Terug

Learn for Life

12 december 2018

Ja, wij dragen bij aan een vitaler Nederland door ons in te zetten voor een leven lang leren.

Learn for Life is een netwerkorganisatie voor lokale, regionale en nationale organisaties die actief zijn in het brede veld van non-formele educatie en een platform voor het uitwisselen en verdiepen van ervaringen over het leren van volwassenen vanuit het perspectief van het Europese beleid rond een leven lang leren.

Onze activiteiten

 • Voorbeelden en good practices verzamelen van educatie en gezondheidsvaardigheden
  Wij zien dat educatie en gezondheidsvaardigheden in toenemende mate als belangrijk gezien wordt, zowel in Europees verband als in eigen land. Learn for Life wil daarom de komende twee jaar benutten om o.a. via het Erasmus+project EI3L voorbeelden van good practices te verzamelen en zo meer kennis op te doen om de impact van niet-formele educatie op gezondheid en gezondheidsvaardigheden te vergroten.
  Gezondheidseducatie is in onze opvatting minstens zo belangrijk als basiseducatie. Learn for Life heeft daartoe een vrijwilligerswerkgroep ingesteld bestaande uit vertegenwoordigers van de niet-formele educatie die:

  1. In 2017 een aantal werkbezoeken in het buitenland gaan brengen om een beeld te krijgen van educatieve gezondheidsprogramma’s elders;
  2. innovatieve methoden inventariseren rond het thema gezondheid en educatie die gebaseerd zijn op eigen kracht, empowerment en zelf de regie voeren over je eigen gezondheid;
  3. in 2018 good practices rond dit thema gaan inventariseren en beschrijven;
  4. een studiedag activeren voor educatief werkers op lokaal niveau;
  5. een deskundigheidsbevorderingsaanbod ontwikkelen voor vrijwilligers en beroepskrachten werkzaam in het sociale domein.

Terug

De Gezonde Basisschool van de Toekomst

De gezonde basisschool van de toekomst wil kinderen op de basisschool een gestructureerd dagritme aanbieden met voldoende onderwijs, sport, beweging, spelen en gezonde voeding.

Door te onderzoeken in de regio Parkstad of kinderen een betere fysieke, emotionele en intellectuele groei doormaken en of een dergelijk dagritme meer rust en minder stress betekent voor zowel kinderen als ouders en bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven. Daarnaast bekijken we wat de maatschappelijke en economische voordelen van deze interventie zijn op zowel de middellange- als de lange termijn.

Wij hebben voor ogen:

 • bij te dragen aan ontwikkeling van kinderen;
 • de leerprestaties van kinderen te verbeteren;
 • extra te investeren in kinderen met achterstanden;
 • optimaal de talenten van kinderen te ontwikkelen en te benutten;
 • de gezondheid en leefstijl van kinderen op de langere termijn te verbeteren;
 • ouders te betrekken bij de activiteiten van hun kinderen;
 • bewustwording te ontwikkelen van een gezonde leefstijl;
 • ouders te faciliteren in het combineren van werk en opvoeding;
 • werkgelegenheid in de regio te verbeteren.

Wij willen dit bereiken door op twee basisscholen, de gezonde basisscholen, een dagprogramma aan te bieden met naast voldoende tijd voor onderwijs, meer tijd en aandacht voor sport, beweging, ontspanning, cultuur en gezonde voeding. Het verruimde aanbod bieden wij aan binnen de extra schooltijd en wordt doorgetrokken naar de lokale voorschoolse en buitenschoolse voorzieningen (BSO). Daarnaast bieden wij op twee andere basisscholen, de beweegscholen, alleen extra tijd en aandacht voor sport en beweging. De beweegactiviteiten vinden plaats gedurende de schooldag en in de middagpauze middels sport, spel, beweging en ontspanning. Om de resultaten van deze veranderingen goed te kunnen meten, volgen wij ook vier reguliere scholen, waar leerlingen het bestaande lesaanbod krijgen zonder extra tijd en aandacht voor sport, beweging, voeding, ontspanning en cultuur.
Dit voor Nederland unieke programma is een initiatief van de Onderwijsstichting Movare, Universiteit Maastricht, de GGD Zuid Limburg en kinderopvangorganisaties in nauwe samenwerking met vele private en maatschappelijke organisaties. Al deze organisaties dragen aanzienlijk bij, zowel in materiële als in immateriële zin.
Na een onderzoeksperiode van zes jaar (sinds september 2014) breiden wij het programma uit naar meerdere basisscholen, op voorwaarde van gebleken effectiviteit op gezondheid en leerprestaties,
kosteneffectiviteit, juridische haalbaarheid, uitvoerbaarheid en acceptatie.
Wij dragen bij aan het monitoren en evalueren van de voortgang van onze hierboven genoemde activiteiten en leggen hierover jaarlijks verantwoording af.

