Partner sinds

30 mei 2017

Bijdrage Alles is gezondheid...

The Elephant Learning in Diversity ondersteunt organisaties in het sociale en educatieve domein bij strategische vraagstukken, leer- en innovatietrajecten, projectontwikkeling, het begeleiden van veranderingsprocessen en het trainen en coachen van professionals en vrijwilligers.

 The Elephant Learning in Diversity, zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Activiteiten

Realiseren vraaggericht educatief aanbod

Het in 2017 realiseren van een vraaggericht educatief aanbod in het kader van het realiseren van de vitale samenleving in de gemeente Veldhoven, waarin participatie en eigen kracht van de burgers kernbegrippen zijn. Het aanbod is erop gericht (met name kwetsbare) burgers hiervoor zo nodig toe te rusten door middel van educatieve activiteiten.

Beschrijven en overdraagbaar maken van vraaggericht educatief aanbod

Het in 2017 beschrijven en overdraagbaar maken van dit model voor andere gemeenten, die een vitale samenleving als uitgangspunt nemen; naar verwachting zal het gaan om nieuwe trajeten in 5 – 10 gmeenten in de periode 2017 en 2018.

Realiseren Europees project vergroten digitale vaardigheden voor oudere werkzoekenden

Het in 2017 en 2018 realiseren van een Europees project met betrekking tot het vergroten van digitale vaardigheden voor oudere werkzoekenden;

In 2019 de in dit project ontwikkelde kennis verder verspreiden onder betrokken en belanghebbende partijen; hierbij wordt gedacht aan lokale samenwerkingsverbanden tussen leerwerkloketten, bibliotheken, sociale wijkteams en seniorweb.

Realiseren Europees samenwerkingsproject ondersteunen gehandicapten bij ontwikkelen ondernemerschapsvaardigheden

Het in 2017 en 2018 realiseren van een Europees samenwerkingsproject waarin online tools ontwikkeld worden om gehandicapten te ondersteunen in het ontwikkelen van algemene ondernemerschapsvaardigheden om hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt te vergroten;

In 2019 de in dit project ontwikkelde kennis verder te verspreiden onder betrokkenen belanghebbende partijen.

Locaties

Nederland