder te eten. De effecten van de maaltijdservice zijn door Wageningen University & Research onderzocht. Patiënten blijken zich met de nieuwe maaltijdservice tevredener te voelen dan voorheen, hun voedingsinname blijft op peil én biedt mogelijkheden voor persoonlijke ondersteuning. Met de introductie van de maaltijdservice is ook de hoeveelheid afval fors verminderd.

Actieve samenwerking

De vernieuwende, persoonlijke aanpak vereist wel intensieve samenwerking en een lange adem. “Tien jaar geleden werd het onderwerp kritisch gevolgd, nu is er grote belangstelling voor voeding in de medische zorg. De keuzes van het ziekenhuis hebben effect in de hele regio,” vertelt Menkveld-Beukers.

Een actieve samenwerking tussen het ziekenhuis, gemeenten en andere maatschappelijke organisaties is nodig om gezondheidswinst te behalen. De Alliantie Voeding in de Zorg zorgt voor verbinding met en kennisdeling tussen de betrokken partijen. Samen met de alliantie en Alles is Gezondheid wordt in de regio FoodValley gewerkt aan het verbeteren van de gezondheid van inwoners door goede voeding en beweging.

Ellen Oosting: “Mensen die vroeger voor een operatie vijf dagen in het ziekenhuis lagen, kunnen nu na twee dagen alweer naar huis.” 

Positief resultaat

Inmiddels blijkt ook echt dat de gezondheid van patiënten is verbeterd door de focus op voeding en beweging in de zorg. Ellen Oosting, fysiotherapeut Gelderse Vallei: “We zien dat mensen die vroeger voor een bepaalde operatie vijf dagen in het ziekenhuis lagen nu gemiddeld na twee dagen alweer naar huis kunnen. Dus voor deelnemers aan Actief herstel geldt: Better in better out.”

Het zorgpad Actief Herstel wordt doorontwikkeld met de Gemeente Ede, eerstelijnsorganisaties en de patiënt, zodat ook na terugkeer van een operatie in de thuissituatie een nog betere samenwerking ontstaat tussen het ziekenhuis, de thuiszorg en eerstelijns zorgprofessionals en er meer aandacht komt voor voeding in het Actief Herstel-traject.

Meer weten

Bekijk de website van Alliantie Voeding in de Zorg of neem contact op met info@alliantievoeding.nl.

Alliantie Voeding in de Zorg

Lees meer op de website van Alliantie Voeding in de Zorg

Infographic

De flyer For better health geeft in overzichtelijke infographics weer met wie Alliantie Voeding in de Zorg samenwerkt, wat zij doen en waaróm zij streven naar optimale voedingszorg.

Tips voor na de operatie

Patiënten genezen sneller door gezond eten en voldoende beweging. Daarom heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei praktische tips opgesteld over voeding en bewegen voor en na een operatie.

Best practice

Het visiedocument van de Gelderse Vallei is een best practice voor de Federatie Medisch Specialisten. Het ziekenhuis heeft 7 actielijnen met ambities voor 2020 opgesteld.

Terug

De vitaliserende kracht van werk, groen en bewegen in de praktijk

28 november 2018

‘Ik merk dat ik nu ook in mijn vrije tijd bewust om me heen kijk. Ik sta zelfs stil. Mijn hoofd staat nooit stil. Als je bewust op je omgeving let stopt je hoofd ook even. En dat is goed.’ Zo klonk een van de positieve reacties op de Vitaal in het Groen-activiteit, waar een groep werknemers van de Gemeente Hollands Kroon dit jaar aan deelnam. De combinatie van beweging en groen heeft een positief effect op de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van werknemers. Vitaal in het Groen zet hierop in.

Bij Gemeente Hollands Kroon wordt veel aandacht besteed aan de vitaliteit en gezondheid van de circa 350 werknemers. Via de Hollands Kroon Academie kunnen alle werknemers trainingen volgen gericht op het verbeteren van hun persoonlijke ontwikkeling en fysieke en mentale gezondheid. Er ligt er altijd vers fruit, er is gestart met een Gezondheidsweek en de werknemers konden dit jaar voor het eerst deelnemen aan de wandelactiviteit van Vitaal in het Groen.

