Partner sinds

06 juni 2018

Bijdrage aan Alles is gezondheid...


Wij, Vitaal IJmond zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

  •  Wij bieden in samenhang persoonsgerichte zorg en ondersteuning, wat mensen helpt een kwalitatief hoogwaardig en zinvol leven te leiden met zoveel mogelijk zelfstandigheid en deelname aan het dagelijks leven. Dit doen we door het realiseren van passende voorzieningen voor alle inwoners in de regio. Het zelf organiserend vermogen in de samenleving ligt in toenemende mate bij mensen zelf, bij netwerken en in het maatschappelijk ondernemerschap van organisaties en bedrijven. Dienstverlening van de overheid is daarop aanvullend; sluit daarop aan. Dat is de omkering van ‘zorg voor’ naar ‘zorgen dat’. Dat vraagt om andere arrangementen voor het realiseren van passende voorzieningen, lokaal en regionaal. Wij willen deze ontwikkelopgave samen met alle netwerkleden vorm geven.
     
  • Een andere focus is gericht op verdere uitwerking van de aanpak van overgewicht en obesitas, voortbordurend op de reeds gestarte initiatieven om overgewicht bij jeugd te verminderen. Obesitas is namelijk een van de belangrijkste oorzaken van ziekte en sterfte. Door onze krachten en ideeën te bundelen, gericht op een gedragsverandering, en samenwerking te zoeken met partners uit andere sectoren, zoals het bedrijfsleven.
     
  • Het organiseren van workshops en intervisie bijeenkomsten in ons netwerk om van elkaar te leren en praktijkervaringen te delen. Het beoogde resultaat is dat organisaties anders denken en doen, hierover actief communiceren en dat onze medewerkers en inwoners weten wat van ze wordt verwacht.


Wij dragen bij aan het monitoren en evalueren van de voortgang van onze hierboven genoemde activiteiten en leggen hierover jaarlijks verantwoording af. 

Locaties

Haarlem
Nederland