Terug

Samenwerking Institute for Positive Health en Alles is Gezondheid

4 juni 2020

In 2020-2021 gaan Instituut for Positive Health (iPH) en Alles is Gezondheid (AiG) intensiever samenwerken. Zowel praktisch als strategisch. Doel van de samenwerking is om regio’s dichter bij elkaar te brengen, het lerend vermogen in onze netwerken te verhogen en het aanreiken van gezondheidstools onder gezamenlijke vlag. Dit alles vanuit de overtuiging dat we de maatschappelijke beweging naar een gezonder en vitaler Nederland samen kunnen versterken.

Zowel iPH als AiG vinden hun bestaansrecht in de omslag van ziekte en zorg naar preventie en gezondheid. De organisaties werken vanuit dezelfde -holistische- opvatting over gezondheid en leggen beiden de relatie met domeinen zoals onderwijs, werk en leefomgeving. AiG doet dit vooral in een onafhankelijke, landelijke netwerkfunctie en iPH meer gericht op de ontwikkeling en implementatie van Positieve Gezondheid.

Een pad ontstaat door er op te lopen

“Vanuit de gedeelde missie is het logisch dat beide partijen elkaar vaak tegenkomen in het werkveld en samen optrekken in allerlei gezondheidsinitiatieven, veranderprocessen, regionale aanpakken en onderzoeken. Denk bijvoorbeeld aan onze succesvolle gezamenlijke kennissessies en praktijkdagen. De samenwerking loopt dus al langer en we kunnen het goed met elkaar vinden. Ik zeg: versterk elkaars kracht, dan kun je kansen grijpen om Nederland gezonder te maken’’, aldus Karen van Ruiten, programmahoofd van Alles is Gezondheid.

Positief Gezond Nederland

In elk geval voor de komende anderhalf jaar (2020-2021) is daarom besloten om de samenwerking flink op te schroeven. Daarvoor is op 4 juni 2020 een intentieverklaring getekend. iPH en AiG blijven vooralsnog eigenstandige organisaties met hun eigen governancestructuur. Laat onverlet dat beide partijen verder vooruit kijken in hun partnerschap. Angelique Schuitemaker, directeur iPH, schetst de stip op de horizon: ”Voor alle buurten, wijken, dorpen, steden en regio’s in Nederland willen we een centraal punt zijn die overzicht biedt, partijen verbindt, adviseert en kan helpen met tools, kennis en netwerken. Uiteraard om uiteindelijk te zorgen dat mensen in balans zijn, langer gezonder en gelukkiger leven en naar vermogen mee kunnen doen.”

Drie lijnen van samenwerking

De samenwerking tussen iPH en AiG richt zicht op drie lijnen. Allereerst gaan iPH en AiG regio’s die bezig zijn met gezondheid verder helpen met het verstevigen van onderlinge contacten, uitwisseling van praktijkervaring, kennisvouchers, de toepassing van Positieve Gezondheid, etc. Zo streven we naar een koepelfunctie voor 20-30 regionale netwerken. Daarnaast dragen we samen bij aan landelijke initiatieven zoals Nederland Gezondland. Hierin wordt met soortgelijke partners een ‘garage’ ontwikkeld met gezondheidstools, preventieaanpakken en (leer)instrumenten. Gebundeld aangeboden en bedoeld om lokaal toe te passen. Inclusief innovatief gebruik van Positieve Gezondheid. Het derde punt van samenwerking betreft de communicatie. Dat gaat van gezamenlijke contentcreatie en organisatie van events tot mogelijke nieuwe verschijningsvormen en ondersteuning in de functie van landelijk schakel- en kennispunt.

Gezondheid met open vizier

In de samenwerking gaat eigen kracht niet verloren. Karen van Ruiten (AiG): “Of het nu op de korte of lange termijn is, in ons partnerschap met iPH gaan we altijd uit van de netwerkgedachte. Zo lang het bijdraagt aan een gezonder Nederland haken we graag aan met andere publieke en private partijen. Het heeft geen zin om ieder voor zich het wiel uit te vinden. Ook de aansluiting met bewoners en het individu is essentieel. Want we blijven een beweging ‘van onderop’ die steeds de balans zoekt tussen collectieve en individuele verantwoordelijkheid.”

Nieuwe routes ontstaan

Angelique Schuitemaker (iPH) vult aan: ”De inzet van iPH en partners heeft in een paar jaar tijd geleid tot landelijke aandacht voor gezondheidsdenken en een werkbaar model voor zorg en welzijn. Met Alles is Gezondheid ontstaan nieuwe routes in de verbreding van Positieve Gezondheid naar andere sectoren of doelgroepen. Denk aan toepassing bij werkgevers, in het onderwijs of ruimtelijke ordening. Ook zie ik ons samen makkelijker de stap maken naar de burger. Maar linksom of rechtsom blijven we altijd uitgaan van de veerkracht, zelfredzaamheid en het aanpassingsvermogen van de mens.”

Positieve Gezondheid

Meer weten over het toepassen van positieve gezondheid en iPH?


Directeur Alles is Gezondheid & Positieve Gezondheid