Transitie in de zorg


Bijdrage aan Alles is Gezondheid

Wij, FNO Zorg én Perspectief, Jongerenpanel Zorg én Perspectief, Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde (NVK), Kennisinstituut Medisch Specialisten (KIMS), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam, Stichting MIND en Stichting Kind en Ziekenhuis, onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en beloven speciaal hiervoor de onderstaande activiteiten uit te voeren.  

Zeeland Beach Classics

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij, van de Zeeland Beach Classics, streven ernaar om van Zeeland een gezonde en vitale provincie te maken. Hierbij ligt de nadruk zowel op maatschappelijk als economische gezondheid en vitaliteit. Middels het internationale top- en breedtesport evenement willen we onze ambities realiseren. De Zeeland Beach Classics kenmerkt zich door haar sportieve en recreatieve karakter. Hierbij zijn de 3 thema’s Lichaamsbeweging, Educatie & Gezonde voeding van prominent belang. Ook bevat  de Zeeland Beach Classics een maatschappelijke karakter.

Chocolate Lovers

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij, Chocolate Lovers, zijn een stichting met bijna 50 vrijwilligers die zich dag in , dag uit belangeloos inzetten om de doelstellingen van de stichting keer op keer te verwezenlijken. Wij leiden onze eigen vrijwilligers op tot ambachtelijke Chocolatier, winkel-, logistiek-, Sales-, Administratief-, of allround medewerker. We zijn op deze manier in de gelegenheid een 100% eerlijk product in de winkel te verkopen. 

De Geweldige Wijk Meppel

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij, GeluksBV, Hogeschool Windesheim, Welzijn Mensenwerk en gemeente Meppel zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

De Nieuwe Leefstijl

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Het is onze ambitie om in 2018 een “Leer- en ervaarcentrum voeding en duurzame voedselketen” op te zetten waarin kennis van gezond eten verbonden wordt aan duurzaamheid, natuur- en milieueducatie en voorkomen van voedselverspilling.

Welzijn op Recept Leiden

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij, de samenwerkende partners in Welzijn op recept Leiden, zullen de impact van Alles is gezondheid verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Onze gezamenlijke inzet is gericht op de bevordering van de positieve gezondheid (inclusief de participatie en het welzijn) van mensen met psychosociale klachten. Daartoe zullen we Welzijn op Recept implementeren en borgen in allewijken van Leiden.

Special Olympics Healthy Communities - Groningen (Zorg)

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Mensen met een beperking of een chronische ziekte bewegen in het algemeen minder en hebben een grotere kans op gezondheidsproblemen en overgewicht. Wij zijn van mening dat de gezondheid van mensen met een beperking of chronische ziekte in Nederland nog veel beter kan. De hierboven genoemde partijen zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Special Olympics Healthy Communities - Groningen (Sport)

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Mensen met een beperking of een chronische ziekte bewegen in het algemeen minder en hebben een grotere kans op gezondheidsproblemen en overgewicht. Wij zijn van mening dat de gezondheid van mensen met een beperking of chronische ziekte in Nederland nog veel beter kan.

Special Olympics Healthy Communities - Groningen (Overheid)

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Mensen met een beperking of een chronische ziekte bewegen in het algemeen minder en hebben een grotere kans op gezondheidsproblemen en overgewicht. Wij zijn van mening dat de gezondheid van mensen met een beperking of chronische ziekte in Nederland nog veel beter kan.

Special Olympics Healthy Communities - Groningen (Onderwijs)

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Mensen met een beperking of een chronische ziekte bewegen in het algemeen minder en hebben een grotere kans op gezondheidsproblemen en overgewicht. Wij zijn van mening dat de gezondheid van mensen met een beperking of chronische ziekte in Nederland nog veel beter kan. De hierboven genoemde partijen zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

HZ University of Applied Sciences - Lectoraat Healthy Region

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Het lectoraat Healthy Region ontwikkelt expertise over de economische en maatschappelijke waarden van innovatieve, aan gezond leven en welzijn gerelateerde services en producten die passen bij de veranderende behoeften van zowel bewoners als toeristen in Zeeland. In het bijzonder richt het lectoraat zich hierbij op de invloed van omgevingskenmerken op welzijn en gezondheid.  

Schoolfruit.nl

Bijdrage aan Alles is gezondheid

Schoolfruit.nl is leverancier voor schoolfruit van het EU-schoolfruitprogramma. Alle basisscholen in Nederland mogen zich inschrijven voor EU-Schoolfruit. Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma wordt aangeboden door de Europese Unie, het ministerie van Economische Zaken en de schoolfruitleveranciers.  

