Terug

Positief Gezond Werkgeverschap

6 mei 2022

Positieve Gezondheid biedt een brede kijk op gezondheid. Het gaat niet om wat mensen mankeren, of niet kunnen, maar om veerkracht en om wat het leven van mensen betekenisvol maakt.

Duurzame inzetbaarheid

Medewerkers die worden aangesproken op hun veerkracht, oprechte aandacht krijgen en verbinding maken voelen zich gehoord en gezien. Dat maakt ze productiever, ze halen meer voldoening uit hun werk en ze voelen zich sterker verbonden met de organisatie.

Gezond menselijk kapitaal

Met het concept Positieve Gezondheid kun je als werkgever concreet aan de slag om ervoor te zorgen dat werknemers gezond en vitaal werken en leven. Waarom en hoe, dat lees je in Positief Gezond Werkgeverschap; een publicatie van iPH, CAOP en Alles is Gezondheid vol met relevante voorbeelden, tips, leerervaringen en tools.

Download publicatie Positief Gezond Werkgeverschap

Meer weten over dit onderwerp? Meedenken of doen? Neem contact op met Piet Vessies of Lisanne Kiestra.

 

Handreiking

Past Positieve Gezondheid in jullie werkomgeving, bij de bedrijfscultuur? Creëer draagvlak en samenhang met jullie vitaliteitsporgramma’s.

10 tips!

Ervaring leert… Neem ze mee; de voorbeelden, nuttige tips en ervaringen van het Actieleernetwerk Positief Gezond Werkgeverschap.

Betekenisvol werk

Het CAOP werkt samen met professionals, (branche)organisaties, sociale partners en beleidsmakers aan passende randvoorwaarden voor betekenisvol werk.

Positieve Gezondheid

Meer weten over het gedachtengoed? iph.nl wordt continu uitgebreid met actuele, relevante informatie.

Terug

Kennisuitwisseling Positieve Gezondheid via Kennisvoucher

2 januari 2022

Sinds dinsdag 25 januari 2022 stelt ZonMw de subsidieoproep open voor het aanvragen van een kennisvoucher Positieve Gezondheid. Hierbij werken Alles is Gezondheid, Institute for Positive Health (iPH) en ZonMw in opdracht van VWS samen aan het verspreiden van goede voorbeelden op het gebied van Positieve Gezondheid.

Hierin stellen wij professionals werkzaam in de zorg en ondersteuningsorganisaties, gemeenten en provincies in staat om op een laagdrempelige manier gebruik te maken van opgedane ervaring elders in het land. Want ervaring delen is kennis vermenigvuldigen. In de regio constateren wij een toenemende behoefte om te leren van elkaar en kennis uit te wisselen over implementatie in de praktijk.

Kennisvoucher

Kennisvouchers zijn een beproefd middel voor kennisdeling tussen professionals. Een geselecteerde groep ervaren professionals wordt gefaciliteerd om andere professionals te helpen in een vergelijkbare situatie.

De voorbeelden hebben betrekking op samenwerking op provinciaal, gemeentelijk, of wijkniveau. Met een kennisvoucher kan een expert worden ingehuurd betrokken bij de organisatie uit een goed voorbeeld. Dankzij deze expert krijg je ondersteuning bij de implementatie van een positieve gezondheid aanpak in de eigen wijk, gemeente of provincie. Als organisatie maak je zelf ook tijd en geld vrij om de implementatie tot een succes te maken.

Kennisvoucher aanvragen

De aanvraagprocedure is laagdrempelig op basis van High Trust volgens het principe “wie het eerst komt wie het eerst maalt”. Hiervoor dient de aanvrager een aanvraagformulier in waarin de motivatie voor de keuze voor het voorbeeld wordt toegelicht. Per goed voorbeeld worden maximaal twee aanvragen gehonoreerd. Op dinsdag 25 januari is de voucherregeling door ZonMw opengesteld en kan er een aanvraag worden ingediend.

Van iedere deelnemer en expert wordt aan het einde van het traject deelname aan een eindevaluatie verwacht.