Vitaal in het Groen

Eigen verantwoordelijkheid

Freek Bekker, mobiliteit en re-integratie: ‘We werken met zelfsturende teams. Dat betekent dat de verantwoordelijkheid op gebied van werktijden en werkdruk ligt bij de teams zelf en de werknemer als individu. De pilot Vitaal in het Groen paste goed in ons leeraanbod op gebied van vitaliteit en viel samen met onze eerste gezondheidsweek. We hadden 20 aanmeldingen en gingen steeds met een groep van circa acht mensen naar buiten met een wandelcoach. De reacties van de deelnemers waren zeer positief. Zelf heb ik ook meegedaan. Wow, wat was dat een cadeautje.’

Sociaal aspect

Joke van der Plas, griffier/raadsadviseur en deelnemer aan de activiteit: ’We zijn gecoacht om de natuur en de groene omgeving positief te gebruiken. Denk aan ademhalen, bewust stilstaan en om je heen kijken. Ook gingen we in tweetallen in gesprek, waardoor we elkaar en onszelf beter leerden kennen. Omdat wij flexibel werken was voor mij met name het sociale aspect van de activiteit belangrijk. Ik trof een collega die ik helemaal niet kende. Je geeft elkaar een hand en door de coaching-vragen raak je snel vertrouwd met elkaar. Het buitenzijn zorgde daarbij voor meer rust en vrijheid om te praten.’

Waardevol in context

Bekker: ‘Door de opdrachten sta je stil bij je werk en je omgeving. Hoe sta je in werk? Wat zou je willen veranderen? Onderwerpen waar je ook in een zaaltje mee aan de slag kunt. Maar door dit buiten te doen heb ik heb geleerd dat ik vaker een stukje rust in moet bouwen. Even stilstaan in de maalstroom van iedere dag. Deze wandelactiviteiten hebben ons absoluut wat opgeleverd. Zeker in combinatie met onze gezondheidsweek. Ik denk dat je als bedrijf meer uit dergelijke activiteiten haalt als er aandacht is voor vitaliteit en gezondheid.’

Activiteiten op maat

Iris Gravemaker van van Altena & de Jongh bedrijfsartsen: ‘Het mooie is dat bedrijven zelf kunnen bepalen waar de nadruk op ligt. Waar bij de ene organisatie het sociale aspect zwaar weegt omdat er geen vaste werktijden zijn, is voor de andere organisatie het wandelen en bewegen belangrijker. Naast het positieve effect dat bewegen in het groen heeft op het vlak van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van de werknemers, stijgt ook hun kennis van en waardering voor de natuur. Een positieve impact waar wij meer bedrijven en werknemers van willen laten profiteren. Als mensen ook buiten hun werk vaker bewust genieten van natuur in hun omgeving, vergroten we de impact op hun gezondheid.’

Vitaal in het Groen

Vitaal in het Groen is in het voorjaar 2018 uitgevoerd door van Altena & de Jongh bedrijfsartsen in samenwerking met Landschap Noord-Holland bij drie organisaties, met ondersteuning van de Provincie Noord-Holland via het platform Groen Kapitaal. De basis wordt gevormd door de groene wandelactiviteit die deel uit maakt van een uitgebreider pakket rondom ontspanning, voeding, werkplek en creativiteit.

Wil je meer weten?

Neem contact op met Iris Gravemaker via iris@vitaalinhetgroen.nl of +31(0)6 4564 5995.

Pledge Vitaal in het Groen

Van Altena & De Jongh bv. en Landschap Noord Holland tekenden om de fitheid en vitaliteit van zo veel mogelijk werknemers in Noord-Holland te bevorderen

Platform Groen Kapitaal

Innovatieve oplossingen, die natuur combineren met economie, landbouw, infrastructuur en leefomgeving.

Terug

Voel je Goed! in de praktijk

20 november 2018

Voel je goed! is een programma gericht op het duurzaam verbeteren van de gezondheid van laaggeletterde mensen met overgewicht. Stichting Lezen & Schijven heeft deze integrale aanpak met een groot aantal partners opgezet.