Onze activiteiten

 • Aanbieden van dagprogramma op twee basisscholen
  De Gezonde Basisschool van de Toekomst gaat op twee basisscholen, de gezonde basisscholen, een dagprogramma aanbieden met naast voldoende tijd voor onderwijs, meer tijd en aandacht voor sport, beweging, ontspanning, cultuur en gezonde voeding. Het verruimde aanbod biedt zij aan binnen de extra schooltijd en trekt zij door naar de lokale voorschoolse en buitenschoolse voorzieningen (BSO).
 • Aanbieden extra tijd en aandacht voor sport en beweging op twee andere basisscholen
  De beweegactiviteiten vinden plaats gedurende de schooldag en in de middagpauze middels sport, spel, beweging en ontspanning.
 • Volgen van vier reguliere scholen
  Om de resultaten van deze veranderingen goed te kunnen meten, volgen wij ook vier reguliere scholen, waar leerlingen het bestaande aanbod krijgen zonder extra tijd en aandacht voor sport, beweging, voeding, ontspanning en cultuur.
Terug

Verus

Wij beloven ons in te zetten voor de geestelijk en lichamelijk gezondheid van studenten

Voor Verus is aandacht voor gezondheid van leerlingen en studenten een wezenlijk onderdeel van kwalitatief goed onderwijs. Daarbij betrekken we nadrukkelijk de geestelijke gezondheid. Als identiteitsgebonden vereniging zien wij een belangrijke rol voor levensbeschouwelijke vorming. Levensbeschouwelijke vorming helpt leerlingen om hun eigen kijk op het leven te ontwikkelen. Om oog te hebben voor wat geloof voor mensen kan betekenen. En om respect te hebben voor mensen die anders in het leven staan dan zij zelf. Hiermee worden ze toegerust om vanuit een heldere eigen overtuiging op een positieve, respectvolle en ontspannen wijze deel te nemen aan de Nederlandse samenleving.

Onze activiteiten

 • Ondersteuning levensbeschouwelijke identiteit
  Verus ondersteunt zijn leden op verschillende manieren hun levensbeschouwelijke identiteit een vaste waarde te maken in het onderwijs en de dagelijkse praktijk. Zo organiseren we dit schooljaar vier inspiratiedagen voor leraren en schoolleiders, we bieden leden identiteitsscans en -trajecten aan en visiteren elk jaar twee of drie pabo’s die het diploma christelijk basisonderwijs uitgeven.
 • Ondersteuning bij bevordering lichamelijke gezondheid leerlingen en onderwijspersoneel
  Verus ondersteunt scholen ook bij het bevorderen van de lichamelijke gezondheid van leerlingen en onderwijspersoneel. Wij doen dat in het bijzonder door via collectiviteiten leden praktische ondersteuning en financieel voordeel te bieden bij het realiseren van een gezond binnenklimaat in hun scholen. Met onze partner Achmea bieden wij onze leden een voordelige ziektekostenverzekering aan en ontwikkelen wij voor onderwijspersoneel een speciale module gericht op preventie van gezondheidsproblemen. Om bewegen op het schoolplein te bevorderen kunnen leden van Verus een gratis schoolpleinscan laten uitvoeren en met korting advies en materiaal inkopen.
 • Publicatie digitale nieuwsbrief en papieren magazine
  Verus publiceert wekelijks een gewaardeerde digitale nieuwsbrief en 6 keer per jaar een papieren magazine. In deze media zullen wij aandacht geven aan scholen die op verschillende manieren actief met het thema gezondheid werken.
Terug

Da Vinci College

Het Da Vinci College gaat uit van het principe ‘goed voorbeeld, doet goed volgen’.