Vraag een Kennisvoucher aan bij een van deze voorbeelden

Alles is Gezondheid en Institute for Positive Health hebben met zorg 11 goede voorbeelden geselecteerd waarin het thema Positieve Gezondheid succesvol wordt toegepast. Hieronder de 11 voorbeelden met elk eigen expertise op het gebied van Positieve Gezondheid. Wij houden het aantal aanvragen nauwlettend bij. Het kan zijn dat er al zodanig veel aanvragen bij een goed voorbeeld zijn gedaan, dat reageren niet meer mogelijk is. Deze hebben we aangemerkt als VOL.

 1. Positieve Gezondheid in beleid, praktijk, onderzoek & onderwijs – Netwerk Positieve Gezondheid Noordelijke Maasvallei, Chantal Walg VOL
 2. Positieve Gezondheid in de wijk – Indekerngezond VOL
 3. Positieve Gezondheid in de regio & de wijk – Alliantie Positieve Gezondheid Zuid Holland Noord en Wijzer in de Wijk VOL
 4. Positieve Gezondheid in het onderwijs – Utrecht Vitaliteitslab VOL
 5. Positieve Gezondheid in netwerk – Noordkop Gezond voor Elkaar VOL
 6. Positieve Gezondheid op de werkvloer – VVT organisatie Omring VOL
 7. Positieve Gezondheid in regionaal netwerk (nazorg bij ziekte) – Huis aan het Water VOL
 8. Positieve Gezondheid in het onderwijs – Jos Clout VOL
 9. Positieve Gezondheid voor een Kansrijke Start – Trendbreuk VOL
 10. Positieve Gezondheid in de wijk – WIJKR8CHT VOL
 11. Positieve Gezondheid en Leefomgeving – Louis Bolk Instituut VOL

Meer weten?

Wil je meer weten over de kennisvouchers of of de expertise binnen een goed voorbeeld aansluit op je kennisvraag? Neem dan contact op met Margriet de Jager of Merel Spijkerman van programma Alles is Gezondheid.

Voor meer informatie over de goede voorbeelden verwijzen we naar de contactgegevens vermeld bij ieder voorbeeld onderaan de pagina.

Voor vragen omtrent het formulier en administratieve zaken kunnen aanvragers bij ZonMw terecht. Neem dan contact op met Riëtte van Spanje via spanje@zonmw.nl.

Adviseur Positieve Gezondheid

 

Netwerkadviseur & regiocoördinator
Terug

Publicatie Wendbaar opleiden voor de toekomst

24 december 2021

De sector zorg en welzijn staat voor grote uitdagingen. De zorgvraag neemt toe en de behoefte aan meer instroom en meer rendement voor beroepsopleidingen is groot. Onder welke omstandigheden is de uitwisseling tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt optimaal?

Dat bespreken Hoogleraar Marc van der Meer en Hans Timmerman in de longread ‘Wendbaar opleiden voor de toekomst’ in opdracht van het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW).

In de longread blikken de hoogleraren terug op recente beleidsadviezen op het terrein van zorg en welzijn. Ze gaan dieper in op beroepsontwikkeling, de levensloop van werkenden en de belangrijkste opleidingsroutes. Ze geven daarbij concrete voorbeelden op landelijk en lokaal niveau. Tot slot sluiten ze af met vijf praktische aanbevelingen.

Een daarvan is de volgende, gericht op het gedachtegoed van Positieve Gezondheid:

“Opleidingen moeten zich meer richten op een stelsel van positieve gezondheidszorg en het ondersteunen van het functioneren en de zelfredzaamheid van burgers, cliënten en zorgvragers. De verbetering van de kwaliteit van leven en het terugdringen van de gezondheidsverschillen zijn kernelementen in deze toekomstagenda. Aangezien de ondersteuningsbehoefte van burgers hierbij het uitgangspunt vormt zullen (aankomend) professionals op alle niveaus meer aandacht moeten geven aan het versterken van samenwerking zowel met het professionele netwerk rond de cliënt als met het informele netwerk van de cliënt, steeds gericht op het blijven leren en –
ontwikkelen.”

Lees de longread Wendbaar opleiden voor de toekomst. 

Werken met Positieve Gezondheid: Lessen uit Limburg

De afgelopen jaren experimenteren Nederlandse professionals en organisaties volop met Positieve Gezondheid— met Limburg voorop. Maar wat komt er hierbij kijken?

