Terug

De Beweegalliantie

9 februari 2024

De Beweegalliantie is een netwerkorganisatie met de missie meer Nederlanders elke dag in beweging te krijgen. Iedere dag. Overal. Want met bewegen blijf je gezond. Het netwerk gelooft erin dat bewegen net zo normaal is als slapen, tandenpoetsen en het gebruik van je mobiele telefoon. Meer bewegen is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord met als uiteindelijke doel dat 75% van de Nederlanders in 2040 voldoet aan de beweegrichtlijnen.

Meer bewegen draagt bij aan maatschappelijke opgaven

We bewegen met z’n allen veel te weinig: in 2020 voldeed nog maar 53% van de Nederlanders aan de beweegrichtlijnen. Hoe zorgen we ervoor dat mensen met kleine aanpassingen in gedrag toch meer bewegen en dat zelfs opnemen in hun dagelijkse routine? De Beweegalliantie ruimt obstakels op en stimuleert vernieuwende beweeginitiatieven zodat meer Nederlanders meer gaan bewegen. Iedere dag.

Het netwerk bestaat uit heel diverse mensen, partijen en sectoren die samen de energie, kracht en de variëteit aan kennis en middelen hebben om daadwerkelijk in actie te komen en zien de oplossing in structurele langdurige aanpak waarbij inwoners, maatschappelijke organisaties, werkgevers en overheden een gezamenlijke opdracht hebben om bewegen te stimuleren. De Beweegalliantie zorgt dat partijen en organisaties structureler impact kunnen hebben door de kracht van elkaars netwerk te benutten. Samen schalen we succesvolle en vernieuwende initiatieven op en maken we structurele problemen en kansen inzichtelijk bij beleidsmakers en politici. Het doel van de Beweegalliantie is dat in 2040 bewegen een vanzelfsprekend onderdeel is van het leven van iedere Nederlander.

Meer bewegen draagt bij aan de aanpak van meerdere maatschappelijke opgaven. De mentale en fysieke gezondheid, het remmen van de zorgkosten, de ontwikkeling van kinderen, verbeterde arbeidsproductiviteitduurzaamheid, gezond ouder worden en sociale cohesie. De investering betaalt zich dubbel en dwars terug. Het RIVM laat zien dat weinig beweging na roken en ongezonde voeding de hoogste ziektelast, sterftecijfer en zorguitgaven heeft.

Carl Verheijen, voormalig topschaatser en chef de mission van de Nederlandse ploeg tijdens de Olympische Winterspelen 2022, is voorzitter van de Beweegalliantie.
‘Met de oprichting van de Beweegalliantie is een enorme stap voorwaarts gezet om meer Nederlanders langdurig in beweging te krijgen. Ik zie de Beweegalliantie als een buitenboordmotor om al die goede initiatieven die er al zijn een extra zetje te geven. Daarnaast worden door samenwerking en kruisbestuiving binnen de beweegalliantie nieuwe initiatieven ontwikkeld, die de afzonderlijke partijen niet alleen kunnen realiseren,’ zegt hij.

Wat doet de Beweegalliantie?

Met de Beweegalliantie komt er meer maatschappelijke aandacht en actie voor bewegen. De focus van de Beweegalliantie ligt op een rol als verbinder en aanjager. Tussen verschillende domeinen, de publieke en private sector of tussen landelijk en lokaal beleid. Dat doen ze door te werken met settings en cirkels: Een setting is een plek in de maatschappij waarin ruimte is voor meer beweging. Daarbij richt de Beweegalliantie zich op de settings werk, zorg, onderwijs, leefomgeving, vrije tijd en actieve mobiliteit. Mensen en partijen uit het netwerk kunnen op eigen energie en enthousiasme binnen een setting een cirkel oprichten. Zo’n cirkel identificeert obstakels, ruimt ze op en vergroot het effect van succesvolle initiatieven. Een cirkel is dynamisch in tijd, omvang en participanten.

Daarbij bouwt de alliantie voort op samenwerkingen en initiatieven die er al zijn. Er wordt breed samengewerkt om gezamenlijk initiatieven op te schalen of op te starten.

Initiatief en ontstaan

In de Beweegalliantie werkt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vanaf 2022 samen met partijen uit onder meer de zorg, het maatschappelijk en sociaal domein, onderwijs, bedrijfsleven, sport, kennisinstellingen, gemeenten en andere departementen. De alliantie is een aanjager die andere partijen faciliteert met kennis, netwerk en communicatie.

