Partner sinds

25 september 2017

Wij, Vitaal en Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

We stimuleren en versnellen de transformatie naar meer preventie, naar eigen keuzes en verantwoordelijkheid naar vermogen. We hebben daarbij de gezamenlijke uitgangspunten: 

  • De mens (inwoner, cliënt, patiënt, medewerker) staat centraal;
  • We focussen op het welbevinden van inwoners en op het meedoen aan de samenleving. We gaan hierbij uit van zes levensdomeinen: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Vanaf de inhoud van de aanpak en de organisatie van de uitvoering tot en met het effect op deze zes levensdomeinen en de wijze van financiering;
  • We dragen bij aan een cultuurverandering in de gezondheidszorg, waarbij het accent van ziekte en zorg verschuift naar gezondheid en gedrag. Wij normaliseren in plaats van onnodig problematiseren en medicaliseren: ‘niet alles moet wat kan, maar wel alles kan wat moet’;
  • We vergroten ons blikveld… we zoeken oplossingen ook buiten het eigen en professionele domein;
  • We versnellen en versterken de inzet op preventie via de organisatie van bijeenkomsten met een focus op outcome-gericht werken; 
  • We durven kritisch te kijken naar ons eigen handelen en nemen onze verantwoordelijkheid binnen de eigen invloedssferen, als organisatie, als professional en als medewerker;
  • We behouden de lokale diversiteit en zorgen voor aansluiting met het bestaande, waarmee we de transformatie versterken. 

Wij realiseren ons dat de transformatie een proces van jaren is dat grote impact heeft op inwoners, professionals, managers en bestuurders.

Wij hebben de ambitie dit regionetwerk uit te breiden en komend jaar een gezamenlijke gezondheidsagenda op te stellen van waaruit we overgaan tot daadwerkelijk doen. 

Wij organiseren workshops en intervisiebijeenkomsten in ons netwerk om van elkaars praktijk en ervaring te leren. Wij sluiten ons aan als regionetwerk bij Alles is gezondheid… en bieden onze kennis en ervaring actief aan om effectiever samen te werken met de andere regionetwerken van Alles is gezondheid…. 

Wij dragen bij aan het monitoren en evalueren van de voortgang van onze hierboven genoemde activiteiten en leggen hierover jaarlijks verantwoording af.

Lees meer over de lancering van de pledge

Bekijk hier het nieuwsitem van RTV Dortrecht

Lees hier het artikel in de regio editie van het AD
 

Locaties

p/a Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
Karel Lotsyweg 40
3318 AL Dordrecht
Nederland