Terug

Kennisvoucher Positieve Gezondheid en Leefomgeving – Louis Bolk Instituut

4 december 2021

Het Louis Bolk Instituut heeft een model en werkmethode ontwikkeld voor verbetering van gezondheid door interventies in de Leefomgeving. Het model is gebaseerd op de zes domeinen van Positieve Gezondheid en kan worden ingezet om behoeften en kwaliteiten van bewoners in kaart te brengen.
Voordelen: het model verheldert bij wie de regie moet liggen, maakt zichtbaar waar samenwerkings- en synergiemogelijkheden liggen, biedt structuur, fungeert ook als een afvinklijstje en leidt tot een gezamenlijk gedragen verbeterplan.

Daarnaast is er een app ontwikkeld voor de inventarisatie van onder meer de ervaren gezondheid door wijkbewoners. Model en app maken onderdeel uit van een breed pakket van beschikbare Bolk-tools voor Positieve Gezondheid en Leefomgeving (zie figuur).

Wat levert het op?

Het model biedt een integrale benadering van zowel gezondheid, leefomgeving als betrokkenen. Het vormt het uitgangspunt voor een verbetertraject waarbij alle betrokkenen een rol blijven spelen.
Het Louis Bolk Instituut heeft er veel ervaring mee opgedaan in bestaande of nieuwe stadswijken, maar ook in het landelijk gebied bij spanningen tussen intensieve veehouders en omwonenden. Ook bij andere thema’s die spelen in de Leefomgeving (plaatsing windturbines, geluidhinder) kan het uitkomst bieden.

Voor wie?

Gemeentes, GGD’s, wooncoöperaties, etc. De meeste toepassingen zijn tot dusver in buurten en wijken, maar ook op bijvoorbeeld St Eustatius. Ook in het kader van de nieuwe Omgevingswet zijn er veel toepassingsmogelijkheden. Door de flexibele keuze voor schaalgroottes kan het model op elk niveau (micro, meso, macro) worden gebruikt.

Kennisvoucher aanvragen?

Vraag een kennisvoucher voor de toepassing van het Bolk-model aan, als je gezondheid wilt verbeteren vanuit de leefomgeving!

Het Bolk-model is mede aan de hand van een Gezonde Wijk project van ZonMw Preventie ontwikkeld in Amsterdam Zuidoost.

Contact

Meer weten over dit voorbeeld? Neem dan contact op met Sjef Staps via s.staps@louisbolk.nl.

Meer weten?
Handleiding Integrale Wijkaanpak op basis van Positieve Gezondheid en Leefomgeving.

KENNISVOUCHER AANVRAGEN

Vraag een Kennisvoucher aan bij dit voorbeeld.


Adviseur Positieve Gezondheid
Netwerkadviseur & regiocoördinator

Terug

Kennisvoucher Positieve Gezondheid in de wijk – WIJKR8CHT

Zet met Positieve Gezondheid de wijk aan!

Eind 2020 heeft stichting ‘MFC Harderwijk’ het initiatief genomen voor het doorontwikkelen van zalencentrum de Kiekmure naar een wijkcentrum op basis van Positieve Gezondheid. Organisaties op gebied van ontmoeten, cultuur, zorg en welzijn gaan onder één dak samenwerken om de kwaliteit van leven en gevoel van welbevinden voor de wijkbewoners van deze (kwetsbare) wijk te vergroten. WIJKR8CHT heeft een domeinoverstijgende en uitvoeringsgerichte werkwijze ontwikkeld die Design Thinking combineert met Positieve Gezondheid. Het ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed, de publieke ruimte of andere wijkprojecten wordt in deze aanpak ingezet als vliegwiel voor het versnellen van het efficiënter organiseren van zorg, welzijn en de sociale leefomgeving van de wijkbewoners.

WIJKR8CHT werkt vanuit de filosofie dat mensen de sleutel vormen tot een succesvol project. Of het nu de professionals zijn die werkzaam zijn in de wijk, het ambtelijke apparaat, lokale ondernemers of betrokken wijkbewoners; samen kennen zij het DNA van de wijk van binnenuit. Zij kennen de bestaande sociale netwerken, de krachten, de kansen maar ook de ontbrekende schakels en de ‘onzichtbare’ vragen die leven in de wijk. Design thinking helpt om complexe processen tastbaar en inzichtelijk te maken. Hierdoor creëer je een speelveld voor wijkbewoners, professionals en gemeente om met elkaar samen te werken aan de veerkracht van de wijk en, wellicht nog belangrijker, aan de veerkracht van de individuele wijkbewoners zelf.

