Persoonlijke Gezondheidscheck

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Da Vinci College

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Het Da Vinci College gaat uit van het principe 'goed voorbeeld, doet goed volgen'. Door voorbeeldgedrag, actief doen of er actief mee bezig zijn, herhaling, opnemen in studieprogramma's proberen zij gewenst gedrag te bevorderen. Onderwijs is per definitie op aanleren van gewenst gedrag gericht. Hierin zit grote preventieve waarde.

GGD Gooi en Vechtstreek

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

GGD Gooi en Vechtstreek wil de impact van Alles is gezondheid verbreden en verdiepen met de programma's 'Samen aan de Slag' (alcohol en jeugd) en 'Gooi in Beweging' (kinderen met overgewicht).

Gezonde Slagkracht (ZonMw 2009 - 2014)

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Met de kennis en ervaring uit het programma Gezonde Slagkracht (ZonMw 2009-2014) gaan de 59 gemeenten van Gezonde Slagkracht een vervolg en impuls geven via Alles is gezondheid…, onder andere door de preventie van overgewicht en middelengebruik uit te breiden naar andere leefstijlthema’s, doelgroepen en andere wijken/gemeenten.

Gemeente Woensdrecht

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Gemeente Woensdrecht zal in het Collegeprogramma 2014-2018 bij alle beleidsthema's aandacht hebben voor gezondheid en een gezonde leefstijl. Er worden verschillende projecten uitgevoerd, onder andere  op het gebied van bewegen, alcohol en drugs, en vroegsignalering.

Gemeente Bergen op Zoom

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Gemeente Bergen op Zoom wil werken aan de gezondheid van de bevolking en zet daarvoor een aantal activiteiten in, onder andere op het gebied van gewicht, alcoholmatiging en fitheid. Specifieke doelgroepen zijn jongeren (JOGG) en ouderen (Fitplein 65+ en Vroegsignalering Kwetsbare Ouderen).

Gemeente Amersfoort

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Gemeente Amersfoort zet bij de komende transities, waarbij zij verantwoordelijk wordt voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning, in op meer participatie en zelfredzaamheid van de burgers. Daarvoor ontwikkelde zij een aantal activiteiten op het gebied van preventie en gezondheid.

Partner sinds

25 september 2014

Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

De Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland worden de verbindende factor in de samenwerking met verschillende relevante ketenpartners (onder wie huisartsen, kinderartsen en kinder- en jeugdpsychiaters) en het sociale domein. Deze samenwerking wordt verdiept en meer gestructureerd. Dit structureren zal bereikt worden door zowel landelijk als lokaal, in samenwerking met KNMG, KAMG, NHG, LHV en de Orde van Medisch Specialisten (met name NVK en NVvP) de visie 'Versterking medische zorg aan jeugdigen' te implementeren.

8D Games

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

8D Games stimuleert met serious gaming gezond gedrag.

Pagina's