Schoolfruit.nl zet zich in om: 

Special Olympics Healthy Communities - regio Almere

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij zijn van mening dat de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking in Nederland nog veel beter kan. Onderzoek wijst uit dat deze mensen vaker gezondheidsproblemen hebben dan gemiddeld. Zo komt obesitas onder deze groep drie keer zoveel voor als bij mensen zonder beperking en staat de zorg voor het fysieke welzijn door transitie en bezuinigingen onder druk.


MKB Parkstad

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

MKB Parkstad is een belangenvereniging van middelgrote en kleine bedrijven in de regio Parkstad (Oostelijke mijnstreek) en heeft 450 leden. MKB Parkstad onderhoudt het contact met 8 gemeenten. 

Wij, MKB Parkstad, zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

The Elephant Learning in Diversity

Bijdrage Alles is gezondheid...

The Elephant Learning in Diversity ondersteunt organisaties in het sociale en educatieve domein bij strategische vraagstukken, leer- en innovatietrajecten, projectontwikkeling, het begeleiden van veranderingsprocessen en het trainen en coachen van professionals en vrijwilligers.

PMA Nederland & EduMind

Bijdrage Alles is gezondheid...

PMA Nederland en EduMind zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

ZonMw-project: “The social connector as linkage between care, welfare and active citizenship

Bijdrage Alles is gezondheid...

De gezamenlijke partijen van het ZonMw-project: “The social connector as linkage between care, welfare and active citizenship, zullen de impact van Alles is Gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Learn for Life

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Learn for Life is een netwerkorganisatie voor lokale, regionale en nationale organisaties die actief zijn in het brede veld van non-formele educatie en een platform voor het uitwisselen en verdiepen van ervaringen over het leren van volwassenen vanuit het perspectief van het Europese beleid rond een leven lang leren.

NDC Mediagroep

Bijdragen aan Alles is Gezondheid...

Wij zien onze rol van verbinder in samenwerkingsverbanden met tal van partijen in en rond de Gezondheidszorg zoals Menzis, UMCG, De Friesland Zorgverzekeraar, GGZ Friesland, Lentis, Health i-Port, HANNN, Vitalinq, Sport Fryslan, Martini-ziekenhuis, Hanzehogeschool, RUG, Holland Webweek, Fit en Fun-vakanties en anderen. 

VitaalPortaal

Bijdagen aan Alles is Gezondheid...

Vitaalportaal, de coöperatie ter bevordering van vitaliteit, biedt een integrale aanpak op vitaliteit en blijvende verandering voor de werkende mens en organisaties. We onderscheiden ons door innovatieve benaderingen waarin we ehealth en rakende werkvormen combineren, zodat de beleving centraal staat. We zijn er van overtuigd dat vitaliteit niet berust op een enkel aspect in ons dagelijks bestaan. Veranderen bestendigt wanneer op alle leefgebieden (wonen, werken, leren en vrije tijd) actief wordt ingezet.

Steunpunt Smaaklessen van Wageningen UR

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Het Steunpunt Smaaklessen van Wageningen UR gaat het lesprogramma Smaaklessen aanbieden en doorontwikkelen voor het basisonderwijs.

ITTA, kennisinstituut voor taalontwikkeling

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Het ITTA zet zich als kennisinstituut voor taalontwikkeling in om het taalniveau van Nederlandstalige en anderstalige laaggeletterden naar een hoger niveau te brengen. Hierbij geldt telkens dat er aansluiting moet zijn bij de doelen van de leerder, bijvoorbeeld meer kennis krijgen over de gezondheid van jezelf en je kind.

Pennock en Postema

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Gedragsbeïnvloeding vindt overal om ons heen plaats. In de supermarkt, via het internet, op tv, enzovoort. Door deze beïnvloedingsstrategieën in te zetten om zo het goede uit de mens te halen, krijg je oplossingen die werken én iedereen wil zien. Pennock en Postema gaat uit van de kracht van de mens en focussen ons op wat men wél kan. Met de implementatie van de juiste technieken zorgen we dat mensen ambities op het gebied van gezondheid omzetten in concreet gedrag.

Alliantie gezondheid en geletterdheid

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

De Alliantie gezondheid en geletterdheid gaat extra activiteiten ontplooien voor de 2,5 miljoen mensen in Nederland die laaggeletterd zijn. Er is immers genoeg winst te behalen: taal maakt gezonder, taal participeert en taal werkt. Kortom, lezen en schrijven zijn essentieel om mee te kunnen doen op school, op het werk en in de maatschappij.

Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn verbreden en verdiepen de impact van Alles is gezondheid… door themabijeenkomsten en cursussen over onder andere bewegen en gezond eten te organiseren. Jasmijn is vooral gericht op allochtone vrouwen.

Pagina's