Door voorbeeldgedrag, actief doen of er actief mee bezig zijn, herhaling, opnemen in studieprogramma’s proberen zij gewenst gedrag te bevorderen. Onderwijs is per definitie op aanleren van gewenst gedrag gericht. Hierin zit grote preventieve waarde.

Onze activiteiten

 • Sport en beweging bij Da Vinci College
  Het Da Vinci College biedt sport en beweging
 • Gezonde voeding bij Da Vinci College
  Het Da Vinci College biedt gezonde voeding (in kantine en praktijklessen)
 • Alcoholverbod Da Vinci School
  Leerlingen gebruiken geen alcohol op het Da Vinci College
 • Rookverbod Da Vinci College
  Leerlingen roken niet in de gebouwen en op de terreinen van het Da Vinci College
 • Ontwikkelen geestelijke gezondheid leerlingen Da Vinci College
  Vergroten veerkracht, zelfvertrouwen en zelfbewustzijn (ontwikkelen geestelijke gezondheid) van leerlingen Da Vinci College

Terug

Nederlands Debat Instituut en Nederlandse Brouwers

Wij zetten ons in voor een vitaler Nederland door circa 5000 vmbo-leerlingen bewust te maken van de risico’s van alcoholgebruik door hen over dit thema te laten debatteren.

Wetenschappelijk onderzoek toont dan ook aan dat het debat als didactisch middel zorgt voor een toename van kennis en bewustzijn over een thema dat centraal staat. Bovendien zullen de activiteiten meer inzicht geven in de argumenten die jongeren aanleveren om al dan niet verantwoord met toekomstig alcoholgebruik om te gaan. Zo kan voorlichting in de toekomst effectiever worden ingezet. Het project loopt tijdens het gehele schooljaar 2015-2016.

Nederlandse Brouwers acht het van belang om zich als sector in te zetten voor de maatschappij en maakt het daarom financieel mogelijk dat de activiteiten van Stichting Nederlands Debat Instituut georganiseerd kunnen worden. Tegelijkertijd kan deze bijdrage begrijpelijkerwijs voor sommige mensen gevoelig liggen en daarom is er goed nagedacht over de wijze waarop de Nederlandse Brouwers dit doet. Belangrijk is daarom om hier te vermelden Stichting Nederlands Debat Instituut volledig vrij en onafhankelijk is in het bepalen van de inhoud van de activiteiten. Voor alle duidelijkheid: zowel Stichting Debat Instituut als Nederlandse Brouwers dragen uit dat jongeren onder de 18 jaar sowieso geen alcohol mogen kopen en drinken, en na hun 18e verantwoord moeten leren omgaan met alcohol.

Onze activiteiten

 • Debatteren over stellingen bij debattrainingen in vmbo-klas
  Stichting Nederlands Debat Instituut en Nederlandse Brouwers zorgen ervoor dat er over stellingen wordt gedebatteerd tijdens debattrainingen in vmbo-klassen (±500 leerlingen)
 • Debatteren over stellingen tijdens debattrainingen voor docenten
  Stichting Nederlands Debat Instituut en Nederlandse Brouwers zorgen ervoor dat er over stellingen wordt gedebatteerd tijdens debattrainingen voor vmbo-docenten (ongeveer 50 docenten > ongeveer 1250 leerlingen)
 • Debatteren over stellingen in lesmateriaal vmbo
  Stichting Nederlands Debat Instituut en Nederlandse Brouwers zorgen ervoor dat er over stellingen wordt gedebatteerd in lesmateriaal vmbo (ongeveer 2500 leerlingen)
 • Debatteren over stellingen tijdens landelijk debatkampioenschap
  Stichting Nederlands Debat Instituut en Nederlandse Brouwers zorgen ervoor dat er over stellingen wordt gedebatteerd tijdens het landelijk debatkampioenschap (ongeveer 1000 leerlingen)

Terug

NetwerkZON

Ja, wij onderschrijven de missie van Alles is gezondheid en zetten ons in voor het opleiden van toekomstige zorg- en welzijn professionals.

NetwerkZON is het netwerk van zorg- en welzijnsopleidingen in Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel en staat voor energie, cyclisch, duurzaamheid en netwerken Zorg, Welzijn en Onderwijs. Door middel van het project ‘NetwerkZON2020: the H(ealth) factor’ beoogt NetwerkZON de toekomstige professional zorg en welzijn op te leiden.