Voel je goed! is vernieuwend in de combinatie van eet- en beweegadviezen van een diëtist met praktijkgerichte groepslessen van vrijwilligers. Deelnemers leren informatie beter begrijpen en toepassen in hun dagelijks leven. Marieke Wiebing, projectleider Stichting Lezen & Schrijven en initiatiefnemer Voel je goed!: “Cruciaal, want mensen die moeite hebben met het begrijpen van informatie, lopen een groter risico op een slechtere gezondheid. Ze hebben een grotere kans eerder dan gemiddeld te sterven.”

Deelnemer Erma Finies: “Ik hoef dank- zij Voel je goed! niet aan de medicijnen voor diabetes.”

Integrale opzet

De pilot loopt van januari 2016 tot 1 juli 2019 in Hengelo, Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam, Emmen en Hoogeveen. Bij het programma zijn veel partijen betrokken. De lesmaterialen zijn ontwikkeld met onderwijskundigen, het Voedingscentrum, Kenniscentrum Sport, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, diëtisten en met laaggeletterden die ervaring hebben met afvallen. Ook financieel wordt samengewerkt. Naast subsidie van FNO, dragen verzekeraar Achmea, supermarktketen Lidl, Fonds Taal maakt gezonder, Ipskamp Printing en Stichting Lezen & Schrijven zelf bij aan de kosten van Voel je goed!.

Resultaten

Via wetenschappelijk onderzoek kijken we naar verschillen in gewicht, ervaren gezondheid, gezondheidsvaardigheden, eet- en beweeggedrag en determinanten van deze gedragingen bij de deelnemers. Tot slot zetten we de kosten en baten van Voel je goed! op een rij en al tijdens het traject werven we nieuwe partners. Bekijk de resultaten.

Obstakels overwinnen

Laaggeletterden met overgewicht zijn dubbel kwetsbaar en moeilijk bereikbaar. Daarom heeft Stichting Lezen & Schrijven behalve via de diëtisten ook via welzijnswerkers en klantmanagers binnen welzijn, werk en onderwijs geworven. Wiebing: “Als het nodig is gaan we naar de doelgroep toe. We zorgen bijvoorbeeld voor voorlichting en een vrijblijvende opstap-les in een buurthuis. We zien dat de animo er wel degelijk is. Het lijkt omslachtig, maar het gaat om mensen die problemen kunnen hebben om naar de diëtist te gaan of telefonisch onderzoeksvragen te beantwoorden.”

Contact

Meer weten? Neem contact op met Marieke Wiebing van Stichting lezen & Schrijven via marieke@lezenenschrijven.nl of 070 3022660

Meer weten?

Heb je belangstelling voor deze integrale aanpak?

Video

De integrale aanpak van alle kanten belicht.

Infographic

Bekijk de infographic. Voel je Goed! in het kort.

Terug

Gezond Gesprek met Rob Baan: geen pillen maar paprika’s in de schilderwijk

19 oktober 2018

Rob Baan is eigenaar van Koppert Cress, een bedrijf in microgroenten. Hij valt op door zijn innovatieve werkwijze, bijvoorbeeld rondom energie. Zijn droom is om van Nederland de gezondste delta ter wereld te maken. Een ambitieus en gedurfd plan. Daarover voert hij een gezond gesprek met Karen van Ruiten van Alles is Gezondheid.

Karen: Wat me direct opviel bij jouw bedrijf is dat je jouw passie om Nederland gezonder te maken heel specifiek toepast in de organisatie. Je produceert niet alleen eerlijk voedsel, maar je zet ook een duurzame leefomgeving neer.

Rob: ‘De Why van tuinbouw is om de samenleving gezonder te maken. Honderd jaar geleden bestond de voedingsindustrie nog niet: je at vers van het land of ingemaakt voedsel. Inmiddels is de tuinbouw zo goed in staat om planten uit de natuur in een potje te kweken en voedselveilig jaarrond te produceren. En dat is belangrijk: we moeten beseffen dat voedsel direct het lichaam ingaat. Vers voedsel is essentieel voor de gezondheid. Met voeding kunnen we inmiddels zoveel meer bereiken dan de medische wetenschap. Ik zie het dan ook als mijn taak om een stad gezond te voeden, anders gaat de stad dood of ziek.’

