Terug

Zuid-Limburg

20 december 2018

‘Geen project, maar een beweging’. Dat is het kernthema van regionetwerk Zuid‐Limburg. Doel is om met concrete lokale projecten te werken aan het oplossen van lokale vraagstukken om zo in te zetten op het verbeteren van aspecten van het leven in Limburg, zoals vergrijzing, ontgroening, gezondheidsachterstanden en werkgelegenheidsproblemen.

Wat speelt er in Zuid-Limburg?

  • Obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten komen in de regio vaker voor dan gemiddeld in Nederland. Ook steeds meer kinderen in deze regio ontwikkelen door een ongezonde leefstijl chronische ziektes met als gevolg dalende leerprestaties en groeiende sociale ongelijkheid. Dit leidt tot minder kansen op de arbeidsmarkt en daarmee tot hogere werkeloosheid. Een vicieuze cirkel.
  • De Zuid-Limburgse industrie zit in een versnelling en brengt extra werkgelegenheid met zich mee. Tegelijkertijd is de arbeidsparticipatie te laag (10% lager dan het landelijk gemiddelde) en zitten er 30.000 mensen in de kaartenbakken bij gemeenten en UWV.
  • Door schotten tussen bijvoorbeeld Zorgverzekeringswet financiering en gemeentelijke financiering en de daarmee toenemende bureaucratisering raken zorgvrager en zorgverlener steeds meer de weg kwijt in de regelgeving. Ook is de zorg niet altijd goed afgestemd. Dit staat effectieve hulpverlening in de weg.

Wat doet regionetwerk Zuid-Limburg?

Langs drie verschillende routes wil Zuid-Limburg komen tot een gezonde regio:

  • Zorg en wijk: In het experiment Blauwe Zorg in de Wijk onderzoeken ZIO, GGD Zuid-Limburg, gemeente Maastricht, Burgerkracht Limburg en coöperatie VGZ tuin Blauwe Zorg in Maastrichtse (achterstands)wijken hoe ze tot betere wijkzorg kunnen komen vanuit het concept van positieve gezondheid en de behoefte van de inwoners zelf.
  • Onderwijs: In de grootschalige interventiestudie De Gezonde Basisschool van de Toekomst van Movares wordt onderzocht of kinderen die op de basisschool een gestructureerd dagritme krijgen aangeboden met voldoende onderwijstijd, een gezonde lunch op school, sport, bewegen en spelen een betere fysieke, emotionele en intellectuele groei doormaken.
  • Van werk naar een arbeidsmarkt in beweging: Het regionale Mobility &Talent Centre Zuid-Limburg kijkt hoe mensen aan de zijlijn weer aan het werk kunnen en welke rol positieve gezondheid daarin kan spelen. Hierin werkt het regionetwerk samen met het Institute of Positive Health van Machteld Huber.

Limburg als proeftuin Positieve Gezondheid waarin burgers, zorgondernemers, gemeenten en kennisinstellingen worden geïnspireerd en uitgedaagd mee te denken en anders te kijken. Zo worden binnen voorheen gescheiden domeinen nieuwe samenwerkingsvormen ontwikkeld die de gezondheid en het welzijn van de mensen in Limburg ten goede komen. Meer informatie hierover vind je hier.

Samenwerken

In het regionetwerk werken de gemeente Maastricht, GGD Zuid-Limburg, de provincie, werkgevers (Mobility Talent Center), zorgvragers (Burgerkracht Limburg), zorgverzekeraar VGZ, Movare (De gezonde basisschool van de toekomst), Alliantie Sante en ZIO—blauwe zorg samen.

Doe mee

Onze regionetwerken kunnen altijd nieuwe partners gebruiken. Sterker, we vinden het een eer als je je wil verbinden aan een van deze netwerken. Laat het ons weten via info@allesisgezondheid.nl.