Onze activiteiten

 • Opleiden van toekomstige zorg- en welzijn professionals in project NetwerkZON2020 NetwerkZON gaat van september 2016 tot september 2020, in samenwerking met 41 partners (waaronder zorg- en welzijnsinstellingen, vier ROC’s, een hogeschool, gemeenten en lectoren), met behulp van de nieuwste kennis op het gebied van Healthy Ageing, interdisciplinaire leernetwerken en een digitale omgeving integrale leerlijnen ontwikkelen voor mbo en hbo zorg- en welzijnsstudenten. De opbrengsten van dit project zijn goed opgeleide zorg- en welzijnsprofessionals, die beschikken over relevante en de meest actuele kennis en competenties.

Terug

Algemene Vereniging van Schoolleiders

Door middel van een gezonde schoolomgeving willen wij een belangrijke bijdrage aan de gezondheid op school, buiten school en thuis.

De Algemene Vereniging Schoolleiders gaat ervan uit dat schoolleiding en bestuurders samen met leerlingen, ouders, schoolteams en educatieve partners in de schoolomgeving een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheid op school, buiten school en thuis. Een betere gezondheid van kinderen draagt weer bij aan een vitale maatschappij. Gezonde leerlingen zitten beter in hun vel en laten betere onderwijsprestaties zien.

Onze activiteiten

 • Bewustzijn schoolleiders van het belang van gezond gedrag vergroten
  De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) zal zich zichtbaar inspannen om het bewustzijn van schoolleiders van het belang van gezond gedrag en preventieve maatregelen te vergroten.
 • Thema gezondheid opnemen in nieuwsuitingen
  De Algemene Vereniging Schoolleiders zal het thema ‘gezondheid’ regelmatig opnemen in nieuwsuitingen.
 • Schoolleiders activeren en enthousiasmeren om werk te maken van Gezonde School en het Gezonde School-vignet.
  De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) activeert en enthousiasmeert schoolleiders om werk te maken van Gezonde School en het Gezonde School-vignet.
 • Met een inhoudelijke sessie tijdens het AVS-cogres aandacht besteden aan de Gezonde School
  De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) zal tijdens het AVS-congres met een inhoudelijke sessie aandacht besteden aan de Gezonde School.
Terug

Moofy

Wij zetten ons in voor een vitaler Nederland door een betere balans tussen stilzitten en bewegen te creëren bij kinderen.

Het online beweegplatform Moofy is ontwikkeld voor de basisschool. Hierbij kunnen kinderen bewegen in én met de klas, waardoor de schooldag leuker en wordt. Er ontstaat een betere balans tussen stilzitten en bewegen, tussen inspanning en ontspanning.

Moofy is geschikt voor alle leerlingen van de basisschool. Het geeft ze de mogelijkheid om te kunnen ontladen tussen de lessen door. Daarnaast geeft het de leerkracht een instrument in handen, waarmee kinderen hun beweegbehoeften en prikkels kwijt kunnen. We willen de schooldag dynamischer maken met Moofy en zorgen voor een goede verbinding tussen bewegen in de klas, bewegen op het plein en bewegen tijdens de gymles. Elke leerkracht kan Moofy zonder voorbereiding eenvoudig gebruiken en dat zorgt ervoor dat het zeer laagdrempelig is. Binnen 20 seconden is de hele klas aan het bewegen.

Dankzij het partnerschap met de Cruyff Foundation, hebben wij de prijs voor Moofy voor 2017 zo laag mogelijk kunnen houden. Hiermee is het voor alle scholen betaalbaar en willen wij het maatschappelijk belang van een dynamische en actieve schooldag benadrukken. Naast onze huidige partners gaan wij graag nieuwe partnerschappen aan. Hierbij streven we ernaar dat onze partners elkaar aanvullen en versterken. Voorbeelden hiervan zijn ook de noordelijke JOGG (Jongeren op gezond gewicht) gemeentes en Nuchter Over Gewicht, waar wij mee zullen gaan samenwerken.

