Health Innovation School Zuid West Nederland


Bijdrage aan Alles is Gezondheid


Wij, Care-Innovation Centre West-Brabant en GGD West-Brabant, onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en beloven hiervoor de onderstaande activiteiten uit te voeren. Bijdrage aan een vitaler en gezonder Nederland:

  • Wij organiseren van januari tot en met mei 2019 de eerste regionale Health Innovation School. Hierbij staat leren, co-creëren en implementeren rondom vitaliteit, welzijn en zorg in Zuid-West Nederland centraal. We zullen hierbij kennis delen met 50 deelnemers gedurende 5 maanden.

Stevenshof Vitaal


Bijdrage aan Alles is Gezondheid

Wij, bewoners en samenwerkende organisaties, onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en beloven speciaal hiervoor deze activiteiten uit te voeren.

Onze ambitie is samenwerken aan een wijk waarin bewoners zich Positief Gezond(er) voelen. Dat wil zeggen dat bewoners de dingen (kunnen) doen die zij belangrijk vinden. Zij stimuleren en ondersteunen elkaar daarin. De wijk wordt eind 2021 als leefbaarder ervaren. Mensen, jong en oud, wonen en werken er graag.

Noordkop Gezond voor Elkaar


Bijdrage aan Alles is Gezondheid

Wij, bovenstaande deelnemers aan het netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar, onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en beloven hiervoor de onderstaande activiteiten uit te voeren.

Regio Gooi en Vechtstreek

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Regio Gooi en Vechtstreek maakt zich sterk voor een gezonde vitale regio in samenwerking met inwoners, gemeenten, ziekenhuis, Netwerk Goed en Gezond Leven, verloskundigen, huisartsen, sportverenigingen, scholen, speeltuinverenigingen, welzijn- en zorgorganisaties, natuurorganisaties en bedrijfsleven. We verbinden het sociaal en het fysiek domein. Dit doen wij in verschillende samenwerkingsverbanden, binnen en zo nodig buiten de regio.

De Nieuwe Leefstijl

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Het is onze ambitie om in 2018 een “Leer- en ervaarcentrum voeding en duurzame voedselketen” op te zetten waarin kennis van gezond eten verbonden wordt aan duurzaamheid, natuur- en milieueducatie en voorkomen van voedselverspilling.

Welzijn op Recept Leiden

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij, de samenwerkende partners in Welzijn op recept Leiden, zullen de impact van Alles is gezondheid verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Onze gezamenlijke inzet is gericht op de bevordering van de positieve gezondheid (inclusief de participatie en het welzijn) van mensen met psychosociale klachten. Daartoe zullen we Welzijn op Recept implementeren en borgen in allewijken van Leiden.

GGD IJsselland

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

GGD IJsselland werkt vanuit het uitgangspunt van positieve gezondheid voor én met de elf gemeenten in IJsselland en samen met diverse organisaties aan de missie: voor een gezonde samenleving. Dit doen we door het uitvoeren van onderzoeken, het signaleren van gezondheidsrisico’s, het adviseren van gemeenten en inwoners, het bevorderen van gezond gedrag, het uitvoeren van interventies om de gezondheid te beschermen en het bieden van een vangnet voor mensen die (tijdelijk) niet zelfredzaam zijn.

Special Olympics Healthy Communities - Groningen (Zorg)

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Mensen met een beperking of een chronische ziekte bewegen in het algemeen minder en hebben een grotere kans op gezondheidsproblemen en overgewicht. Wij zijn van mening dat de gezondheid van mensen met een beperking of chronische ziekte in Nederland nog veel beter kan. De hierboven genoemde partijen zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Special Olympics Healthy Communities - Groningen (Onderwijs)

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Mensen met een beperking of een chronische ziekte bewegen in het algemeen minder en hebben een grotere kans op gezondheidsproblemen en overgewicht. Wij zijn van mening dat de gezondheid van mensen met een beperking of chronische ziekte in Nederland nog veel beter kan. De hierboven genoemde partijen zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

HZ University of Applied Sciences - Lectoraat Healthy Region

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Het lectoraat Healthy Region ontwikkelt expertise over de economische en maatschappelijke waarden van innovatieve, aan gezond leven en welzijn gerelateerde services en producten die passen bij de veranderende behoeften van zowel bewoners als toeristen in Zeeland. In het bijzonder richt het lectoraat zich hierbij op de invloed van omgevingskenmerken op welzijn en gezondheid.  

Vitaal en Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid

Samen staan wij voor een veerkrachtig en vitaal Zuid-Holland Zuid, waar iedereen naar vermogen meedoet. 

Special Olympics Healthy Communities - regio Almere

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij zijn van mening dat de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking in Nederland nog veel beter kan. Onderzoek wijst uit dat deze mensen vaker gezondheidsproblemen hebben dan gemiddeld. Zo komt obesitas onder deze groep drie keer zoveel voor als bij mensen zonder beperking en staat de zorg voor het fysieke welzijn door transitie en bezuinigingen onder druk.


Cederhof

Bijdrage aan Alles is gezondheid...


De Cederhof is een instelling voor Welzijn, Zorg en Wonen, die zoveel als mogelijk persoonlijke zorg levert.Of het nu gaat om zelfstandig of beschermd wonen, welzijn of thuiszorg, Cederhof zoekt een passende oplossing. Cederhof is gevestigd in Kapelle, Zeeland. 

Gezonde Kidsmarketing

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij, iresearch, HAS Hogeschool en Wageningen University & Research, zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Wij zetten ons in voor de kanteling van ongezonde naar gezonde kidsmarketing. Dit doen we door bewustwording te creëren rondom gezonde kidsmarketing, mensen hiervoor te inspireren en partijen aan te sporen tot acties die leiden tot gezonde kidsmarketing. Dit doen we onder vermelding van #GezondeKidsmarketing.

TVN-zorgt

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

TVN-zorgt werkt vanuit de visie van Positieve gezondheid (Huber, 2012) in de wijkverpleging en ambulante begeleiding in het werkgebied van TVN-zorgt.