Terug

Stevenshof Vitaal

26 januari 2021
Terug

Noordkop Gezond voor Elkaar

20 juli 2020

MISSIE

Met een netwerk van ruim 3.000 partners stimuleert Alles is Gezondheid de beweging naar een vitaler Nederland.

Ja,

Wij, bovenstaande deelnemers aan het netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar, onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en beloven hiervoor de onderstaande activiteiten uit te voeren.

Stip op de horizon
We geloven in de veerkracht van mensen en de positieve werking van eigen regie en werken vanuit de visie van Positieve Gezondheid. Ons doel is een positief gezonde regio over 15 jaar. We investeren de komende jaren in samenwerking en geven inwoners de handvatten om zo gezond mogelijk en veerkrachtig te leven, passend bij hun situatie. We richten ons op alle 150.000 inwoners van de Kop van Noord-Holland, of ze nu patiënt/cliënt zijn, onze medewerker of ‘gewoon’ inwoner.

Om tot een gezonde en veerkrachtige regio te komen, starten we met de volgende acties:
1) Oprichting Netwerk ‘Noordkop Gezond voor Elkaar’
In 2018 richten wij Noordkop Gezond voor Elkaar op als regionetwerk. Doel is om activiteiten op het gebied van Positieve Gezondheid te initiëren, elkaar te leren kennen, ervaringen uit te wisselen, om verbindingen te leggen in visie en activiteiten en om op het gebied van Positieve Gezondheid gezamenlijk op te trekken. Deze visie vullen we in onze regio gezamenlijk praktisch in en maken we bekend. Het netwerk wordt opgericht met de intentie dat ook andere organisaties uit de regio hieraan gaan deelnemen.

2) Symposium
Het netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar organiseert op 28 november 2018 een symposium. Dit is tevens de officiële start van het netwerk met de ondertekening van de pledge. Doel is om te inspireren en verbindingen te leggen zodat er stappen gezet worden om positieve gezondheid in de regio daadwerkelijk vorm te geven. Minimaal 99 mensen worden bereikt.

3) Toerusting
Vanuit het netwerk wordt vanaf 2019 de basismodule ‘werken met Positieve Gezondheid’ en een train-de-trainer traject gestart, in samenwerking met iPH. De basismodule wordt georganiseerd op woonkern/wijkniveau in multidisciplinaire groepen. Ondergetekenden verbinden zich aan deelname van hun professionals aan dit traject. In 2019 starten er minimaal 4 trainingen met in totaal minimaal 56 deelnemers.

4) Inwoners
In 2019 initiëren we vanuit Noordkop gezond voor Elkaar workshops voor inwoners over Positieve Gezondheid, veerkracht, gezonde leefstijl, zingeving etc. Het doel is om inwoners te betrekken bij het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. In 2019 starten minimaal 2 groepen.

5) Kennisdeling
Ondergetekenden delen kennis en ervaring zodat we leren van elkaar. Het netwerk komt hiertoe in 2018 minimaal één keer (25 september 2018) en in 2019 minimaal twee keer per jaar bij elkaar. Ook verzenden we ieder kwartaal een nieuwsbrief.

6) Vaststellen samenwerkingsagenda
De ondertekenaars van deze pledge komen uiterlijk in het eerste kwartaal van 2019 tot een samenwerkingsagenda met hierop de vervolgstappen voor doorontwikkeling.
Tevens beloven wij mee te werken aan de (jaarlijkse) monitoring over de uitvoering van de activiteiten en voortgang van de pledge.

Datum: 27 november 2019
Handtekening:
Bestuurder deelnemende organisatie (en/of namens andere betrokken organisaties)

Terug

Quli

12 december 2018

Ja, wij zetten ons in voor een vitaler Nederland door middel van een zorgplatform voor de zorgconsument.

Quli (‘Quality of life’) is een zorgplatform dat de zorgconsument zelfredzamer maakt en regie geeft over zijn eigen gezondheid, door mensen , informatie en technologie te verbinden. Het platform bestaat uit een sociaal platform, een persoonlijk gezondheidsdossier en een appstore.

Onze activiteiten

 • Een zorgplatform dat de zorgconsument zelfredzamer maakt en regie geeft over zijn eigen gezondheid
  Quli (‘Quality of life’) is een zorgplatform, bestaande uit een sociaal platform, een persoonlijk gezondheidsdossier en een appstore,  dat de zorgconsument zelfredzamer maakt en regie geeft over zijn eigen gezondheid. Het platform verbindt mensen, informatie en technologie. Quli wordt inmiddels toegepast door meer dan 30 zorginstellingen en 6000 zorgconsumenten en betrokkenen. De komende drie jaar ambieert het platform een groei van 25.000 gebruikers ultimo 2015 tot 1.000.000 ultimo 2018.
Terug

Noordelijke Maasvallei

Ja, wij onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en zetten ons in voor positieve gezondheid in de Maasvallei.

