Partner sinds

13 november 2014

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Gemeente Bergen op Zoom wil werken aan de gezondheid van de bevolking en zet daarvoor een aantal activiteiten in, onder andere op het gebied van gewicht, alcoholmatiging en fitheid. Specifieke doelgroepen zijn jongeren (JOGG) en ouderen (Fitplein 65+ en Vroegsignalering Kwetsbare Ouderen).

Activiteiten

Meerjarenplan basisscholen

De gemeente Bergen op Zoom zal de komende schooljaren vier basisscholen en één VO–school ondersteunen met als hoofdthema: gezonde voeding.

JOGG-gemeente

De gemeente Bergen op Zoom is voornemens om een JOGG-gemeente te worden, waarin sport en bewegen en gezonde voeding in de preventie van overgewicht centraal komen te staan. Sport is leuk en gezonde voeding is lekker!

Regionaal preventieprogramma alcoholmatiging jongeren

De gemeente Bergen op Zoom zet zich samen met andere gemeenten in de regio West –Brabant in voor het ontwikkelen van een regionaal preventieprogramma alcoholmatiging jongeren, te starten vanuit de VO-scholen in de regio.

Vroegsignalering Kwetsbare Ouderen (VKO)

De gemeente Bergen op Zoom start met het project Vroegsignalering Kwetsbare Ouderen (VKO). De primaire doelstelling van VKO is dat de oudere zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen, op verantwoorde wijze met behoud van ervaren kwaliteit van leven. Hierbij zijn de volgende subdoelstellingen geformuleerd:

  •  Het vroegtijdig signaleren van kwetsbaarheid
  • Het vormen en coördineren van een samenhangend hulpverlenings- en zorgaanbod voor kwetsbare ouderen op het gebied van welzijn, wonen, zorg en behandeling, waarbij expliciete aandacht is voor de regiefunctie van de huisarts
  • Het leveren van een bijdrage aan het zelfmanagement en het versterken van bestaande steunsystemen
  • Het voorkomen van (herhaaldelijk) bezoek aan en/of (tijdelijke) opname in het ziekenhuis.

 

 

 

Fitplein 65+

Twee keer per jaar organiseert de gemeente Bergen op Zoom het Fitplein voor zijn bewoners van 65+. Hierin kunnen de oudere bewoners hun gezondheid laten checken op cholesterol en diabetes. De conditie wordt getest en het gewicht gewogen. Er is informatie over gezonde voeding en bewoners maken kennis met sportverenigingen en de beweegcoach.

Kadernota ‘Samen leven Samen doen’

In de kadernota ‘Samen leven Samen doen’ staat een gezonde en vitale gemeente Bergen op Zoom centraal. Zo zijn preventie en het bevorderen van een gezonde leefstijl sleutelbegrippen in het sociale domein. Gezond maakt gelukkig. Het bevorderen van een gezonde leefstijl is gekoppeld aan de sport, met als uitgangspunt: bewegen en sporten zijn prettig en leuk.

Locaties

Gemeente Bergen op Zoom
Jacob Obrechtlaan 4
Bergen op Zoom
Nederland