Partner sinds

05 februari 2014

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

De Algemene Werkgevers Vereniging Nederland (AWVN) ijvert voor het creëren van goede arbeidsomstandigheden die bijdragen aan gezondheid en welzijn en het scheppen van mogelijkheden voor meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Partner sinds

5 februari 2014

Activiteiten

Stimuleren en ondersteunen initiatieven duurzame inzetbaarheid binnen bedrijven

De AWVN stimuleert en ondersteunt initiatieven in bedrijven en branches ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid en de betrokkenheid van medewerkers.

Aandacht vragen voor duurzame inzetbaarheid in cao's

De AWVN vraagt in cao’s aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Bijvoorbeeld door meer ruimte te creëren voor individuele maatwerkafspraken, opleiding en ontwikkeling en te kijken naar werktijden, arbeidsomstandigheden en leefstijl.

Inzetten op goede arbeidsverhoudingen

De AWVN zet in op goede arbeidsverhoudingen, die de basis vormen om in alle openheid en in goede dialoog met elkaar, arbeids- en gezondheidsrisico’s te bespreken en naar oplossingen te zoeken.

7500 banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking

De AWVN ondersteunt organisaties bij het zodanig organiseren van het werk dat dit meer mogelijkheden biedt voor het succesvol plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (7500 banenplan).

Samen zoeken naar optimalisering gezondheidsbeleid

De AWVN voert de discussie over arbeidsrisico’s met zijn netwerk van bedrijven op het terrein van arbeid en gezondheid en ijvert samen deze partijen voor de optimalisering van het gezondheidsbeleid.

Interventies voor arbeidsrisico psychosociale arbeidsbelasting

De AWVN denkt mee met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over adequate interventies voor het arbeidsrisico psychosociale arbeidsbelasting.

Stimuleren regionale samenwerkingsinitiatieven bedrijven en andere instellingen

De AWVN verkent en stimuleert waar nodig regionale initiatieven van samenwerking tussen bedrijven en andere instellingen.

Locaties

AWVN
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag
Nederland