Wij, de werkgroep Positieve Gezondheid Noordelijke Maasvallei, bestaande uit: gemeenten, GGD Hart voor Brabant, GGD Oost Brabant, Pantein, Radius; welzijn Land van Cuijk, Robuust, Syntein, VGZ, Zorgbelang Brabant en het Louis Bolk Instituut werken samen en dragen bij aan het verbeteren van de gezondheid van Nederland. Het verbeteren van gezondheid draagt bij aan een vitale maatschappij en een vitale economie.

Onze doelen

 • Binnen 5 jaar denken en werken alle professionals binnen de Noordelijke Maasvallei samen aan het bevorderen van positieve gezondheid en de zes dimensies.
 • Dit betekent een verandering van attitude, kennis en vaardigheden bij zowel burgers als professionals in de regio Noordelijke Maasvallei.
 • Het creëren van ‘op positieve gezondheid gebaseerde’ ondersteunende structuren.
 • We initiëren nieuwe vormen van organiseren en samenwerken rondom het gezamenlijke doel van positieve gezondheid.
 • We zoeken andere vormen van financiering die passen bij het gezamenlijke doel van positieve gezondheid.

Onze activiteiten

Positieve gezondheid een centrale plek geven binnen de regio, gebeurt onder andere met behulp van de volgende activiteiten:

 • Inbedden ‘Veranderplan positieve gezondheid regio Noordelijke Maasvallei’.
 • Uitbouwen werkgroep positieve gezondheid tot netwerk positieve gezondheid Noordelijke Maasvallei.
 • Schetsen van bestaande handelingsperspectieven i.h.k.v. positieve gezondheid.
 • Beschrijven van reeds bestaande ‘Best practices’ in de regio.
 • Ontwikkelen en implementeren eenvoudige screeningslijst voor positieve gezondheid.
 • Ontwikkelen en tonen van basispresentatie positieve gezondheid.
 • Communiceren over positieve gezondheid.
Kan component niet renderen
Terug

Emile Thuiszorg en Louis Bolk Instituut

Emile Thuiszorg levert thuiszorgdiensten, maar wil ook het bevorderen van de individuele gezondheid van de patiënt hieraan gaan toevoegen, gebaseerd op het concept ‘Positieve gezondheid’ van het Louis Bolk Instituut.

Het Louis Bolk Instituut heeft de theorie en kennis in huis om te helpen het huidige systeem van Emile Thuiszorg hierop aan te passen.

Onze activiteiten

 • Tool en leergang om positieve gezondheid in kaart te brengen
  Emile Thuiszorg en Louis Bolk Instituut gaan samen een tool en een leergang voor medewerkers ontwikkelen die de positieve gezondheid van de cliënt in kaart brengt (meet) en bevordert. De effecten van deze benadering worden geëvalueerd en vergeleken met een controlegroep in een experimentele pilot, op zoek naar een vorm die bij gebleken succes in de hele organisatie geïmplementeerd kan worden. Het doel is om na een jaar zicht te hebben op hoe Emile’s thuiszorg optimaal geleverd kan worden met als hoofddoel het bevorderen van de gezondheid van de cliënt. Er is een bruikbaar instrument met bijbehorende leergang rondom positieve gezondheid binnen de organisatie.
Terug

Idiomorf

Wij dragen bij aan een gezonder Nederland door het maken van illustraties en animaties voor medische instellingen, het vereenvoudigen van complexe informatie en de medische illustraties internationaal toepasbaar te maken.

Onze activiteiten

 • Illustraties en animaties voor medische instellingen
  Idiomorf is gespecialiseerd in het overbrengen van kennis met beeld. Zij maken illustraties en animaties voor medische instellingen zoals ziekenhuizen, farmaceutische industrie en leveranciers van medische apparaten om ervoor te zorgen dat de patiënt en verplegend personeel goed en snel geïnformeerd is. Dankzij hun tekeningen leggen ze het product, het ziektebeeld, de behandeling of werkwijze uit zodat dit op de juiste manier wordt begrepen, zonder dat daarbij veel tekst en vertaalwerk nodig is.
 • Complexe informatie vereenvoudigd en overzichtelijk weergeven 
  Idiomorf Infographics geeft complexe informatie vereenvoudigd weer en maakt deze overzichtelijk met tekeningen, animaties, diagrammen en pictogrammen. Onderzoeksmethoden, gebruik van medicijnen en standaardiseren van medische handelingen worden snel en doeltreffend overgebracht.
 • Medische illustraties en animaties internationaal toepasbaar
  De medische illustraties en animaties van Idiomorf Infographics zijn internationaal toepasbaar voor bijsluiters, lesmateriaal, medische boeken, voorlichtingssites en gebruikershandleidingen.
 • Gratis eerste adviesgesprek
  Met hun kennis van illustraties, animaties en marketing biedt Idiomorf Infographics geïnteresseerde partnerorganisaties in het netwerk van Alles is gezondheid… aan om gratis een eerste adviesgesprek te voeren.