De tuinbouw levert gezond voedsel op, maar wordt niet altijd beschouwd als een duurzame industrie. Het energieverbruik van kassen kan bijvoorbeeld hoog zijn. Hoe zie jij dat?

‘Als de tuinbouw wordt gezien als energievreter, moet je dat oplossen. En dat doen wij. De tuinbouw is een hele hightech en duurzame industrie met ingenieurs, wetenschappers en onderzoekers. Onze kas is bijvoorbeeld in staat om in de zomer zóveel warmte op te wekken, dat dit opnieuw kan worden gestookt in de winter. Nu zijn we neutraal, maar straks is de kas CO2-positief. Dat scheelt alleen al ontzettend veel aan energiekosten. Zo zie je maar: duurzaamheid is niet alleen geinig, maar loont ook nog. Deze duurzame technieken moeten we niet uitstellen, maar nu inzetten om de wereld gezonder te maken.’

Deze actieve houding illustreert ook jouw plan voor de Schilderswijk in Den Haag: je wil de wijk nú gezonder maken en niet over vijf jaar. Wat ben je precies van plan?

‘Onder het mom van urban farming is een aantal jaar geleden op het oude Philipsgebouw een kas gebouwd. Het idee: breng vers voedsel naar de stad. Dit plan werkte alleen niet. Het gebouw staat midden in de Schilderswijk; een wijk die niet direct geassocieerd wordt met gezondheid. Er zijn veel autobedrijven en er is ongezond eten op school en in de straat. De producten uit de kas op het dak waren bovendien veel duurder dan de producten op de markt. Niemand die interesse had in de voeding uit de kas.

Daarom werd ik benaderd om het over te nemen. Ik kwam met het idee om het om te draaien: breng de kas niet naar de wijk, maar betrek de wijk actief bij de kas. Nederland heeft bijvoorbeeld geen schoollunches. Stel je voor dat je in deze wijk een aantal scholen uitkiest waar elke dag gezonde lunches wordt gegeten. De school wordt voorzien van vers voedsel uit de kas. Dit voedsel wordt niet door topkoks bereid, maar door de schoolkinderen en mensen uit de wijk. Laat honderd wijkbewoners heerlijk koken, breng de kinderen naar de kas en laat de kinderen proeven wat de natuur allemaal te bieden heeft. Het zou geweldig zijn als we hiermee 10% van de kinderen uit de wijk gezonder kunnen maken.’

Een fantastisch plan, met eigenlijk een simpele basis. Is het ook zo makkelijk?

‘Naar mijn idee kost het weinig én dragen we bij aan alle facetten van gezondheid. In dit soort wijken heeft 25% van de bevolking diabetes type 2. Als we door dit project de mensen gezonder kunnen laten eten, scheelt het al ontzettend veel aan zorgkosten, werkloosheid en armoede. Bovendien vergroten we met dit project de sociale cohesie in de wijk. Eenzaamheid kunnen we terugdringen, doordat bewoners meer aanspraak hebben en een dagelijks doel krijgen, namelijk het eten bereiden. Dit kunnen we allemaal met gezonde voeding bereiken. Alleen is er lef voor nodig: we moeten hier onze tijd, energie en geld in durven te steken. En niet over vijf jaar, maar vandaag.’

Daar helpen we graag aan mee. Kunnen andere geïnteresseerden zich ook nog aansluiten bij het project?

‘Ja zeker, iedereen die bereid is om de tijd niet in praten maar in doen te steken is van harte welkom om te helpen.’

Ook meedoen?

Neem contact op met Rob Baan

Video

Nieuwsgierig geworden? Dit interview duurde drie kwartier en is opgenomen voor Cafe Weltschmerz.

Terug

Resultaten Enquête AiG: kennisbehoefte spitst zich toe op praktijk

9 oktober 2018

Het netwerk van Alles is Gezondheid biedt talloze kansen rondom onderlinge samenwerking en kennisdeling. Maar waar ligt de behoefte bij onze partners?

