Emergis

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Zorgen is een onderdeel van het menselijk bestaan. Zorgen voor jezelf en zorgen voor een ander: kind, ouder, partner, broer, buurvrouw, vriend, bewoner of patiënt. Als mantelzorger, vrijwillig en onbetaald; of als professional, formeel en betaald. Om welke relatie het ook gaat, zorgen kenmerkt zich door de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de overtuiging dat iedereen recht heeft op een waardig en zinvol leven.

Stichting Piëzo, Indigo Preventie en Weten&Eten

Bijdrage aan Alles is gezondheid....

Stichting Piëzo stelt mensen in de gelegenheid om hun talenten en vaardigheden te ontdekken en verder te ontwikkelen zodat zij op een zo volledig mogelijke participeren, integreren en emanciperen in de samenleving. Met de PiëzoMethodiek kunnen mensen zich stapsgewijs (in 5 participatiefases) ontwikkelen om volwaardig deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Aan het einde van elke fase hebben de mensen iets nieuws geleerd.

Stichting Welzijn en Dienstverlening (SWD)

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Grip & Glanscursussen zijn maatwerkbijeenkomsten voor vrouwen en mannen van 50 jaar of ouder. De cursussen zijn enorm slim opgebouwd, vooral met het doel om deelnemers meer zelfvertrouwen te geven, zodat zij zelf weer allerlei initiatieven gaan nemen. Een bewezen hoog percentage deelnemers gaat met meer gevoel van eigenwaarde hun “derde levensfase” tegemoet. Keywords zijn: positief over jezelf, huiswerk, eigen kracht en maatjes.

Huis van je Leven Methode

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij introduceren een oplossingsgerichte methode van gespreksvoering, de methode Huis van je Leven© in de sectoren HRM, zorg & welzijn en revalidatie. Daarvoor scholen wij hulpverleners en P&O’ers in oplossingsgerichte gespreksvoering met deze methode. Onze methode draagt bij aan het vroegtijdig signaleren van stress en voorkomt burn-out.

NVvA en NVVG

Bijdrage aan Alles is Gezondheid

De Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) en de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG), initiatiefnemers namens 20 beroepsverenigingen verenigd in het project MMM (Mensen met Mogelijkheden), willen als 20 beroepsgroepen de arbeidsparticipatie bevorderen van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Partner sinds

11 april 2014

Trimbos-instituut

Bijdrage aan Alles is gezondheid

Het Trimbos-instituut richt zich op het voorkomen van (problematisch) middelengebruik en het ontstaan van psychische klachten bij jongeren, volwassenen en ouderen.

Stichting Groenhuysen

Bijdrage aan Alles is gezondheid

Stichting Groenhuysen zet zich in voor overwegend ouderen in de regio Roosendaal en zorgt ervoor dat haar cliënten kunnen blijven doen wat voor hen gewoon is op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De activiteiten op deze gebieden beschouwen wij als onze bijdrage aan preventie; hiermee voorkomen wij, zoveel als in ons vermogen ligt, ernstigere gezondheidsproblemen.

Vriendendiensten Deventer - Olst-Wijhe

Bijdrage aan Allesgezondheid

“We brengen mensen weer onder de mensen en bieden de ondersteuning die ze nodig hebben om mee te kunnen participeren”.

Vriendendiensten is er juist voor de wat kwetsbare mensen. De dagelijkse balans die voor hen zo belangrijk is kunnen we in evenwicht houden door het bieden van verschillende soorten maatjesactiviteiten en lotgenotenbijeenkomsten, het bieden van onafhankelijke ggz-cliëntenondersteuning en het optimaal benutten van de vele mogelijkheden die de sociale kaart van Deventer en Olst/Wijhe biedt.

Ranj Serious Games

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Ranj Serious Games daagt met gaming mensen uit om ze in spelvorm real world problems op te laten lossen. In het spel kunnen ze experimenteren, waardoor ze kennis en vaardigheden opbouwen en bewust worden van hun gedrag in de betreffende situatie. Daarmee worden ze beter in staat om deze uitdaging in de werkelijkheid aan te gaan. In de gezondheidszorg zijn de uitdagingen nog groter.

Persoonlijke Gezondheidscheck

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Grip op je Dip

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Stichting Grip op je Dip geeft online ondersteuning aan jongeren met somberheidsklachten. Zij maakt daarbij gebruik van kennis over e-mental health die bij de betrokken organisaties aanwezig is. De online groepscursussen worden gegeven door ggz-professionals. Grip op je Dip haakt aan bij de ontwikkelingen in de Publieke Geestelijke Gezondheidszorg, de Basis-GGZ en generalistische Basis-GGZ.

Gemeente Amersfoort

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Gemeente Amersfoort zet bij de komende transities, waarbij zij verantwoordelijk wordt voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning, in op meer participatie en zelfredzaamheid van de burgers. Daarvoor ontwikkelde zij een aantal activiteiten op het gebied van preventie en gezondheid.

Partner sinds

25 september 2014

Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

De Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland worden de verbindende factor in de samenwerking met verschillende relevante ketenpartners (onder wie huisartsen, kinderartsen en kinder- en jeugdpsychiaters) en het sociale domein. Deze samenwerking wordt verdiept en meer gestructureerd. Dit structureren zal bereikt worden door zowel landelijk als lokaal, in samenwerking met KNMG, KAMG, NHG, LHV en de Orde van Medisch Specialisten (met name NVK en NVvP) de visie 'Versterking medische zorg aan jeugdigen' te implementeren.