Partner sinds

05 februari 2014

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

De Alliantie Gender & Gezondheid wil meer aandacht genereren voor de genderdimensie in de gezondheidszorg. Vrouwen en mannen verschillen van elkaar als het gaat om aandoeningen, risicofactoren, oorzaken en symptomen en effectiviteit van de behandeling. Door rekening te houden met deze verschillen wordt de preventieve aanpak effectiever. Het doel is te komen tot  een Nationaal Programma Gender & Gezondheid waarbij interventies kunnen worden getoetst op gendersensitiviteit.

Partner sinds

5 februari 2014

Activiteiten

Vergroten aandacht voor genderdimensie in gezondheidszorg

De Alliantie Gender & Gezondheid wil de aandacht voor de genderdimensie in de gezondheidszorg vergroten. Er zijn verschillen tussen vrouwen en mannen in de incidentie van ziekten en aandoeningen, in risicofactoren, in oorzaken, symptomen en presentatie van klachten, en in het beloop van ziekten en aandoeningen en de effectiviteit van behandeling. Door rekening te houden met deze verschillen in de gezondheidszorg nemen kwaliteit en efficiëntie van de zorg toe en worden gezondheidsverschillen verkleind. Dit geldt des te meer op het gebied van preventie.

Rekening houden met invloed gender op gedrag om efficiëntie preventie te vergroten

De Alliantie Gender & Gezondheid wil door rekening te houden met genderverschillen de efficiëntie van de preventieve aanpak vergroten. De centrale factor bij preventie van ziekten en aandoeningen is gedrag en de dimensie gender speelt hierin een belangrijke rol. De motieven voor meisjes en jongens, vrouwen en mannen, om te gaan roken, (on)gezond te eten en te bewegen en de manier waarop de omgeving daar invloed op uitoefent verschilt.

Ontwikkeling Nationaal Programma Gender en Gezondheid

De Alliantie gender en gezondheid gaat de komende twee jaar de ‘body of knowledge’ over gender en gezondheid inzichtelijk maken. Zo zullen value cases worden uitgewerkt met kosten-batenanalyses van gendersensitieve zorg, zal het onderwijs aan professionals in de zorg gender-sensitief worden verbeterd, zal een toer worden gemaakt langs academische ziekenhuizen en GGZ-instellingen om de kennis te verspreiden en er zal verdere samenwerking worden gezocht met  zorgverzekeraars. Het doel is te komen tot  een Nationaal Programma Gender en Gezondheid waarbij interventies kunnen worden getoetst op gendersensitiviteit.

Advies gendersensitiviteit gezondheidsinterventies

De Alliantie Gender & Gezondheid nodigt de komende jaren de partners van het programma 'Alles is gezondheid...' in de verschillende domeinen (school, werk, wijk, zorg) om zich door onze Alliantie te laten adviseren over de gendersensitiviteit van hun gezondheidsinterventies, zodat vrouwen en mannen een gelijke kans krijgen om op een gezonde manier maatschappelijk te kunnen participeren.

Locaties

Alliantie Gender & Gezondheid
Hoogte Kadijk 143 F19
1018BH Amsterdam
Nederland