Onze activiteiten

 • Structureel aandacht voor bewegen in de klas
  Moofy zorgt ervoor dat in de klas er structureel aandacht besteed wordt aan de volgende aspecten:

  • Betere balans tussen zitten en bewegen tijdens de schooldag
  • Eenvoudig ontladen en ontspannen tussen de lessen door
  • Pro-actieve manier om kinderen in beweging te krijgen
  • Bevordering gezond gedrag en het belang van bewegen
  • Bewegen heeft een bewezen positief effect op leren
  • Leuk om te doen en positief voor de sfeer in de klas
  • Verbetert gedrag en concentratie
  • Elke maand nieuwe video’s.
 • Moofy onder de aandacht brengen van alle basisscholen
  Moofy wil het eerste jaar hun beweegplatform onder de aandacht brengen van alle basisscholen in Nederland. Dit doen ze m.b.v. hun marketingkanalen, maar vooral met hulp van hun partners De Johan Cruyff Foundation, Cedin en Nijha. Zij vertegenwoordigen een netwerk van ruim 2500 basisscholen, die dus sowieso (meerdere malen) benaderd zullen worden. Daarnaast zal schoolleverancier Heutink ervoor zorgen dat Moofy wordt meegenomen in de gesprekken/schoolbezoeken die zij voeren op de basisscholen in hun netwerk. Zij komen op 70% van de basisscholen in Nederland.

Terug

Stimuliz

Ja, wij werken aan een vitaler Nederland en zetten ons in voor de gezondheid van kinderen

Wij onderhouden en verbeteren actief Stimuliz, Nederlands meest vriendelijke leerlingvolgsysteem, zodat de gebruikers makkelijker, beter en sneller het primair en secundair onderwijs kunnen monitoren en ingrijpen daar waar de noodzaak het hoogst is.Stimuliz biedt een platform voor beleidsfunctionarissen, consulenten en leerkrachten waarmee op veel vlakken tijd kan worden bespaard bij het monitoren van de gezondheid. Testen, verwerking van gegevens en rapporteren gebeurt digitaal en geautomatiseerd.

Stimuliz wordt vanaf de start ontwikkeld met gebruikers. Ze maken met hen kansen inzichtelijk en geven deze een plek binnen het platform. Stimuliz maakt monitoring in structurele, meerjarige programma’s eenvoudig mogelijk. Het zorgt voor politiek-bestuurlijk draagvlak door het voorzien van informatie over de gezondheid in een gemeenten en wijken. Het verbindt preventie en zorg door het inzichtelijk maken van trends en het voorspellen ervan. Hiermee is tijdige bijsturing van kosten- en tijdsinvesteringen in preventieprogramma’s mogelijk.

Onze activiteiten

 • Beste leervolgsysteem bewegingsonderwijs
  Binnen 2 jaar wil stimuliz gezien worden als het beste leerlingvolgsysteem voor bewegingsonderwijs in Nederland
 • Marktleider monitoring onderwijs
  Binnen twee jaar wil Stimuliz marktleider zijn op het gebied van monitoring binnen het onderwijs in Nederland
 • Uitgroeien naar lifestyle monitoring
  Binnen 3 jaar wil Stimuliz uitgroeien van leerlingvolgsysteem naar lifestyle monitoring tool(sectoroverstijgend)
 • Erkend systeem voor preventieve zorg
  Binnen 3 jaar wil Stimuliz erkend worden als meest effectieve systeem voor preventieve zorg en de internationale markten betreden.
Terug

UCPG

Ja, wij zetten ons in voor een vitaler Nederland door het voorkomen van te zwarte fysieke belasting in de zorg en industrie

Wij leiden coaches op, doen onderzoek naar hulpmiddelen en schoolt mensen in het voorkomen van te zware fysieke belasting in de zorg en de industrie.

Onze activiteiten

 • UCPG schoolt mensen in preventie van fysieke belasting in de zorg en de industrie
 • UCPG leidt ergocoaches op in de zorg
 • UCPG doet ergonomisch onderzoek
 • UCPG test, meet en coacht mensen met de hartslagvariabiliteitsmethode
 • UCPG leidt leefstijlcoaches, vitaliteitscoaches en stresscounselors op
 • UCPG adviseert bedrijven over gezondheidsmanagement en vitaliteitsbeleid
 • UCPG doet onderzoek naar de toepassing van een nieuw beheerssysteem van hulpmiddelen (track en trace)