Praktijkcase “De Kiekmure”

De Kiekmure is een zalencentrum in de wijk Stadsdennen in Harderwijk. De wijk kent veel uitdagingen en de werkdruk voor zorg- en welzijnsorganisaties neemt toe. Om deze druk het hoofd te bieden zien de betrokken organisaties het samenwerken onder één dak en op basis van Positieve Gezondheid als een robuuste manier om in de toekomst de bewoners nog kwalitatieve diensten, faciliteiten en ondersteuning te kunnen bieden. Al in een vroeg stadium van de conceptontwikkelingsfase voor de nieuwbouw hebben ruim 20 wijkorganisaties en -verenigingen zich verbonden aan het project.

Het concept voor de Kiekmure op basis van Gezondheid en het daar uit vloeiende plan voor de uitbreiding van het gebouw kunnen rekenen op een breed draagvlak. Deze zijn tot stand gekomen in samenspraak met buurtbewoners, wijkorganisaties (cultuur, welzijn & zorg), verenigingsleven, stichting MFC Harderwijk (beheer) én de verschillende domeinen binnen de gemeente. Alle belanghebbenden zijn vanaf het begin meegenomen in de vraag wat eenieder nodig heeft om de wijk beter te maken.

Voor wie?

WIJKR8CHT helpt gemeenten, corporaties, gebiedsontwikkelaars of maatschappelijke organisaties om op een uitvoeringsgerichte wijze complexe projecten te initiëren en/of uit te voeren met een domeinoverstijgend karakter. Het stelt de bewoner centraal zonder de collectieve belangen uit het oog te verliezen.

Kennisvoucher aanvragen?

Ontdek ook de kracht van ‘jouw’ wijk en vraag een kennisvoucher aan bij dit voorbeeld. WIJKR8CHT wandelt graag een keer door jouw wijk om samen te bespreken wat WIJKR8CHT voor je kan betekenen.

Contact

Voor vragen bij dit voorbeeld neem je contact op met Peter Bisschop via peter@ontroerendgoed.nl.

Meer weten van onze praktijkcase?
KiekmureDichterbij.nl

Bijlage: brochure Positieve Gezondheid in de wijk – WIJKR8CHT

KENNISVOUCHER AANVRAGEN

Vraag een Kennisvoucher aan bij dit voorbeeld.


Adviseur Positieve Gezondheid
Netwerkadviseur & regiocoördinator

Terug

Kennisvoucher Positieve Gezondheid voor een Kansrijke Start – Trendbreuk

24 november 2021

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst

De Veenkoloniën (Drenthe) en Zuid-Limburg zijn twee regio’s met grote gezondheidsachterstanden.

Binnen Trendbreuk slaan de 16 Zuid-Limburgse gemeenten, provincie, zorgverzekeraars, kennisinstituten, maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven sinds enkele jaren de handen in elkaar om gezondheidsverschillen te verkleinen.

De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start en goede gezondheid op latere leeftijd. Daarom zet Zuid-Limburg in op het bevorderen van een kansrijke start. Dat gebeurt door het beschikbaar maken van bewezen interventies. Ook gaan partijen in het medische en sociale domein intensiever met elkaar samenwerken in de geboortezorg.

Zuid-Limburg kampt al heel lang met een zeer hardnekkige gezondheidsachterstand. Inwoners van Zuid-Limburg leven korter en minder jaren in goede gezondheid. Niet alleen ontstaat deze achterstand al in het prille begin van het leven maar deze achterstand wordt te vaak van generatie op generatie doorgegeven. In Zuid-Limburg zijn de krachten gebundeld in het programma: Trendbreuk.

Binnen Goede Start in de Veenkoloniën werken 11 gemeenten met vergelijkbare partners al ruim 10 jaar samen aan de doelstelling gezondheidsverschillen te verkleinen.

Impology begeleidt als (onderdeel van het) programmabureau de regio’s De Veenkoloniën en Zuid-Limburg op basis van Positieve Gezondheid bij het vormgeven van deze samenwerking en de realisatie ervan.

Positieve Gezondheid is gekozen als gezamenlijke taal voor een betere verbinding binnen het team en voor het goede gesprek met de gezinnen. De partnerorganisaties worden gestimuleerd en ondersteund om interventies in te zetten die aansluiten bij het gedachtengoed van positieve gezondheid.