Meedenken?

Heb je een vraag over deze alliantie of wil je meebewegen? Neem dan contact op met Esther Roelofs op esther.roelofs@beweegalliantie.nl.

Meer Beweegalliantie?

Kom in beweging voor meer bewegen! Bekijk de website van de Beweegalliantie.

Terug

Zuid-Limburg

20 december 2018

‘Geen project, maar een beweging’. Dat is het kernthema van regionetwerk Zuid‐Limburg. Doel is om met concrete lokale projecten te werken aan het oplossen van lokale vraagstukken om zo in te zetten op het verbeteren van aspecten van het leven in Limburg, zoals vergrijzing, ontgroening, gezondheidsachterstanden en werkgelegenheidsproblemen.

Wat speelt er in Zuid-Limburg?

  • Obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten komen in de regio vaker voor dan gemiddeld in Nederland. Ook steeds meer kinderen in deze regio ontwikkelen door een ongezonde leefstijl chronische ziektes met als gevolg dalende leerprestaties en groeiende sociale ongelijkheid. Dit leidt tot minder kansen op de arbeidsmarkt en daarmee tot hogere werkeloosheid. Een vicieuze cirkel.
  • De Zuid-Limburgse industrie zit in een versnelling en brengt extra werkgelegenheid met zich mee. Tegelijkertijd is de arbeidsparticipatie te laag (10% lager dan het landelijk gemiddelde) en zitten er 30.000 mensen in de kaartenbakken bij gemeenten en UWV.
  • Door schotten tussen bijvoorbeeld Zorgverzekeringswet financiering en gemeentelijke financiering en de daarmee toenemende bureaucratisering raken zorgvrager en zorgverlener steeds meer de weg kwijt in de regelgeving. Ook is de zorg niet altijd goed afgestemd. Dit staat effectieve hulpverlening in de weg.

Wat doet regionetwerk Zuid-Limburg?

Langs drie verschillende routes wil Zuid-Limburg komen tot een gezonde regio:

  • Zorg en wijk: In het experiment Blauwe Zorg in de Wijk onderzoeken ZIO, GGD Zuid-Limburg, gemeente Maastricht, Burgerkracht Limburg en coöperatie VGZ tuin Blauwe Zorg in Maastrichtse (achterstands)wijken hoe ze tot betere wijkzorg kunnen komen vanuit het concept van positieve gezondheid en de behoefte van de inwoners zelf.
  • Onderwijs: In de grootschalige interventiestudie De Gezonde Basisschool van de Toekomst van Movares wordt onderzocht of kinderen die op de basisschool een gestructureerd dagritme krijgen aangeboden met voldoende onderwijstijd, een gezonde lunch op school, sport, bewegen en spelen een betere fysieke, emotionele en intellectuele groei doormaken.
  • Van werk naar een arbeidsmarkt in beweging: Het regionale Mobility &Talent Centre Zuid-Limburg kijkt hoe mensen aan de zijlijn weer aan het werk kunnen en welke rol positieve gezondheid daarin kan spelen. Hierin werkt het regionetwerk samen met het Institute of Positive Health van Machteld Huber.

Limburg als proeftuin Positieve Gezondheid waarin burgers, zorgondernemers, gemeenten en kennisinstellingen worden geïnspireerd en uitgedaagd mee te denken en anders te kijken. Zo worden binnen voorheen gescheiden domeinen nieuwe samenwerkingsvormen ontwikkeld die de gezondheid en het welzijn van de mensen in Limburg ten goede komen. Meer informatie hierover vind je hier.

Samenwerken

In het regionetwerk werken de gemeente Maastricht, GGD Zuid-Limburg, de provincie, werkgevers (Mobility Talent Center), zorgvragers (Burgerkracht Limburg), zorgverzekeraar VGZ, Movare (De gezonde basisschool van de toekomst), Alliantie Sante en ZIO—blauwe zorg samen.

Doe mee

Onze regionetwerken kunnen altijd nieuwe partners gebruiken. Sterker, we vinden het een eer als je je wil verbinden aan een van deze netwerken. Laat het ons weten via info@allesisgezondheid.nl.