In augustus 2018 is een enquête uitgevoerd onder relaties en partners van Alles is Gezondheid over de vraag hoe we aanwezige kennis slimmer kunnen delen. Hierdoor kunnen we meer leren en met elkaar beter toewerken naar meer gezondheid. De vragenlijst is ingevuld door 301 respondenten (waaronder meer dan 100 pledgehouders). Hieronder gaan we in op belangrijkste resultaten en inzichten.

Belangrijkste resultaten: de praktijk staat centraal

Dat kennisdeling belangrijk is, staat als een paal boven water: maar liefst 70% vindt dit een belangrijke functie van Alles is Gezondheid en voor 25% is kennisdeling zelfs cruciaal. De (inhoudelijke) thema’s waarover mensen graag meer kennis willen opdoen variëren. Met als top-5 thema’s (% genoemd):

 1. Preventie(beleid) (74%)
 2. Gezonde leefomgeving (59%)
 3. Gezonde leefstijl (53%)
 4. Positieve gezondheid (53%)
 5. Duurzaamheid, innovatie en (e-)health (46%)

Als het gaat over processen rondom pledges en (gezondheids)netwerken spitst de kennisbehoefte zich vooral toe op de praktijk. Met als top-3 antwoorden (% genoemd):

 1. Implementatie in de praktijk (53%)
 2. Welke partners doen wat, op welk domein (44%)
 3. Borging en follow up (41%)

Op de vraag in welke vorm jullie via Alles is Gezondheid het liefste meer kennis zou willen vergaren, staat pragmatisme centraal. Met als top-3 manieren (% genoemd):

 1. Tips en praktijkvoorbeelden (59%)
 2. (Netwerk)contacten (55%)
 3. Congressen, bijeenkomsten, debatten, e.d (51%)

Verder zijn we verheugd met de animo om de eigen praktijkervaring of kennis met het netwerk van Alles is Gezondheid te delen. 33% van de respondenten geeft aan hiervoor open te staan en we ontvingen tientallen reacties met concrete onderwerpen, ideeën en tips. Veel dank daarvoor!

Wil je meer weten?

Download volledige resultaten

Eerste follow-up: meer leren van elkaar

Uiteraard zijn we met de input uit de enquête aan de slag gegaan en willen we de komende tijd zo goed mogelijk inspelen op de behoefte aan kennisdeling in het netwerk.

Een greep uit de follow-up:

 • Op 18 oktober 2018 is er een bijeenkomst die helemaal gaat over (zelf)monitoring en borging van activiteiten binnen pledges en vergelijkbare initiatieven. Met als doel om de implementatie te verbeteren.
 • Op 24 januari 2019 gaan we een hele middag aan de slag met positieve gezondheid. Het thema gezonde leefomgeving staat centraal op een symposium over de vitale wijkbewoner op 7 maart 2019.
 • Ook starten we binnenkort met een serie webinars waarin partners hun opgedane praktijkkennis delen en kijkers vragen kunnen stellen. Eerste uitzending gaat over armoede en gezondheid. Mede als aanloop naar de oprichting van een nieuwe alliantie op dit vlak.
 • In Zuid-West Nederland leggen we met de eerste regionale Health Innovation School de focus op gezamenlijk werken aan gezondheid en het vernieuwen en veranderen in de praktijk; een nieuwe manier van kennisdelen en samenwerken, waarover we ook met de regio Utrecht al de verkenning gestart zijn.
 • Ook leuk om te melden: in 2019 gaan we de opgedane ervaring bij De Gezonde Basisschool van de Toekomst uit Limburg via een heuse roadshow delen in drie andere regio’s in Nederland. We gaan de kennis dus letterlijk halen en brengen.
 • Verder komt er een nieuwe website met aandacht voor praktijkvoorbeelden, verhalen en leerervaringen van partners en eenvoudig inzicht in welke organisaties/partners op welke thema’s actief zijn in ons netwerk.

Deel mee

Ook kennis en ervaring delen? Of een keer meewerken aan een praktijkverhaal, evenement of blog? Laat het ons weten en mail naar: info@allesisgezondheid.nl.