Meer weten?
Bekijk in onderstaande video de rol van Positieve Gezondheid bij het verkleinen van gezondheidsverschillen.

Lees meer:
Combinatie van e-learning, reflectiesessies en intervisie PG voor de partners.

Kennisvoucher aanvragen

Vraag een kennisvoucher aan bij dit voorbeeld wanneer je:

 • Positieve Gezondheid als gezamenlijke taal wilt inzetten voor een team rondom het gezin.
 • Een keten wilt bouwen van signaleren, verkennen en het aanbieden van steun op maat aan het gezin.
 • Partnerorganisaties wilt ondersteunen in een transitie naar Positieve Gezondheid.

Contact

Vragen bij dit voorbeeld? Neem dan contact op met Paul Asbreuk via Paul.Asbreuk@ggdzl.nl.

KENNISVOUCHER AANVRAGEN

Vraag een Kennisvoucher aan bij dit voorbeeld.


Adviseur Positieve Gezondheid
Netwerkadviseur & regiocoördinator

Terug

Livecast Trusted Networks: met Alex Jadad, Machteld Huber, Daan Bultje & Peter Bennemeer

16 november 2021

 

De LIVECAST: TRUSTED NETWORKS met Alex Jadad, Machteld Huber, Daan Bultje & Peter Bennemeer gaat over vertrouwen in netwerksamenwerking en biedt handvatten die voor iedereen relevant en toepasbaar zijn. Op deze pagina kun je de uitzending van 10 november 2021 terugkijken en tref je links aan naar sprekers en tips om verder te lezen. Ook verwijzen we naar de speciale livestream tijdens onze Livecast: Redefining Health op 9 november, waarin Alex Jadad en Machteld Huber samen in gesprek gingen over Trusted Networks. Voel je vrij de video’s en informatie te delen met je netwerk.

Bekijk hier de volledige liveregistratie vanuit Landgoed Zonneoord in Ede.

Sprekers

De uitzending duurt circa 90 minuten met: Alex Jadad (Canadees-Colombiaanse arts, filosoof, leraar, onderzoeker en innovator), Machteld Huber (iPH, grondlegger gedachtegoed Positieve Gezondheid), Daan Bultje (Healthy Ageing Network Noord NL), Peter Bennemeer (voormalig bestuurder ziekenhuis Bernhoven, auteur) en presentator Marianne van den Anker (NPO).

Thema: Trusted Networks

Tien jaar geleden publiceerden Machteld Huber, André Knottnerus, Henk Smid, Alex Jadad en vele anderen, in de British Medical Journal, een nieuw concept van gezondheid waarin veerkracht en eigen regie centraal staan. In Nederland is dit verder ontwikkeld in Positieve Gezondheid; in Canada door Alex Jadad in Trusted Networks.

Kun je vertrouwen bewust inzetten als onderlegger voor samenwerkingen? Samen met Institute for Positive Health gingen we op zoek naar het antwoord op deze vraag. De zoektocht startte bij het boek Trusted Networks door Alex Jadad, die ons bracht bij het punt van samenwerking bewust organiseren vanuit vertrouwen. We zochten naar Nederlandse praktijkvoorbeelden van ‘Trusted Networks’. Hoe leid je een organisatie door een grote transformatie? Hoe transformeren we het zorgsysteem naar een systeem waarbinnen gezondheid centraal staat en hoe kunnen we netwerksamenwerkingen opbouwen op basis van vertrouwen en blijvend positieve impact genereren?

Speciale livestream met Alex Jadad en Machteld Huber

Deze livestream is uitgezonden tijdens de Livecast: Rediscovering Health op 9 november, met  Alex Jadad. Alex is auteur van het boek ‘Trusted networks for Health & Care’ en verantwoordelijk voor de stelselherziening van de zorg in Colombia. Ook stond hij 10 jaar geleden met Machteld Huber (iPH) aan de wieg van de beweging van Positieve Gezondheid. Machteld pakte dit op met het bekende spinnenweb en Alex ging er mee aan de slag in  een netwerkbenadering. Nu leggen we de verbinding weer en zien dat beide uitwerkingen nodig zijn.

Meer weten?

Samenwerken

Hoe kunnen we door publiek-private samenwerking kunnen bijdragen aan preventie, gezondheid en welzijn?

