Stichting van de Arbeid

Continuering activiteiten op centraal en decentraal niveau

Zich ervoor in te spannen dat de activiteiten die nu reeds worden ondernomen op centraal en decentraal niveau worden gecontinueerd en waar nodig en mogelijk worden geïntensiveerd dan wel uitgebreid