Jij & Co

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Jij & Co wil netwerken realiseren waarbinnen mensen elkaar leren kennen en willen helpen. Daarom organiseert Jij & Co projecten voor mensen die een concrete vraag hebben en hun eigen leefomgeving willen verbeteren. Onderzoek in samenwerking met de wetenschapswinkel van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) vormt een vast onderdeel van elk project.

Geef een (prenten)boek cadeau

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij onderschrijven de doelstellingen van de Alliantie gezondheid en geletterdheid waarin geletterdheid een prominente plaats krijgt in het landelijk streven om de gezondheid van kinderen te bevorderen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen die voorgelezen worden beter presteren op school en later succesvoller zijn in de maatschappij. Boeken bevatten prachtige verhalen, die de fantasie prikkelen, vensters openen naar nieuwe avonturen, mensen en culturen. Kortom: door boeken gaan er werelden voor je open.

Welzijn op Recept Leiden

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij, de samenwerkende partners in Welzijn op recept Leiden, zullen de impact van Alles is gezondheid verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Onze gezamenlijke inzet is gericht op de bevordering van de positieve gezondheid (inclusief de participatie en het welzijn) van mensen met psychosociale klachten. Daartoe zullen we Welzijn op Recept implementeren en borgen in allewijken van Leiden.

Actief Ouderschap

Bijdrage Alles is gezondheid...

Kinderen ontwikkelen zich beter als professionals en ouders goed met elkaar samenwerken rondom het kind. Dan bedoelen we professionals in onderwijs, maar ook in opvang, zorg en sport.

ZonMw-project: “The social connector as linkage between care, welfare and active citizenship

Bijdrage Alles is gezondheid...

De gezamenlijke partijen van het ZonMw-project: “The social connector as linkage between care, welfare and active citizenship, zullen de impact van Alles is Gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Learn for Life

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Learn for Life is een netwerkorganisatie voor lokale, regionale en nationale organisaties die actief zijn in het brede veld van non-formele educatie en een platform voor het uitwisselen en verdiepen van ervaringen over het leren van volwassenen vanuit het perspectief van het Europese beleid rond een leven lang leren.

Idiomorf infographics

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Idiomorf infographics zal de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

ITTA, kennisinstituut voor taalontwikkeling

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Het ITTA zet zich als kennisinstituut voor taalontwikkeling in om het taalniveau van Nederlandstalige en anderstalige laaggeletterden naar een hoger niveau te brengen. Hierbij geldt telkens dat er aansluiting moet zijn bij de doelen van de leerder, bijvoorbeeld meer kennis krijgen over de gezondheid van jezelf en je kind.