Samenwerking iPH

Krachtenbundeling voor een Positief Gezond Nederland. Met iPH gaan gezamenlijk de uitdaging aan om te zorgen voor een gezonder en vitaler Nederland.

Health Transformation School

De transformatie van gezondheid en zorg is nodig.
Bij de HTS brengen we ‘regisseurs’ uit de regio samen om zelf bij te dragen aan de transformatie en de transitie van gezondheid, welzijn en zorg.


Programmamanager

Terug

Kennisvoucher Positieve Gezondheid in het onderwijs – Jos Clout

3 november 2021

Er zijn steeds meer scholen die aan de slag willen met het implementeren van het gedachtengoed van positief (gezond) onderwijs. Het is belangrijk dat kinderen weerbaar en flexibel worden om met grote veranderingen om te kunnen gaan. Positief gezond onderwijs is geen doel maar een middel waarbij de verbinding wordt gezocht met ketenpartners. Jos Clout biedt begeleiding bij het toepassen van het gedachtegoed Positieve Gezondheid in het onderwijs.

In 2019 startte Jos met een speciaal programma voor kinderen van 10-11 jaar op ‘zijn’ basisschool de Zonnewijzer in Roermond, waarvan hij directeur is. Met het idee om de reparaties die aan de ‘achterkant’ worden uitgevoerd, proberen aan de voorkant al te verhelpen.

Als eerste stap maakt Jos de kinderen en hun directe omgeving bekend met het begrip Positieve Gezondheid. Daarna is er een netwerk gevormd van ketenpartners, en er werd een activiteitenplan opgesteld. Om het traject ingebed te krijgen moest er draagvlak komen door het betrekken van de juiste mensen en instanties. Dan komen de kinderen aan bod die het Spinnenweb invulden. Op school zijn de workshops en naschoolse activiteiten met de ketenpartners ingezet. Het traject is nu afgerond en er is ervaren op welke wijze Positieve Gezondheid een plek kan krijgen in het reguliere onderwijs.

Voor wie?

Voor alle scholen en ketenpartners die de uitdaging durven aangaan om tot actie over te gaan.

Kennisvoucher aanvragen

Wil je aan de slag met Positieve Gezondheid op een (basis)school? Vraag dan een kennisvoucher aan bij dit voorbeeld. Jos Clout heeft zijn gedachten omgezet in een schoolprogramma en begeleid je bij het implementeren van kernelementen die bijdragen aan een succesvolle implementatie.

Contact

 

Meer weten over dit voorbeeld? Neem dan contact op met Jos Clout via josclout@swalmenroer.nl.

KENNISVOUCHER AANVRAGEN

Vraag een Kennisvoucher aan bij dit voorbeeld.


Adviseur Positieve Gezondheid
Netwerkadviseur & regiocoördinator

Terug

Kennisvoucher Positieve Gezondheid in regionaal netwerk (nazorg bij ziekte) – Huis aan het Water

In de regio Zaanstreek-Waterland zijn veel spelers actief op het gebied van nazorg voor mensen die getroffen zijn door kanker. Zij vormen een divers palet van aanbod, uiteenlopend van diëtisten en fysiotherapeuten tot inloophuizen en geestelijk verzorgers. Voor de patiënt is het moeilijk daarin de juiste weg te vinden en ook professionals weten elkaar vaak niet gemakkelijk te vinden.

Met hulp van ZonMw is Stichting Huis aan het Water in 2019 een project gestart gericht op samenwerking in de regio.

Positieve Gezondheid wordt gebruikt als een manier om eenzelfde taal te spreken. Tussen organisaties en domeinen zijn bruggen geslagen. Het heeft geleid tot het besluit een overkoepelend en onafhankelijk baken in de regio op te richten dat als doel heeft aanwezige hulp en ondersteuning beter vindbaar te maken. Aan deze ‘Wegwijzer bij Kanker’ wordt momenteel gewerkt, met financiële ondersteuning van o.a. ZonMw en KWF. Ook binnen de Wegwijzer bij Kanker biedt Positieve Gezondheid een herkenbare structuur.

Voor wie?

De voucher is bedoeld voor iedereen die op regionaal niveau verbeteringen in de samenwerking wil doorvoeren, waarbij de patiënt en hun naasten centraal blijven staan. Vraag de voucher aan als je wil leren van de ervaringen van anderen en daardoor zelf sneller vooruit wil komen.

