Voortgangsmonitoring

In februari 2014 is het programma Alles is gezondheid… van start gegaan. Het programma is onderdeel van het Nationaal Programma Preventie (NPP). Het doel is om een maatschappelijke beweging voor een gezonder en vitaler Nederland op gang te brengen. Het RIVM bracht tot en met 2017 jaarlijks de voortgang in beeld. Vanaf 2017 volgt Sardes de pledgehouders jaarlijks met een monitoronderzoek ‘Alles is gezondheid… in beeld’. Deze monitor is gericht op ondersteuning en verbetering van het programma en de activiteiten van de partners.

Onderstaande infographics geven de belangrijkste uitkomsten van 2017 weer. We presenteren het aantal pledges en partners, de voortgang, de samenwerking en het aantal mensen dat bereikt wordt. Naast deze monitor evalueert de Universiteit Maastricht samen met de Radboud Universiteit de processen en uitkomsten van Alles is gezondheid… 

Feedback op de monitor en suggesties voor verbetering ontvangen wij graag. U kunt deze mailen naar info@allesisgezondheid.nl.


 

Betrokken bij Alles is gezondheid...

Bijna 3000 unieke partnerorganisaties zetten zich in voor de uitvoering van deze pledges. Deze organisaties kunnen we onderverdelen in drie groepen: 1) pledgehouders: de hoofdverantwoordelijke voor een pledge, 2) ondertekenaars: alle organisaties die een pledge hebben ondertekend, 3) achterliggende organisaties: dit zijn organisaties die wel meedoen met een pledge, maar deze niet zelf hebben ondertekend. Dit is bijvoorbeeld het geval bij allianties, waar één organisatie namens een grotere groep andere organisaties een pledge tekent. Zo’n 200 organisaties zijn bij meer dan één pledge betrokken. In totaal zijn er 2885 unieke organisaties. Tellen we alle bij de afzonderlijke pledges betrokken organisaties bij elkaar op - dus inclusief de ‘dubbelingen’ - dan zijn er zo’n 3100 organisaties betrokken bij Alles is gezondheid…. Dat zijn er ruim 1000 meer dan vorig jaar.

Aantal pledges

Tot en met 2017 zijn er in totaal 374 pledges getekend, waarvan 65 in 2017 tot stand zijn gekomen. Daarmee zetten zich bijna 3100 organisaties in voor de uitvoering van deze pledges. Zo’n 200 organisaties zijn bij meerdere pledges betrokken. In totaal zijn er 2885 unieke partners betrokken bij Alles is gezondheid…. Dat zijn er ruim 1000 meer dan vorig jaar.

Domeinen

Alles is gezondheid… richt zich op vijf domeinen; school, wijk, werk, zorg en gezondheidsbescherming. De meeste pledges hebben betrekking op zorg en op wijk. Dat beeld is hetzelfde als in de monitor van 2016.

Domeinoverstijgende pledges

Het merendeel van de pledges (77%) heeft betrekking op twee of meer domeinen. Dit is iets meer dan vorig jaar (69%). 40% van de pledges heeft betrekking op twee domeinen en 37% op drie of meer. Dat is iets meer dan vorig jaar het geval was. Een integrale dan wel domeinoverstijgende aanpak komt dus in steeds meer pledges van de grond.

Speerpunten

Het Nationaal Programma Preventie (NPP), waar Alles is gezondheid… onderdeel van is, kent zes speerpunten: roken, alcoholgebruik, bewegen & sport, overgewicht, depressie en diabetes. Voor Alles is gezondheid… zijn nog twee speerpunten van belang: leefstijl en gezonde voeding. Daarom zijn deze toegevoegd aan de monitor. Een pledge kan op meerdere speerpunten gericht zijn, en dat is voor een groot deel van de pledges ook het geval. Net als de voorgaande jaren komen de speerpunten leefstijl en bewegen & sport het vaakst voor, gevolgd door voeding. De andere speerpunten zien we in beduidend minder pledges terug. Op zich is dat niet verwonderlijk, omdat de scope van deze pledges beperkter is, en omdat het onderwerpen zijn waar vooral andere programma’s binnen het NPP zich op richten.

Samenwerking

Net als vorig jaar werkt 63% van de pledgehouders samen met andere partners. Dat kan zijn met organisaties binnen of buiten het eigen domein. Partners in het domein zorg werken in 2017 het vaakst met elkaar samen (58%), partners in het domein werk het minst vaak (27%). De meeste partners werken vooral samen met partners uit het eigen domein. Het domein werk vormt een uitzondering: daar wordt het meest samengewerkt met het domein school. Overigens wordt ook in de andere domeinen wel in enige mate samengewerkt met partners uit de vier andere domeinen. Ook hieruit blijkt dat er veel integraal, dan wel domeinoverstijgend wordt samengewerkt.

Nieuwe samenwerkingen

Bij ruim een derde (37%) van de pledgehouders leidde de deelname aan Alles is gezondheid… tot nieuwe samenwerkingen, iets meer dan in voorgaande jaren (33% in 2016, 25% in 2015).

Voortgang van pledges

De voortgang van de pledges verloopt goed, zo geven pledgehouders aan: 66% ligt op schema, 14% heeft alle activiteiten zelfs al afgerond, 12%loopt achter of moet nog beginnen, en bij 8% van de pledgehouders is de huidige voortgang onbekend. Deze percentages zijn vergelijkbaar met die van vorig jaar.

Behaalde doelen

We vroegen de pledgehouders om het belangrijkste doel dat zij nastreven met hun pledge te noteren. Vervolgens werd hen gevraagd in hoeverre zij vonden dat dit doel behaald was. Het grootste deel van de pledgehouders geeft aan dat zij hun doel (helemaal) hebben behaald (61%). Een klein deel (9%) heeft het doel niet of helemaal niet behaald. Gemiddeld gezien geven pledgehouders dus aan dat zij hun doel behaald hebben (3,7 op een schaal van 1-5, n=233).

Bereik van pledges

Het aantal mensen dat bereikt wordt met de pledges varieert. Volgens 41% van de pledgehouders bereiken zij met hun pledge tussen de 101 en de 1000 mensen. Een derde schat het aantal bereikte mensen tussen de 1001 en 100.000. Het aantal pledgehouders dat de bereikte mensen onder de 1000 schat, is hoger dan vorig jaar, namelijk 59% nu tegen 42% in 2016.jaar, namelijk 59% nu tegen 42% in 2016.

Impact van pledges

Pledgehouders ervaren verschillende manieren waarop hun pledge impact heeft. Voor meer dan de helft had de pledge invloed op een toename in de bewustwording, en op een uitbreiding van het netwerk met nieuwe partners. Onder ‘anders’ wordt genoemd: activiteiten waren ook uitgevoerd zonder pledge/ de invloed van de pledge is niet goed te benoemen omdat werkzaamheden al werden uitgevoerd (10), geen mening (6), dat is nog te vroeg om uitspraken over te doen (5) en geen effect (4). Daarnaast werd genoemd dat de pledge invloed had als een extra stok achter de deur en dat de pledge zorgde voor professionalisering.

Positieve ervaringen van pledgehouders

De pledgehouders hebben hun positieve ervaringen met Alles is gezondheid... beschreven. In de antwoorden (n=183) zijn zeven categorieën te onderscheiden. De veruit vaakst genoemde positieve ervaringen met Alles is gezondheid... zijn het netwerk (inspiratie, delen van kennis, up-to-date blijven) en positieve aandacht voor de georganiseerde acties.