Terug

Stichting D-Support

Ja, wij zetten ons in voor een vitaal Nederland

Wij zorgen voor mantelzorgondersteuning in gezinnen met 1 of meerdere kinderen met diabetes, waar de formele zorg niet in voorziet. Dit doet de stichting met het doel om de gezondheid van kinderen te verbeteren en om voorspelbare stress bij mantelzorgers te voorkomen. D-Support werkt hierbij samen met MEZZO, Jeugdartsen, Stichting Eéndiabetes, Stichting Sugarparents, Diabetesvereniging Nederland, Expertisegroep Kinderdiabetesverpleegkundigen, ROC’s, Hogescholen, HAGA-Ambassade, JMZPro (professionals voor jonge mantelzorgers, Stichting Boer &Zorg).

Onze activiteiten

 • Centrale vindplaats voor leuke en veilige oppas voor kind met diabetes
  Stichting D-Support biedt een centrale vindplaats voor leuke en veilige oppas aan gezinnen met een kind met diabetes.
 • Netwerk van formele en informele zorg voor kind met diabetes
  Stichting D-Support biedt een netwerk van formele en informele zorg vanuit de vraag van kinderen met diabetes en hun mantelzorger.
 • Vrijwilligers trainen in omgang met diabetes
  Stichting D-Support traint vrijwilligers in het omgaan met diabetes. Familieleden kunnen zich aanmelden voor een training als een (klein-)kind in de familie diabetes heeft gekregen.
 • Proeftuinen voor trainen en matchen diabetesoppas met gezinnen
  Stichting D-Support organiseert sinds september 2015 twee proeftuinen via Juliana Kinderziekenhuis Den Haag en Kinderdiabetescentrum Nijmegen. Per proeftuin worden 8 mensen getraind en gematcht met gezinnen. In 2016 (tweede fase) wordt opgeschaald naar ca. 120 gezinnen (per centrum) waarvoor nog geen geschikte diabetesoppas is. In de derde fase is landelijke implementatie om aan de nood van ca. 3.000 gezinnen te kunnen voldoen.
Terug

Lifelines

Wij zetten ons in voor een gezonder Nederland door het onderhouden van een langlopende cohortstudie en biobank.

Lifelines is een langlopende cohortstudie en biobank onder ruim 165.000 deelnemers (10% van de populatie uit de drie noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe), waarin een breed palet aan data en biomateriaal wordt verzameld.

Breed in de zin van veel verschillende materialen en methoden: vragenlijsten, fysieke metingen (o.a. ECG, lengte, gewicht, bloeddruk) en biomaterialen (o.a. bloed, urine en feces). En breed in de zin van diverse gezondheidsindicatoren en determinanten: persoonlijk (bijvoorbeeld leefstijl,  persoonlijkheid, gezondheid, sociaal-economische status), omgevingsgerelateerd (bijvoorbeeld werk, buurtkenmerken en klimaat) en genetisch. Dit brede palet aan data en materialen wordt door wetenschappers van umc’s, universiteiten, bedrijven en andere wetenschappelijke instellingen gebruikt om onderzoek te doen naar de determinanten van ziekten en aandoeningen. Dit betreft onderzoekers van diverse disciplines zoals geneeskunde, sociale wetenschappen, bedrijfskunde en ruimtelijke wetenschappen.

Onze activiteiten

 • Verzamelen van diverse materialen voor betere behandelmethoden
  Lifelines verzamelt gedurende 30 jaar een grote diversiteit aan materialen onder een grote groep deelnemers. De resultaten van de onderzoeken zullen interessant zijn voor betere behandelmethoden, van bijvoorbeeld kanker, diabetes en hart- en vaatziekten, betere preventiemethoden, door het ontstaan van ziekten en aandoeningen te relateren aan persoonlijke, omgeving- en genetische determinanten, en betere geïndividualiseerde gezondheidszorg.
 • Drie onderzoeksrondes naar data en biomateriaal
  Lifelines is gestart in 2006 met een 1e onderzoekssronde. Vanaf 2013 worden alle 165.000 deelnemers opnieuw uitgenodigd voor de 2e onderzoeksronde. En de intentie is om vanaf 2018 met een 3e onderzoeksronde te starten.
 • Samenwerken met verschillende partijen en koppelen bestanden voor verrijken resultaten onderzoek
  Lifelines werkt met verschillende partijen samen, vooral gericht op wetenschappelijk onderzoek, maar ook op het gebied van beleidsonderzoek. Het bundelen van krachten, methoden en informatie verrijkt de reeds gevonden resultaten. Verrijking vindt in de nabije toekomst verder plaats door koppeling van diverse bestanden zoals geocodes, apothekersgegevens en huisartsgegevens.