Partner sinds

11 april 2014

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

GGD GHOR Nederland en Louis Bolk Instituut willen samen met GGD'en in Nederland invulling gaan geven aan Positieve Gezondheid': "Het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van de lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.” Positieve gezondheid is gericht op integrale bevordering van gezondheid binnen meerdere domeinen en versterkt de verbinding tussen gezondheid, preventie en de decentralisaties in het sociaal domein.

Activiteiten

Onderzoek

GGD GHOR Nederland en Louis Bolk Instituut willen samen met GGD'en meetinstrumenten voor positieve gezondheid verzamelen en doorontwikkelen, met als doel o.a. dat in de monitors volwassen/ouderen van 2016 indicatoren voor positieve gezondheid komen, dat bijv. de ZelfRedzaamheidsMatrix (ZRM) verder ontwikkeld kan worden als tool voor handelingsperspectieven in zorg-cliëntcontacten voor het algemene publiek en dat wijkprofielen meer in kaart brengen wat de krachten, zelfregie en gezondheidsbevorderende factoren zijn van zowel inwoners, als van de omgeving.

Beleid Positieve Gezondheid

GGD GHOR Nederland en Louis Bolk Instituut gaan beleidsinitiatieven voor lokaal gezondheidsbeleid (die werken aan het vertalen van indicatoren Positieve gezondheid naar beleid) bijeenbrengen en stimuleren kennisuitwisseling van lokale beleidsinitiatieven op dit terrein tussen onderzoekers, beleidsmedewerkers en uitvoerenden.

Praktijk Positieve Gezondheid

GGD GHOR Nederland en Louis Bolk Instituut vertalen dit nieuwe gezondheidsconcept naar preventie in de praktijk, om daarmee de (sociale) kracht van burgers te ondersteunen, de gezondheidsvaardigheden ten behoeve van eigen regie te vergroten en de samenhang van interventies te versterken, onder meer in:

  • integrale wijkgerichte gezondheidsprojecten
  • projecten gericht op het verkleinen van sociaaleconomisch gerelateerde gezondheidsverschillen
  • handelingsperspectieven in zorg-cliëntcontacten

Locaties

GGD GHOR Nederland en Louis Bolk Instituut
Zwarte Woud 2
Utrecht
Nederland