Kennisvoucher aanvragen

Via de kennisvoucher deelt de Stichting Huis aan het Water de ‘lessons learned’. Daarbij gaan ze in op vragen als:

 • Hoe krijg je een regionale samenwerking van de grond, ook als er verschillende belangen zijn?
 • Hoe zet je Positieve Gezondheid zodanig in dat je makkelijker met elkaar in gesprek komt?
 • Met welke 20% inspanning bereik je 80% resultaat bij regionale ontwikkeling?

Met inzet van de voucher ontvang je advies en ondersteuning van professionals die de processen waarmee je zelf werkt uit eigen ervaring kennen. Je ontvangt hulp op maat om de juiste interventies te doen om resultaten te boeken. Creatief, vernieuwend en effectief.

Contact

Voor vragen over dit voorbeeld, neem contact op met Michel Daenen via michel.daenen@stichtinghuisaanhetwater.nl.

Busreis op Wereldkankerdag 2020 in het teken van Positieve Gezondheid

Liveuitzending Wereld Kanker Dag aan de hand van Positieve Gezondheid

KENNISVOUCHER AANVRAGEN

Vraag een Kennisvoucher aan bij dit voorbeeld.


Adviseur Positieve Gezondheid
Netwerkadviseur & regiocoördinator

Terug

Kennisvoucher Positieve Gezondheid op de werkvloer – VVT organisatie Omring

2 november 2021

VVT organisatie Omring heeft in 2017 Positieve Gezondheid in haar visie opgenomen. Vanuit de visie zijn drie ambities geformuleerd. Als eerste op het gebied van medewerkers vitaliteit, ten tweede in relatie tot het contact tussen medewerkers en cliënten, en als derde ambitie in relatie tot de burgers in het werkgebied.
Vanuit de Omring visie en de ambities heeft Positieve Gezondheid binnen de organisatie handen en voeten kunnen krijgen. Deze kapstok is nodig en geeft houvast om richting te geven aan al wat plaatsvindt binnen een organisatie. 

Resultaten

Vanuit de eerste ambitie op het gebied van de medewerkersvitaliteit is er vanuit Positieve Gezondheid een programma ontwikkeld met als doel het bevorderen van de medewerkersvitaliteit. Meer dan 30% van de medewerkers maakt hier gebruik van en medewerkers geven in enquêtes en onderzoeken aan dat dit als zeer positief wordt ervaren.

Resultaten vanuit de tweede ambitie: er zijn trainingen voor medewerkers georganiseerd en er zijn diverse voorlichting bijeenkomsten gegeven voor hoger- en middenkader. In het werkproces van methodisch werken is Positieve Gezondheid opgenomen. Er is een projectenscan ontwikkeld voor bestaande projecten samen met Vilans en is er een checklist ontwikkeld voor nieuwe projecten. Deze scan is om te toetsen in hoeverre een project in lijn met Positieve Gezondheid is. De checklist wordt als uitgangspunt gebruikt voor de nieuwe projecten.

Resultaten van de derde ambitie is dat Omring participeert in het netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar. In dit netwerk zijn een regio-beeld, een route kaart en actielijnen geformuleerd. Vanuit deze actielijnen zijn actiegroepen opgericht met als doel in lijn met het thema SMART doelen te realiseren.

Voor wie?

Dit traject acteert op micro niveau. Het is er vooral op gericht handen en voeten te geven aan de visie van Positieve Gezondheid binnen de eigen organisatie. Daarnaast participeert Omring in diverse netwerken waaronder Noordkop Gezond voor Elkaar en het programma Gezond Texel in 2030.

Kennisvoucher aanvragen

 • Vraag een kennisvoucher bij dit voorbeeld aan als je:
  Als organisatie wil starten met het handen en voeten geven van Positieve Gezondheid met betrekking tot medewerkers vitaliteit, relatie medewerkers cliënten, als leidraad in projecten.

De inzet van de uren kunnen afhankelijk van de vraag door verschillende personen met passende expertise worden ingevuld.

Contact

Voor meer informatie over dit voorbeeld neem je contact op met Kirsha de Vries via Kirsha.devries@omring.nl.

KENNISVOUCHER AANVRAGEN

Vraag een Kennisvoucher aan bij dit goede voorbeeld.


Netwerkadviseur & regiocoördinator
Adviseur Positieve Gezondheid