Partner sinds

05 september 2017

Wij Active Health Foundation, willen ons verbinden aan het Nationaal Programma Preventie Alles is gezondheid…. Wij zijn van mening dat de gezondheid van de mensen in Nederland nog veel beter kan. Het verbeteren van de gezondheid draagt bij aan een vitale maatschappij en een vitale economie.

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Project Food for Health: Doel is het individu in zijn eigen leefomgeving – zijn eigen wijk – integraal te faciliteren op zijn zelfredzaamheid rond de waarde van gezondheid in zijn denkvermogen en ‘doenvermogen’. Met aandacht voor upstream en downstream invloeden op ons gedrag. Waarbij de focus ligt op kwetsbare groepen in onze samenleving, zoals de medemens met een lage sociaaleconomische status (SES), een chronische ziekte en/of, de generatie van de toekomst, jongeren.

Deze beweging wordt gecreëerd door het individu vanuit een aantrekkelijke plek in zijn nabije publieke leefomgeving via fysieke ingrepen (materiële omgeving) en sociaal-culturele ingrepen (events), te nudgen op gezonder gedrag zonder de ongezonde keuze te verbieden. 

De praktische vertaling hiervan in de openbare ruimte van de wijk:

  • Via een fysieke ingreep – plaatsing van een ‘gezond gebouwde’ paviljoen/kiosk – een aantrekkelijke gezondheidshub creëren waar het individu laagdrempelig de keuze kan maken voor gezonde biologische voeding tegen democratische prijzen en informatie krijgt aangereikt over hoe je op alle facetten van je leven gezond kunt leven.
  • Via sociaal culturele ingrepen – (bestaande) events zoals een gezondheidsmarkt, schooldag van de duurzaamheid, een gezonde buurtlunch, een veiling van gezonde diensten et cetera – rond de gezondheidshub een levendige beweging aanjagen die het individu nudged op bewustzijn van de waarde van gezondheid voor zichzelf, zijn omgeving, de samenleving en/of de wereld.
  • Participatie door betrokken burgers in de rol van vrijwilliger en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Doorontwikkeling van de Gezonde wijk naar een Integraal Gezonde Wijk én een impuls geven aan de beweging van nazorg naar voorzorg (preventie) via een zogenaamde ‘verbindingsmanager’. Een verbindend persoon die de samenwerking op zoekt met publieke instanties (huisartsenpost, steunpunt schuldhulpverlening, scholen, culturele instellingen etc) ondernemers en actieve burgers in de wijk die zich hard (willen) maken voor een gezonde en groene wijk.
     

Dit project wordt uitgevoerd door de sociale onderneming Yes We Do!. In samenwerking met gemeentelijke instanties, (semi-)publieke instellingen in de wijk, betrokken ondernemers en actieve burgers. Food for Health zet in op een duurzame versterking van de lokale gezonde leefomgeving en gaat daarom uit van een zichzelf bedruipend en in de basis eeuwig durend principe. De ambitie is om in 2018 in 30 gemeentes te starten.

Daarnaast zijn er diverse projecten in ontwikkeling, waaronder:

  • Project ‘Veerkracht onderwijs’: Meer veerkracht voor kwetsbare doelgroepen, de jeugd en volwassenen met een lage SES, door het aanbieden van leefstijlonderwijs. Wij bieden het curriculum aan in gedifferentieerde leeromgevingen en onderzoeken de effecten daarvan.
     

Actuele informatie over alle ‘Gezonde mensen in een gezonde wereld’ projecten is te vinden op www.activehealthfoundation.org.

Wij dragen bij aan het monitoren en evalueren van de voortgang van onze hierboven genoemde activiteiten en leggen hierover jaarlijks verantwoording af.

5 september 2017